Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit og proper)

1. Indledning

Denne vejledning erstatter Finanstilsynets vejledning af 5. januar 2011 om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper).

Vejledningen findes på Finanstilsynets hjemmeside under »Indberetninger« - »Fit & proper«. Vejledningen er oversat til engelsk, og oversættelsen findes samme sted.

2. Vejledningens anvendelsesområde

Vejledningen finder anvendelse på bestyrelsesmedlemmer og direktører i virksomheder, der er omfattet af:

Lov om finansiel virksomhed § 64 og § 64 a

Lov om finansiel virksomhed § 100, stk. 1, § 313 og § 343 i

Lov om forsikringsformidling § 8

Lov om tilsyn med firmapensionskasser § 23 a

Lov om investeringsforening mv. § 57

Lov om værdipapirhandel § 91)

Lov om pantebrevsselskaber § 4 og § 5

Lov om betalingstjenester og elektroniske penge § 18

Vejledningen finder endvidere anvendelse på bestyrelsesmedlemmer og direktører i Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og i Lønmodtagernes dyrtidsfond, jf. herved:

Lov om arbejdsmarkedets tillægspension § 23 a

Lov om arbejdsskadesikring § 62

Lov om lønmodtagernes dyrtidsfond § 4 a

Vejledningen omfatter krav til de pågældende bestyrelsesmedlemmers og direktørers egnethed og hæderlighed. Vejledningen retter sig mod de personer, der skal indgå i ledelsen af en finansiel virksomhed enten som direktør anmeldt til Erhvervsstyrelsen eller som bestyrelsesmedlem. Vejledningen angiver, hvilke oplysninger denne personkreds skal afgive til Finanstilsynet.

For pantebrevsselskaber og virksomheder omfattet af lov om betalingstjenester og elektroniske penge kan vejledningen også anvendes for hhv. pantebrevsansvarlige og ledelsesansvarlige for betalingstjenestevirksomheden, i det omfang de er omfattet af regler, der svarer til reglerne i lov om finansiel virksomhed. Ligeledes kan vejledningen anvendes for generalagenter, jf. § 35 i lov om finansiel virksomhed, bemandingen i investeringsforvaltningsselskaber, jf. § 100 i lov om finansiel virksomhed, og for investeringsrådgivere, jf. § 343 i i lov om finansiel virksomhed.

Betegnelsen »bestyrelsesmedlem« omfatter i vejledningen både generalforsamlingsvalgte, repræsentantskabsvalgte og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter herfor. Ved vurderingen af egnethed og hæderlighed stilles samme krav til denne personkreds.

Betegnelsen »finansielle virksomheder« anvendes i det følgende som en samlebetegnelse for alle virksomheder omfattet af vejledningen. Betegnelsen dækker således ikke kun de egentlige finansielle virksomheder, som er defineret i lov om finansiel virksomhed § 5, stk. 1, nr. 1.

3. Den lovmæssige baggrund

Finanstilsynet er efter en række EU-direktiver forpligtet til løbende at påse, at medlemmer af finansielle virksomheders direktion og bestyrelse lever op til krav om egnethed og hæderlighed. I Danmark har disse forpligtelser udmøntet sig i § 64 og § 64 a i lov om finansiel virksomhed.

§ 64 har følgende ordlyd:

»§ 64. Et medlem af bestyrelsen eller direktionen i en finansiel virksomhed skal til enhver tid have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne udøve sit hverv eller varetage sin stilling i den pågældende virksomhed.

Stk. 2. Et medlem af bestyrelsen eller direktionen i en finansiel virksomhed skal til enhver tid have et tilstrækkeligt godt omdømme og udvise hæderlighed, integritet og uafhængighed for effektivt at kunne vurdere og anfægte afgørelser truffet af den daglige ledelse.

Stk. 3. Et medlem af bestyrelsen eller direktionen skal opfylde følgende:

1) Må ikke være pålagt eller bliver pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv eller stilling på betryggende vis.

2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældsanering eller være under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering.

