Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0083
 
31994L0062
 
31998L0034
 
31998L0048
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.
samt emballageafgiftsloven 1)

(Konkurrenceforbedring for visse grænsehandelsvarer)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 565 af 3. august 1998, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 1059 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.
(øl- og vinafgiftsloven)«.

2. § 1 affattes således:

»§ 1. Der betales afgift af øl her i landet efter reglerne i denne lov. Afgiften udgør 58,40 kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol (ætanolindholdet), jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Øl med et ætanolindhold på under 2,8 pct. vol. er dog fritaget for afgift.«

3. I § 2, stk. 1, ændres »(skatteklasse 1-5)« til: »(øl med et ætanolindhold på 2,8 pct. vol. eller derover)«.

4. I § 2, stk. 4, ændres »svarende til øl af skatteklasse 1-5« til: »svarende til stærkt øl«.

5. § 11, stk. 1, ophæves.

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 1-4.

6. I § 13, stk. 1, ændres »§ 11, stk. 4« til: »§ 11, stk. 3«.

7. I § 25, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 32, stk. 1 eller 2« til: »§ 32, stk. 1«.

8. I § 25, stk 1, nr. 7, ændres »§ 11, stk. 5« til: »§ 11, stk. 4«.

9. § 32, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

§ 2

I lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001, som ændret ved § 3 i lov nr. 1057 af 17. december 2002 og § 4 i lov nr. 1059 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, nr. 1, udgår »samt øl«.

2. § 1, nr. 2, affattes således:

»2)   Øl samt mineralvand, limonade og andre varer, som indeholder kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202 i EU’s kombinerede nomenklatur.«

3. § 2, stk. 1-4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Beholdere af karton eller af laminater af forskellige materialer er omfattet af afgiften efter stk. 2, hvis beholderen er beregnet til at blive påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 1, eller er påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 1.

Stk. 2. Afgiften af de beholdere, der er nævnt i stk. 1, udgør for beholdere

 

 

Kr. pr. stk.

1)

med et rumindhold under 10 cl

0,15

2)

med et rumindhold ikke under 10 cl og ikke over 40 cl

0,30

3)

med et rumindhold over 40 cl, men ikke over 60 cl

0,50

4)

med et rumindhold over 60 cl, men ikke over 110 cl

1,00

5)

med et rumindhold over 110 cl, men ikke over 160 cl

1,50

6)

med et rumindhold over 160 cl

2,00

Stk. 3. Beholdere af andre materialer end dem, der er nævnt i stk. 1, er omfattet af afgiften efter stk. 4, hvis beholderen er beregnet til at blive påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 1, eller er påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 1.

Stk. 4. Afgiften af de beholdere, der er nævnt i stk. 3, udgør for beholdere

 

 

Kr. pr. stk.

1)

med et rumindhold under 10 cl

0,25

2)

med et rumindhold ikke under 10 cl og ikke over 40 cl

0,50

3)

med et rumindhold over 40 cl, men ikke over 60 cl

0,80

4)

med et rumindhold over 60 cl, men ikke over 110 cl

1,60

5)

med et rumindhold over 110 cl, men ikke over 160 cl

2,40

6)

med et rumindhold over 160 cl

3,20

Stk. 5. Hvis beholderen er beregnet til at blive påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 2, eller er påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 2, er beholderen omfattet af afgiften efter stk. 6.

Stk. 6. Afgiften af de beholdere, der er nævnt i stk. 5, udgør for beholdere

 

 

Kr. pr. stk.

1)

med et rumindhold under 10 cl

0,05

2)

med et rumindhold ikke under 10 cl og ikke over 40 cl

0,10

3)

med et rumindhold over 40 cl, men ikke over 60 cl

0,16

4)

med et rumindhold over 60 cl, men ikke over 110 cl

0,32

5)

med et rumindhold over 110 cl, men ikke over 160 cl

0,48

6)

med et rumindhold over 160 cl

0,64«.

Stk. 5-9 bliver herefter stk. 7-11.

4. I § 2, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres »§ 2, stk. 1 og 2« til: »§ 2, stk. 1-6«.

5. I § 2, stk. 6, der bliver stk. 8, ændres »stk. 5« til: »stk. 7«.

6. I § 2, stk. 7, der bliver stk. 9, ændres »stk. 6« til: »stk. 8«.

7. To steder i § 2, stk. 8, der bliver stk. 10, og to steder i § 2, stk. 9, der bliver stk. 11, ændres »stk. 5« til: »stk. 7«.

