Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven

(Forhøjet befordringsfradrag til pendlere i udkantskommuner m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 17. september 2002, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1064 af 17. december 2002 og senest ved § 431 i   lov nr. 453 af 10. juni 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, nr. 9, indsættes efter », ydelser efter lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser«: », ydelser efter §§ 74, 76 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ydelser efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, i det omfang modtageren er omfattet af lovens § 2, nr. 4 eller nr. 5,«.

2. I § 7 indsættes som nr. 27:

»27)   Naturalydelser og kontantbeløb, der ydes til indsatte i kriminalforsorgens institutioner i medfør af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.«

3. § 7 K, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Legater, som er betinget af, at de anvendes til studierejser i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, medregnes ikke ved indkomstopgørelsen for modtageren, i det omfang de   medgår til dækning af sædvanlige omkostninger til logi, kost og småfornødenheder på studiestedet, jf. stk. 2.«

4. § 7 K, stk. 3, stk. 4, stk. 9, 3. og 4. pkt., og stk. 10, ophæves.

Stk. 5-9 bliver herefter stk. 3-7.

5. § 7 K, stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Udgifter, som dækkes af et indkomstskattefrit legat som nævnt i stk. 1, 3, 4 og 5, kan ikke fradrages eller afskrives i den skattepligtige indkomst. Skattefriheden for ellers skattefri godtgørelser bortfalder, i det omfang udgifterne kan dækkes af den skattefri del af legater.«

6. I § 9 A, stk. 10, 1. pkt., ændres »stk. 1-8« til: »stk. 1-9«.

7. I § 9 C, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »kilometertakst«: », jf. dog 3. pkt.«

8. I § 9 C, stk. 3, indsættes efter 2. pkt.:

»For indkomstårene 2004-2006 beregnes fradraget for befordring over 100 km med den kilometertakst, Ligningsrådet fastsætter, jf. 1. pkt., når den skattepligtiges sædvanlige bopæl er beliggende i en af følgende kommuner: Arden, Bornholms Regionskommune, Bredebro, Egebjerg, Fjends, Frederikshavn, Grenå, Gudme, Hirtshals, Hjørring, Holeby, Holsted, Højer, Højreby, Lundtoft, Læsø, Løgumkloster, Løkken-Vrå, Maribo, Marstal, Morsø, Nakskov, Nørre Alslev, Nørre Djurs, Nykøbing-Falster, Nysted, Nørager, Ravnsborg, Rougsø, Rudbjerg, Rudkøbing, Rødby, Sakskøbing, Sallingsund, Samsø, Sejlflod, Sindal, Skagen, Skærbæk, Spøttrup, Stubbekøbing, Svendborg, Sydfalster, Sydlangeland, Sæby, Tinglev, Tranekær, Tønder, Ærøskøbing og Aalestrup. Har den skattepligtige inden udgangen af indkomståret 2006 opnået ret til fradrag efter 3. pkt., kan den skattepligtige anvende reglen i 5 år fra det tidspunkt, hvor retten hertil første gang opnås, for så vidt den skattepligtige fortsat har sin sædvanlige bopæl i en af de kommuner, der er nævnt i 3. pkt., og de almindelige betingelser for at foretage befordringsfradrag i øvrigt er opfyldt.«

9. I § 9 C, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »stk. 1-3«: »og 9«.

10. I § 9 C, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »stk. 1-3«: »og 9«.

11. I § 15 K, stk. 3, indsættes efter »bymiljøer«: »§ 17 og«.

12. I § 16, stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 4-10« til: »stk. 4-13«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 1, har virkning fra og med den 1. juli 2003.

Stk. 3. § 1, nr. 2, har virkning fra og med den 9. oktober 2003.

Givet på Amalienborg, den 19. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Erik Hovmand