Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32007R0834
 
32008R0889
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelse og definitioner
Kapitel 2 Dyrenes oprindelse
Kapitel 3 Opdrætsforhold og velfærd
Kapitel 4 Operative indgreb
Kapitel 5 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om produktion af økologiske formeringsdyr til høns og deres centralopdræt

I medfør af § 7, stk. 3, § 14, § 15, § 15 a, § 17, § 18, stk. 1 og § 24, stk. 2, i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 3. maj 2011, som ændret ved lov nr. 1459 af 17. december 2013, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelse og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på økologiske formeringsdyr og centralopdræt af økologiske formeringsdyr og produktion af økologiske rugeæg for formeringsvirksomheder, der er omfattet af den gældende bekendtgørelse om fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ.

§ 2. Ved formeringsdyr forstås i denne bekendtgørelse

høns, avlshaner og -høner bestemt til produktion af økologiske rugeæg.

Stk. 2. Ved rugeæg forstås i denne bekendtgørelse æg til

rugning med henblik på produktion af økologiske kyllinger.

Stk. 3. Ved centralopdræt forstås i denne bekendtgørelse

kyllinger på mindst 72 timer bestemt til produktion af økologiske formeringsdyr.

Stk. 4. Ved nettoareal forstås i denne bekendtgørelse et

areal med en bredde på mindst 30 cm, en hældning på højst 14 % og en frihøjde på mindst 45 cm, som dyrene til enhver tid har adgang til.

§ 3. Økologiske formeringsdyr og centralopdræt, der er lovligt produceret eller markedsført i de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union eller i lande i EØS, er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 4. Formeringsdyr, centralopdræt og rugeæg produceret her i landet, der er eller skal forsynes med angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, skal være

produceret i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse, i bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v., i ”Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91” (rådsforordningen) og i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol” (kommissionsforordningen).

Kapitel 2

Dyrenes oprindelse

§ 5. Der kan anvendes ikke-økologiske kyllinger, forudsat at kyllingerne indsættes i den økologiske produktion, inden de er 72 timer gamle.

Stk. 2. Det er en betingelse for anvendelse af stk. 1, at hønerne ikke er næbtrimmede.

Stk. 3. Som led i produktionen må der indsættes ikke-økologiske haner, som er mere end tre dage gamle.

Stk. 4. Indsættes ikke-økologiske haner, jf. stk. 1 og stk.

3, skal producenten allerede fra indsættelsestidspunktet tilrettelægge og gennemføre produktionen efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse og i rådsforordningen.

Kapitel 3

Opdrætsforhold og velfærd

§ 6. Døde dyr skal fjernes dagligt, og antallet noteres i en logbog med angivelse af den formodede dødsårsag.

§ 7. For centralopdræt indtil ca. 18. leveuge må belægningsgraden i fjerkræhuset ikke overstige 15 dyr pr. m2. nettoareal.

§ 8. For formeringsdyr efter ca. 18. leveuge må belægningsgraden i fjerkræhuset ikke overstige 6 dyr pr. m2 nettoareal.

§ 9. For centralopdræt indtil ca. 18. leveuge må der i et fjerkræhus ikke være mere end 4.800 dyr.

§ 10. For formeringsdyr efter ca. 18. leveuge må der i et fjerkræhus ikke være mere end 3.000 dyr.

§ 11. I fjerkræhuse skal mindst en tredjedel af nettoarealet være fast, dvs. ikke være en spalte- eller tremmegulvskonstruktion, og være dækket med sand, jord, tørv eller lignende, så det kan anvendes som skrabe- og støvbadningsareal.

§ 12. I fjerkræhuse skal en tilstrækkelig stor del af nettoarealet være beregnet til opsamling af dyrenes ekskrementer.

§ 13. Fjerkræhuse skal være forsynet med siddepinde til alle dyr, som tilgodeser dyrenes fysiologiske og adfærdsmæssige behov. Siddepindene skal være ca. 18 cm pr. dyr.

§ 14. Dyrene skal i dagtimerne, når klimaet og dyrenes fysiske kondition tillader det, have uhindret adgang til en løbegård. Hvis de klimatiske forhold gør det umuligt at overholde en passende temperatur i fjerkræhuset, kan det tillades, at fjerkræhuset i en kortere periode lukkes af mod løbegården.

Stk. 2. Løbegården skal være sikret mod indtrængning af gnavere og fugle. Løbegården skal have fast gulv og tag, være mindst 1,6 m høj og 2,5 m bred og med en nethøjde på over halvdelen af ydervæggens højde.

Stk. 3. Gulvet i løbegården skal være dækket med sand, jord, tørv eller lignende, så de kan anvendes som skrabe- og støvbadningsareal.

§ 15. I løbegården må belægningsraden for formeringsdyr ikke overstige 12 dyr pr. m2.

§ 16. I løbegården må belægningsraden for centralopdræt ikke overstige 30 dyr pr. m2.

§ 17. Der skal være ind- og udgangshuller mellem fjerkræhus og løbegård af en størrelse, der passer til fuglene, og disse huller skal tilsammen være mindst 1,5 m pr. 100 m2 af nettoarealet i fjerkræhuset.

Stk. 2. Ind- og udgangshullerne skal være jævnt fordelt mod løbegården, så hele flokken har uhindret adgang til at komme ud.

§ 18. Der skal være adgang til reder for formeringsdyr fra 19. leveuge.

Stk. 2. Der skal være mindst én rede pr. 7 avlshøner eller mindst 120 cm2 pr. avlshøne. Ved anvendelse af fællesreder skal der være mindst 1 m2 redeplads pr. 83 høner.

§ 19. I produktionssystemer, hvor høns kan bevæge sig frit mellem forskellige etager, gælder endvidere følgende:

1) Der må højst være tre etager inkl. gulvarealet.

2) Frihøjden mellem etagerne skal være mindst 45 cm.

3) Drikke- og fodringsanlæg skal være fordelt, så alle hønsene har lige adgang til foder og vand.

4) Etagerne skal være indrettet således, at ekskrementer ikke kan falde igennem til underliggende etager.

Kapitel 4

Operative indgreb

§ 20. Det er forbudt at næbtrimme høner.

Kapitel 5

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 21. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder §§ 5-20, eller

2) overtræder bestemmelserne i kommissionsforordningen

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. maj 2014.

NaturErhvervstyrelsen, den 8. maj 2014

Jette Petersen

/ Tina Prakash