8. I § 6, stk. 2, indsættes efter »§ 5, stk. 1, nr. 2«: », jf. dog 2. pkt«.

9. I § 6, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Der kan dog ikke godtgøres afgift ud over den afgift, der påhviler en tilsvarende ny emballage.«

10. I § 21 b, stk. 1, nr. 2, ændres, »stk. 5-9« til: »stk. 7-11«.

11. Som bilag til loven indsættes:

»Bilag 1

Oversigt over afgiftssatserne i den volumenbaserede emballageafgift 1 )

Emballagemateriale

Karton og laminater af forskellige materialer

Andre materialer, f.eks. glas, plast eller metal

Spiritus, vin og frugtvin:

kr. pr. stk.

kr. pr. stk.

Rumindhold (cl) 2) :

 

 

< 10

0,15

0,25

10 < x < 40

0,30

0,50

40 < x < 60

0,50

0,80

60 < x < 110

1,00

1,60

110 < x < 160

1,50

2,40

> 160

2,00

3,20

Emballagemateriale

Alle materialer

Øl og sodavand:

kr. pr. stk.

Rumindhold (cl) 2) :

 

< 10

0,05

10 < x < 40

0,10

40 < x < 60

0,16

60 < x < 110

0,32

110 < x < 160

0,48

> 160

0,64

1)   jf. lovens § 1, nr. 1 og 2, og § 2, stk. 1-6.

2)   Ved rumindhold forstås beholderens bruttovolumen og ikke den mængde, der er påfyldt eller skal påfyldes.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1 har virkning fra den 1. oktober 2004 og finder anvendelse på varer, der fra og med den 1. oktober 2004 udleveres fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

Stk. 3. § 2 har virkning fra den 1. februar 2004 og finder anvendelse på emballager, der fra og med den 1. februar 2004 udleveres fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

§ 4

Stk. 1. Virksomheder, der den 1. februar 2004 har et lager af påfyldte engangsemballager i henhold til emballageafgiftsloven, der er afgiftsberigtiget med en højere afgift end afgiften efter denne lov, kan på basis af en specificeret lageropgørelse få godtgjort afgiftsdifferencen, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Virksomheder, der har lagre af nye ubrugte (tomme) emballager, der er afgiftsberigtiget med en højere afgift end afgiften efter denne lov, kan få godtgjort afgiftsdifferencen, jf. dog stk. 5.

Stk. 3. Virksomheder, der aftapper varer, og som har lagre af førstegangspåfyldte genpåfyldelige emballager, der er afgiftsberigtiget med en højere afgift end afgiften efter denne lov, kan få godtgjort afgiftsdifferencen, jf. dog stk. 5.

Stk. 4. Virksomheder, der er registreret efter emballageafgiftslovens §§ 7 eller 7 a, og som har lagre af fra udlandet indførte genpåfyldelige emballager, som de selv har indført fra udlandet, der er afgiftsberigtiget med en højere afgift end afgiften efter denne lov, kan få godtgjort afgiftsdifferencen, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Godtgørelsen ydes kun, såfremt den samlede godtgørelse af afgift af emballager omfattet af § 2 overstiger 500 kr.

Stk. 6. Virksomheder og grossister skal udarbejde en specificeret opgørelse af lagerbeholdningen pr. 1. februar 2004 for de emballagestørrelser og materialer, der ønskes godtgørelse for. Desuden skal virksomhederne og grossisterne udarbejde en ansøgning med angivelse af mængder samt godtgørelsesbeløbet. Den specificerede lageropgørelse skal være de statslige told- og skattemyndigheder i hænde senest den 5. februar 2004, medens ansøgningen skal være de statslige told- og skattemyndigheder i hænde senest den 19. februar 2004.

Stk. 7. Ved ansøgning om afgiftsgodtgørelse finder kontrolbestemmelserne i §§ 15-17 i emballageafgiftsloven anvendelse. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for afgiftsgodtgørelse og yderligere krav til dokumentation og kontrol.

Stk. 8. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug ved beregning af afgiftsgodtgørelse efter denne paragraf, straffes med bøde.

Stk. 9. Den, der begår den i stk. 8 nævnte overtrædelse med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år.

Stk. 10. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Stk. 11. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Erik Hovmand

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (Informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF, i henhold til Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald samt i henhold til Rådets direktiv 92/83/EØF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer.