Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00639

Resumé

TV 2 bragte i november 2013 udsendelsen ”De bortførte børn – [Datteren]”.  Seks uger efter klagede moderen. Pressenævnet har afvist klagen uden at realitetsbehandle den, fordi klagefristen indtil årsskiftet var fire uger, dermed kom klagen for sent. Fra 1. januar 2014 er klagefristen 12 uger.

Pressenævnets formand udtaler:

Fristen for at klage over tilsidesættelse af god presseskik er fire uger efter offentliggørelsen i massemediet, såfremt offentliggørelsen er sket inden 1. januar 2014. Hvis offentliggørelsen er sket efter den 1. januar 2014, er klagefristen tolv uger. Klage over TV 2 skal dog først indgives til mediet selv, og massemediets afgørelse kan herefter senest fire uger efter, at afgørelsen er kommet frem, indbringes for Pressenævnet jf. medieansvarsloven § 34, stk. 3. Hvis afgørelsen er truffet efter 1. januar 2014 er klagefristen tolv uger.

Da klagen vedrører en udsendelse offentliggjort på TV 2 i november 2013, var klagefristen fire uger. Da udsendelsen er offentliggjort i november 2013, og klager først har klaget til TV 2 i januar 2014, er fristen for at klage efter medieansvarslovens regler overskredet.

Da klagen er indgivet efter klagefristens udløb, og mediet ikke har givet afkald på klagefristen ved at realitetsbehandle klagen, afvises klagen som for sen, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 3.

Klagen realitetsbehandles ikke.

[Klager] har ved advokat Dorthe Østerby klaget til Pressenævnet over udsendelsen ”De bortførte børn – [Datteren]” bragt på TV 2 den 21. november 2013, idet [Klager] mener, at god presseskik er tilsidesat.

Klagen er modtaget i Pressenævnet den 9. april 2014.

[Klager] klagede til TV 2 den 6. januar 2014. TV 2 afviste den 17. januar 2014 at realitetsbehandle klagen under henvisning til, at klagefristen var overskredet. Klagen er herefter indbragt for Pressenævnet.

[Klager] har til støtte for klagen til Pressenævnet blandt andet anført, at den sene klage skyldtes, at hun bor i Brasilien og først blev gjort opmærksom på udsendelsen medio december 2013. Klagen er således indgivet inden for fire uger efter, at hun blev bekendt med udsendelsen. Under alle omstændighed bør klagefristen forlænges, idet udsendelsen har været tilgængelig på TV 2 PLAYs hjemmeside og via app. TV 2 fjernede dog udsendelsen efter indgivelsen af klagen den 6. januar 2014.

Pressenævnets formand udtaler:

Fristen for at klage over tilsidesættelse af god presseskik er fire uger efter offentliggørelsen i massemediet, såfremt offentliggørelsen er sket inden 1. januar 2014. Hvis offentliggørelsen er sket efter den 1. januar 2014, er klagefristen tolv uger. Klage over TV 2 skal dog først indgives til mediet selv, og massemediets afgørelse kan herefter senest fire uger efter, at afgørelsen er kommet frem, indbringes for Pressenævnet jf. medieansvarsloven § 34, stk. 3. Hvis afgørelsen er truffet efter 1. januar 2014 er klagefristen tolv uger.

Da klagen vedrører en udsendelse offentliggjort på TV 2 i november 2013, var klagefristen fire uger. Da udsendelsen er offentliggjort i november 2013, og klager først har klaget til TV 2 i januar 2014, er fristen for at klage efter medieansvarslovens regler overskredet.

Da klagen er indgivet efter klagefristens udløb, og mediet ikke har givet afkald på klagefristen ved at realitetsbehandle klagen, afvises klagen som for sen, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 3.

Klagen realitetsbehandles ikke.

Afgjort den 11. april 2014