Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (7. maj 2014)

Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.)

(Lovforslag nr. L 194)

Lovforslaget udmønter aftale om en reform af sygedagpengesystemet – Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats, som den daværende regering (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) indgik med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance den 18. december 2013.

Lovens formål er blandt andet at sikre sygemeldte et forsørgelsesgrundlag under deres sygdomsforløb. Loven har også til formål at sikre sygemeldte en tidligere indsats, der i højere grad støtter den enkelte i at vende hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Samtidig målrettes ressourcerne i kommunerne i forhold til de sygemeldte, der er i risiko for længerevarende sygemelding, og både indsats og opfølgning kommer til at ske tidligere i sygdomsforløbet.

Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer:

Ændring af ydelsesperiode - fremrykning af revurderingstidspunkt til der er modtaget sygedagpenge i 22 uger (5 måneder).

Jobafklaringsforløb til sygemeldte, der ikke kan få forlænget perioden med sygedagpenge.

Tidlig indsats og mulighed for at borgere og arbejdsgivere kan anmode om et fast-track-forløb, hvor opfølgningen iværksættes ekstraordinært tidligt.

Ny visitationsmodel med 3 kategorier på grundlag af den konkrete udsigt til raskmelding og til at vende tilbage i arbejde.

Indsats med udgangspunkt i den sygemeldtes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser.

Digitalisering af sygedagpengelovens beskæftigelseskrav og beregningsregler for lønmodtagere.

Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse under de første 14 dages sygdom.

De samlede økonomiske konsekvenser af lovforslaget er merudgifter for det offentlige på 33 mio. kr. i 2014, og mindreudgifter på 56 mio. kr. i 2015, 155 mio. kr. i 2016, og 172 mio. kr. i 2017. Heraf forventes statens udgifter at udgøre mindreudgifter på henholdsvis 52 mio. kr. i 2014, 115 mio. kr. i 2015, 135 mio. kr. i 2016, og 140 mio. kr. i 2017. De kommunale udgifter forventes at udgøre merudgifter på 86 mio. kr. i 2014, 58 mio. kr. i 2015, og mindreudgifter på 20 mio. kr. i 2016 og 32 mio. kr. i 2017.

Det foreslås, at de dele af lovforslaget, som vedrører ydelsesperiode og jobafklaringsforløb træder i kraft den 1. juli 2014, og at de øvrige dele af lovforslaget træder i kraft den 5. januar 2015.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.