Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Information m.v.
Kapitel 3 Tilskudsberettigede aktiviteter
Kapitel 4 Ansøgning om tilskud
Kapitel 5 Meddelelse af tilsagn om tilskud
Kapitel 6 Tilskuddets størrelse
Kapitel 7 Lejefastsættelse
Kapitel 8 Udbetaling, regnskab og revision
Kapitel 9 Kontrol
Kapitel 10 Klage
Kapitel 11 Ikrafttrædelse
Bilag 1 Instruks for revision af regnskaber for energibesparende arbejder med tilskud ydet i henhold til bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad § 14 i finansloven for finansåret 2014 fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan inden for en ramme på 25 mio. kr. i 2014 og 25 mio. kr. i 2015:

1) Yde refusion til landsomfattende sammenslutninger af lejerforeninger af udgifter til information om ordningen.

2) Yde tilskud til partsrådgivning til lejere i private udlejningsejendomme, der indeholder 12 eller flere beboelseslejemål.

3) Yde tilskud til gennemførelse af energibesparende arbejder i private udlejningsejendomme, der indeholder 12 eller flere beboelseslejemål.

Stk. 2. Landsomfattende sammenslutninger af lejerforeninger, jf. stk.1, nr. 1, afgrænses i overensstemmelse med anvendelsen af begrebet i § 54, stk. 2, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

Kapitel 2

Information m.v.

§ 2. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan af den årlig ramme, jf. § 1, anvende 1 mio. kr. årligt til refusion af udgifter til information og faciliteter afholdt af landsomfattende sammenslutninger af lejerforeninger.

Stk. 2. Refusion efter stk. 1 ydes således:

1) I 2014 ydes refusion til udgifter vedrørende information om ordningen og vejledning til lejere om hvilken rådgivning, der kan være relevant i konkrete aftaleforløb inden for maksimalt 0,8 mio. kr. og refusion til faciliteter i forbindelse med etablering af vejlednings- og informationsindsatsen inden for maksimalt 0,2 mio. kr.

2) I 2015 ydes refusion til udgifter vedrørende information om ordningen og vejledning til lejere om, hvilken rådgivning der kan være relevant i det konkrete aftaleforløb inden for maksimalt 1 mio. kr.

§ 3. Landsomfattende sammenslutninger af lejerforeninger kan ansøge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om at få andel i de midler, der er nævnt i § 2.

Stk. 2. I 2014 skal ansøgning, jf. stk. 1, indsendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter senest den 15. maj 2014. I 2015 skal ansøgning, jf. stk. 1, indsendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter inden den 1. februar.

Stk. 3. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddeler tilsagn om refusion af dokumenterede udgifter, jf. stk. 1. Refusionen til en enkelt ansøger kan maksimalt udgøre 0,5 mio. kr. årligt. Midlerne er omfattet af EU-Kommissionens Forordning (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte.

Stk. 4. Eventuel uforbrugt ramme, jf. § 2, overføres til rammen for partsrådgivning og tilskud.

§ 4. Anmodning om refusion indsendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vedlagt regnskab for de afholdte udgifter. Regnskabet skal være forsynet med påtegning af registreret eller statsautoriseret revisor om, at udgifter, der er medtaget i regnskabet er anvendt til tilskudsberettigede aktiviteter. Regnskab indsendes én gang årligt inden udgangen af november.

Kapitel 3

Tilskudsberettigede aktiviteter

§ 5. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan inden for det i § 1 anførte beløb yde tilskud til:

1) Partsrådgivning for lejere i private udlejningsejendomme, der indeholder 12 eller flere beboelseslejemål.

2) Energibesparende arbejder i private udlejningsejendomme, der indeholder 12 eller flere beboelseslejemål.

Stk. 2. Arbejderne, jf. stk. 1, nr. 2, skal være omfattet af en aftale, jf. § 8, stk. 1, mellem ejer og et flertal af lejerne, og udgifterne skal udgøre mindst 20.000 kr. pr. beboelseslejemål. Det er en betingelse for aftalens gyldighed, at:

1) Lejerne før aftalens indgåelse fra ejer har modtaget huslejenævnets forhåndsgodkendelse af den lejeforhøjelse, projektet medfører for det enkelte lejemål, beregnet efter § 58, stk. 1, i lov om leje, herunder fordelingen af udgifterne mellem forbedring og vedligeholdelse.

2) Lejerne før aftalens indgåelse fra ejer har modtaget en skriftlig erklæring fra et certificeret energimærkningsfirma om de energimæssige konsekvenser af projektet.

3) Lejerne før aftalens indgåelse af ejer er blevet orienteret om, at de har mulighed for at antage konsulentbistand til partsrådgivning.

Stk. 3. Partsrådgivning efter § 5, stk.1, nr. 1, kan omfatte teknisk, økonomisk og juridisk rådgivning efter lejernes eget valg.

Stk. 4. Energibesparende arbejder efter § 5, stk. 1, nr. 2, kan kun omfatte:

1) Energibesparende foranstaltninger, der er foreslået i et energimærke.

2) Isolering og efterisolering af ydervægge, herunder etageadskillelser ved ydervægge, lofter og gulve mod kælder eller port.

3) Udskiftning af vinduer og døre til vinduer og døre med højere isoleringsværdi.

4) Forbedring af eksisterende vinduer og døre til en energistandard, der mindst svarer til kravene i Bygningsreglement 2010.

5) Isolering af tekniske installationer, herunder rør til varme og varmt vand.

6) Andre energibesparende forbedringer af tekniske installationer, herunder styring efter klima- og udendørs temperaturforhold, døgnstyring, pulsstyring og indregulering af anlæg m.v.

7) Forbedring af mekanisk ventilation til energibesparende ventilationsløsninger, herunder varmegenvinding.

§ 6. Aftalen efter § 5, stk. 2, har virkning for alle lejere af beboelseslejemål i ejendommen.

§ 7. Tilskud efter denne bekendtgørelse kan ikke ydes til arbejder, hvortil der ydes støtte efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Kapitel 4

Ansøgning om tilskud

§ 8. Ejere af private udlejningsejendomme, der indeholder 12 eller flere beboelseslejemål kan ansøge om tilskud til aktiviteter omfattet af § 5, stk. 3 og 4, såfremt ejeren kan dokumentere, at et flertal af lejerne positivt har tilkendegivet, at de er interesserede i at arbejde videre med et energiprojekt. Ved ansøgning om tilskud samt ved dokumentation for lejerinteresse skal anvendes skemaer, der findes på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside www.mbbl.dk.

§ 9. Ansøgning om tilskud i 2014 skal være Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i hænde senest den 13. juni 2014. Ansøgning om tilskud i 2015 skal være Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i hænde senest den 1. marts 2015.

Stk. 2. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan fastsætte en ny frist for ansøgning om tilskud, såfremt der ikke er indkommet ansøgninger inden for fristerne, jf. stk. 1, som muliggør fuld udnyttelse af tilskudsrammen, jf. § 1, stk. 1.

§ 10. Tilskud til partsrådgivning, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, kan kun ydes til rådgivning, der er påbegyndt efter den 5. maj 2014.

Stk. 2. Tilskud til energibesparende arbejder, jf. § 5, stk.1, nr. 2, kan kun ydes til arbejder, der påbegyndes, efter at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har modtaget dokumentation, jf. § 13.

Kapitel 5

Meddelelse af tilsagn om tilskud

§ 11. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddeler tilsagn om tilskud til ansøgninger, jf. § 8, i følgende prioriterede rækkefølge:

1) Ejendomme med det dårligste energimærke, hvor det er muligt at give fuldt tilskud i forhold til det ansøgte.

2) Ejendomme med flest beboelseslejemål, hvor det er muligt at give fuldt tilskud i forhold til det ansøgte inden for den resterende ramme.

Stk. 2. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddeler afslag på ansøgninger, som ikke opfylder betingelserne for tilskud.

§ 12. Ansøgninger, som opfylder betingelserne for tilskud, men som ikke kan imødekommes inden for rammen, optages på venteliste for ansøgningsåret.

Stk. 2. Tilbagefald af midler fra annullerede tilsagn tildeles automatisk ansøgninger optaget på venteliste. Tildelingen sker efter den prioriterede rækkefølge, jf. § 11, stk. 1.

Stk. 3. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter behandler ansøgninger på venteliste i november 2014 og august og december 2015.

Stk. 4. Ventelisten for 2014 slettes ved udgangen af 2014. Ansøgninger, som slettes fra ventelisten i 2014, kan indsendes som ansøgning om tilsagn i 2015 inden for fristen fastsat i § 9, stk. 1, 2. pkt.

§ 13. Ejer skal inden 4 måneder efter, at tilsagn er meddelt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, indsende følgende materiale:

1) Aftale mellem ejer og et flertal af lejerne om gennemførelse af energibesparende arbejder. Aftaleskema, der findes på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside www.mbbl.dk, skal anvendes.

2) Huslejenævnets forhåndsgodkendelse af den lejeforhøjelse, som projektet medfører for det enkelte lejemål, beregnet efter § 58, stk. 1, i lov om leje, herunder fordelingen af udgifterne mellem forbedring og vedligeholdelse.

3) En skriftlig erklæring fra et certificeret energimærkningsfirma om de energimæssige konsekvenser af aftalen.

Stk. 2. Såfremt materiale som nævnt i stk. 1 ikke er indsendt til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter inden fristens udløb, annulleres den del af tilsagnet, der vedrører energibesparende arbejder, jf. § 5, stk. 4. Den del af tilsagnet, der vedrører partsrådgivning, jf. § 5, stk. 3, kan anmeldes til udbetaling efter § 18.

§ 14. Der kan alene opnås tilskud til aktiviteter omfattet af § 5, stk. 3 og 4, én gang på den enkelte ejendom.

Kapitel 6

Tilskuddets størrelse

§ 15. Tilskud til dokumenterede udgifter til partsrådgivning for lejerne, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, kan højst udgøre følgende beløb:

1) De første 5 lejemål 2.000 kr. pr. lejemål.

2) De følgende 5 lejemål 1.500 kr. pr. lejemål.

3) De resterende lejemål 400 kr. pr. lejemål.

Stk. 2. Udgifter til partsrådgivning, jf. stk. 1, er tilskudsberettiget, uanset at der ikke indgås en endelig aftale mellem ejer og et flertal af lejerne om gennemførelse af energibesparende arbejder. Det er en betingelse, at der er meddelt tilsagn, jf. § 11, eller at der er midler på tilskudsrammen til at imødekomme ansøgningen.

Stk. 3. Udgifter til partsrådgivning, jf. stk. 1, afholdes af ejer, som indsender ansøgning om udbetaling af tilskud, jf. § 18.

§ 16. Tilskud til energibesparende arbejder, jf. § 5, stk. 4, udgør 20 pct. af udgifterne til gennemførelse af de aftalte arbejder, dog højst 30.000 kr. pr. lejlighed og højst 2 mio. kr. pr. ejendom.

Kapitel 7

Lejefastsættelse

§ 17. Ved fastsættelse af lejeforhøjelse for forbedringsarbejder, hvortil der ydes tilskud efter denne bekendtgørelse, påhviler det ejeren at sikre, at lejeforhøjelsen til hver enkelt beboelseslejlighed beregnes under hensyntagen til det bevilgede tilskud.

Stk. 2. Grundlaget for lejefastsættelsen er huslejenævnets forhåndsgodkendelse samt fordeling af udgifterne på forbedring og vedligeholdelse. Det samlede tilskudsbeløb, jf. § 15 og § 16, deles på forbedrings- og vedligeholdelsesdelen i samme forhold, som huslejenævnet har lagt til grund i forhåndsgodkendelsen. Den del af tilskudsbeløbet, der vedrører forbedringsdelen, fratrækkes den samlede forbedringsudgift inden beregning af lejeforhøjelsen for de enkelte lejemål

Kapitel 8

Udbetaling, regnskab og revision

§ 18. Ejer indsender ansøgning om udbetaling af tilskud til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Ved ansøgning om udbetaling skal anvendes et udbetalingsskema, der findes på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside www.mbbl.dk. Ansøgning skal indsendes inden 2 år efter datoen for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters bekræftelse af modtaget materiale, jf. § 13, stk. 1.

Stk. 2. Ansøgning om udbetaling, jf. stk. 1, skal vedlægges regnskab for de dokumenterede afholdte tilskudsberettigede udgifter. Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 1.

Stk. 3. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan forlænge fristen for ansøgning om udbetaling af tilskud, jf. stk. 1, hvis særlige forhold taler for det.

§ 19. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan beslutte, at tilsagn annulleres helt eller delvis i følgende tilfælde:

1) Tilskudsmodtager har givet vildledende eller urigtige oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen om eller udbetaling af tilskud.

2) Den i tilsagnet fastsatte frist for indsendelse af udbetalingsansøgning overskrides.

3) Aftaler om partsrådgivning er indgået inden den 5. maj 2014.

4) Der er indgået aftaler om leverancer m.v. eller påbegyndt arbejder eller gennemført indkøb m.v. vedrørende de tilskudsberettigede arbejder, jf. § 5, stk. 1, nr. 2, inden dokumentation, jf. § 13, stk. 1, er modtaget i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

5) Øvrige betingelser for tilsagnet eller udbetaling af tilskud er ikke opfyldt.

Stk. 2. Hvis tilskuddet er udbetalt, kan det kræves helt eller delvis tilbagebetalt i de i stk. 1, angivne tilfælde.

Stk. 3. Tilbagebetaling af tilskud skal ske senest 14 dage efter påkrav. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt, tillægges beløbet rente efter forfaldsdagen svarende til den rente, der er fastsat i § 5 i lov om renter ved forsinket betaling m.v. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 9

Kontrol

§ 20. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan foretage regnskabsmæssig stikprøvekontrol af ansøgninger om udbetalinger og afsluttede sager om tilskud.

Stk. 2. Enhver, der modtager tilskud efter denne bekendtgørelse, er forpligtet til efter anmodning fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter at afgive enhver oplysning, der har betydning for ministeriets kontrol med, at de fastsatte vilkår overholdes.

Kapitel 10

Klage

§ 21. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 11

Ikrafttrædelse

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. maj 2014.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, den 2. maj 2014

Carsten Hansen

/ Frank Bundgaard


Bilag 1

Instruks for revision af regnskaber for energibesparende arbejder med tilskud ydet i henhold til bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

§ 1. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor, jf. § 18, stk. 2, 2. pkt. i bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015.

Stk. 2. I tilfælde af revisorskift i projektperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.

§ 2. Revisionen foretages i overensstemmelse med god revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.v. og nærmere præciseret i stk. 2 og §§ 3-7.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med det meddelte tilsagn om tilskud, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

§ 3. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilsagnets størrelse betydning for revisionens omfang.

§ 4. Ved revisionen skal revisor efterprøve:

1) Om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler.

2) Om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder om udgifter, der er medtaget i regnskabet er omfattet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters tilsagn om støtte og udelukkende anvendt til tilskudsberettigede aktiviteter.

3) Om tilskuddet til forbedringsdelen er fradraget i ejerens krav om lejeforhøjelse efter gennemførelse af arbejderne.

Stk. 2. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

§ 5. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 6. Bliver revisor i forbindelse med sit arbejde opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtager meddelelse herom, samt at påse, at tilskudsmodtagers ledelse inden 3 uger giver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 7. Det reviderede regnskab forsynes med en påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne instruks. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. § 4. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen eller i en revisionsprotokol.

Stk. 3. Genpart af revisionsberetningen indsendes af tilskudsmodtager til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter sammen med det påtegnede byggeregnskab.