3) Må ikke på grund af sin økonomiske situation eller via et selskab, som vedkommende ejer, deltager i driften af eller har en væsentlig indflydelse på, have påført eller påføre den finansielle virksomhed tab eller risiko for tab.

4) Må ikke have udvist eller udvise en adfærd, hvor der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde.

Stk. 4. Ved vurderingen af om et medlem af bestyrelsen eller direktionen lever op til kravene i stk. 2 og 3, nr. 1, 3 og 4, skal der lægges vægt på hensynet til at opretholde tilliden til den finansielle sektor.

Stk. 5. Medlemmerne af bestyrelsen eller direktionen i en finansiel virksomhed skal meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold nævnt i stk. 1 og 3 i forbindelse med deres indtræden i den finansielle virksomheds ledelse og om forhold som nævnt i stk. 2 og 3, hvis forholdende efterfølgende ændres.

Stk. 6. Stk. 1 og 2, stk. 3, nr. 1, 2 og 4, og stk. 4 og 5 finder tilsvarende anvendelse for medlemmer af bestyrelsen og direktionen i en finansiel holdingvirksomhed eller en forsikringsholdingvirksomhed.

Stk. 7. Stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse for generalagenter jf. § 35«

Ordlyden af bestemmelserne om egnethed og hæderlighed i lov om forsikringsformidling, lov om tilsyn med firmapensionskasser, lov om investeringsforeninger mv. og lov om værdipapirhandel afviger på visse punkter fra ordlyden af § 64 i lov om finansiel virksomhed. Der henvises til lovteksten på Finanstilsynets hjemmeside under »Lovsamling«.

Ud over kravene til egnethed og hæderlighed stilles der i § 64 a i lov om finansiel virksomhed krav om, at ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder skal afsætte tilstrækkelig tid til at varetage deres hverv. Ordlyden af § 64 a er som følger:

»§ 64 a. Et medlem af bestyrelsen eller direktionen i en finansiel virksomhed skal afsætte tilstrækkelig tid til at varetage sit hverv som direktør eller bestyrelsesmedlem i den pågældende virksomhed. Ledelsesmedlemmet skal løbende vurdere, om den pågældende har afsat tilstrækkelig tid til varetagelse af sit hverv. Vurderingen skal inddrage virksomhedens størrelse, organisation og kompleksitet.«

I forhold til systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) og globalt systemisk vigtige finansielle institutter i Danmark (G-SIFI), som udpeget iht. hhv. § 308 og § 310 i lov om finansiel virksomhed, gælder der særlige regler vedrørende direktørers og bestyrelsesmedlemmers afsætning af tid i § 313 i lov om finansiel virksomhed, der har følgende ordlyd:

»§ 313. Et medlem af bestyrelsen i et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) og i et globalt systemisk vigtigt institut (G-SIFI) må inklusive posten i det pågældende pengeinstitut, realkreditinstitut, fondsmæglerselskab I eller finansielle holdingvirksomhed, der er omfattet af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, alene besidde én af følgende kombinationer af direktør- og bestyrelsesposter, jf. dog stk. 2-8:

1) 1 direktørpost kombineret med 2 bestyrelsesposter.

2) 4 bestyrelsesposter

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på medlemmer af bestyrelsen i systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) og i globalt systemisk vigtige finansielle institutter (G-SIFI), hvis medlemmet er indsat i bestyrelsen i det pågældende systemisk vigtige finansielle institut (SIFI) eller globalt systemisk vigtige finansielle institut (G-SIFI) af den danske stat eller et selskab ejet af den danske stat.

Stk. 3. Følgende ledelsesposter skal ikke medregnes ved opgørelsen af antallet af direktør- og bestyrelsesposter efter stk. 1:

1) Direktør- og bestyrelsesposter i virksomheder og organisationer, der ikke forfølger overvejende kommercielle formål.

2) Direktør- og bestyrelsesposter i virksomheder omfattet af § 80, stk. 5, og tilsvarende sektorselskaber.

3) Bestyrelsesposter i virksomheder, hvor medlemmet er indsat i bestyrelsen af den danske stat eller et selskab ejet af den danske stat, eller hvor virksomheden er ejet af den danske stat.

Stk. 4. Følgende direktør- og bestyrelsesposter regnes som en samlet post ved opgørelsen af antallet af direktør- og bestyrelsesposter efter stk. 1:

1) Direktør- og bestyrelsesposter i virksomheder, der er koncernforbundet.

2) Direktør- og bestyrelsesposter i virksomheder, hvori det systemisk vigtige finansielle institut (SIFI) eller det globalt systemisk vigtige finansielle institut i Danmark (G-SIFI) ejer en kvalificeret ejerandel, jf. § 5, stk. 3.

Stk. 5. Finanstilsynet kan tillade, at et bestyrelsesmedlem besidder yderligere én bestyrelsespost end nævnt i stk. 1, hvis dette findes forsvarligt henset til bestyrelsesmedlemmets øvrige ledelsesposter og det arbejde, der er forbundet hermed.

Stk. 6. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde, hvor en direktør- eller bestyrelsespost kræver et meget beskedent ressourceforbrug, tillade, at den pågældende post ikke medregnes ved opgørelsen af antallet af direktør- og bestyrelsesposter efter stk. 1.

Stk. 7. Et medlem af bestyrelsen i en virksomhed, der udpeges som et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) efter § 308, stk. 1, eller et globalt systemisk vigtigt finansielt institut i Danmark (G-SIFI) efter § 310, stk. 1, som på tidspunktet for udpegningen besidder flere direktør- eller bestyrelsesposter end tilladt efter stk. 1, kan fortsat besidde disse direktør- og bestyrelsesposter indtil udløbet af valgperioden for det bestyrelseshverv, som indebærer, at bestyrelsesmedlemmet omfattes af stk. 1.

Stk. 8. Bestyrelsessuppleanter, som indtræder i bestyrelsen i en virksomhed, der er udpeget eller udpeges som et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) efter § 308, stk. 1, eller et globalt systemisk vigtigt finansielt institut i Danmark (G-SIFI) efter § 310, stk. 1, og som på det tidspunkt, hvor vedkommende indtræder i bestyrelsen, besidder flere direktør- eller bestyrelsesposter end tilladt efter stk. 1, kan fortsat besidde disse direktør- og bestyrelsesposter indtil udløbet af valgperioden for det pågældende bestyrelseshverv i det systemisk vigtige finansielle institut (SIFI) eller det globalt systemisk vigtige finansielle institut i Danmark (G-SIFI).«

3.1 Sanktionsmuligheder

Finanstilsynet kan i medfør af § 351, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed påbyde en finansiel virksomhed inden for en af tilsynet fastsat frist at afsætte en direktør i en finansiel virksomhed, hvis vedkommende ikke opfylder de betingelser, der følger af § 64, stk. 2 eller 3, eller § 64 a i lov om finansiel virksomhed. Afgørelse om at påbyde en finansiel virksomhed at afsætte en direktør træffes af Det Finansielle Råd, som i medfør af lov om finansiel virksomhed § 345, stk. 2, nr. 1, træffer afgørelse i tilsynssager af principiel karakter.

Hvis den finansielle virksomhed ikke har afsat direktøren inden for den fastsatte frist, kan Finanstilsynet inddrage virksomhedens tilladelse i medfør af lov om finansiel virksomhed § 224, stk. 1, nr. 2, jf. § 351, stk. 8.

Finanstilsynet kan i medfør af § 351, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed påbyde et medlem af bestyrelsen i en finansiel virksomhed inden for en af tilsynet fastsat frist at nedlægge sit hverv, hvis vedkommende ikke opfylder de betingelser, der følger af § 64, stk. 2 eller 3, eller § 64 a i lov om finansiel virksomhed. Afgørelse om at påbyde et medlem af bestyrelsen i en finansiel virksomhed at nedlægge sit hverv træffes af Det Finansielle Råd, som i medfør af lov om finansiel virksomhed § 345, stk. 2, nr. 1, træffer afgørelse i tilsynssager af principiel karakter.

Hvis bestyrelsesmedlemmet ikke har nedlagt sit hverv inden for den fastsatte frist, kan Finanstilsynet inddrage virksomhedens tilladelse i medfør af lov om finansiel virksomhed § 224, stk. 1, nr. 2, jf. § 351, stk. 8.

Finanstilsynet kan i medfør af § 351, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed påbyde et medlem af bestyrelsen i et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) eller i et globalt systemisk vigtigt finansielt institut (G-SIFI) inden for en af tilsynet fastsat frist at nedlægge sit hverv, hvis vedkommende ikke opfylder de betingelser, der følger af § 313, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Afgørelse om at påbyde et medlem af bestyrelsen i et SIFI eller G-SIFI at nedlægge sit hverv træffes af Det Finansielle Råd, som i medfør af lov om finansiel virksomhed § 345, stk. 2, nr. 1, træffer afgørelse i tilsynssager af principiel karakter.

Hvis bestyrelsesmedlemmet ikke har nedlagt sit hverv inden for den fastsatte frist, kan Finanstilsynet inddrage virksomhedens tilladelse i medfør af lov om finansiel virksomhed § 224, stk. 1, nr. 2, jf. § 351, stk. 8.

Finanstilsynet kan nægte tilladelse til at stifte en finansiel virksomhed, hvis et medlem af den finansielle virksomheds bestyrelse eller direktion ikke opfylder kravene i § 64 eller et medlem af bestyrelsen eller direktionen i et SIFI eller G-SIFI ikke opfylder kravene i § 313, jf. § 14, stk. 1, nr. 2 i lov om finansiel virksomhed. Afgørelse herom træffes af Det Finansielle Råd.

Efter den 1. juli 2014 træffes afgørelser om at påbyde virksomheder at afsætte en direktør, at påbyde et bestyrelsesmedlem at nedlægge sit hverv og at nægte tilladelse til at stifte en finansiel virksomhed af Finanstilsynets bestyrelse, som erstatter Det Finansielle Råd og i medfør af lov om finansiel virksomhed § 345 stk. 7, nr. 4, træffer afgørelse i sager af principiel karakter og i sager, der har videregående betydelige følger.

Bestyrelsesmedlemmer og direktører, der er uenige med Finanstilsynet i afgørelsen om egnethed og hæderlighed, kan indbringe afgørelsen for Erhvervsankenævnet i medfør af lov om finansiel virksomhed § 372, stk. 1. Erhvervsankenævnet kan beslutte, at en sådan klage skal have opsættende virkning. I forbindelse med indgivelse af en klage til Erhvervsankenævnet skal der betales et gebyr, som pt. udgør 4.000,00 kr. Ved manglende betaling afvises klagen.

Bestyrelsesmedlemmer og direktører vil tillige kunne kræve, at Finanstilsynet indbringer en sag for domstolene. Anmodning herom skal gives til Finanstilsynet inden 4 uger efter, at påbuddet er meddelt den pågældende. Anmodningen ændrer ikke påbuddet, men retten kan beslutte, at bestyrelsesmedlemmet/direktøren kan fortsætte sit hverv, mens sagen kører for retten. Finanstilsynet indbringer sagen for domstolene inden 4 uger efter modtagelse af anmodning herom.

3.2 Holdingvirksomheder (udskillelse/afhændelse)

Det følger af § 179 i lov om finansiel virksomhed, at det også kan få konsekvenser for en modervirksomhed, der ejer kapitalandele i en finansiel virksomhed, hvis et medlem af bestyrelsen i modervirksomheden ikke opfylder kravene i § 64, stk. 3, nr. 1, 2 og 4, i lov om finansiel virksomhed.

Det følger således af lov om finansiel virksomhed § 179, stk. 1, nr. 2, at:

»Finanstilsynet kan påbyde en modervirksomhed, der ejer kapitalandele i finansielle virksomheder, at udskille de finansielle virksomheder og finansieringsinstitutter i en delkoncern under en finansiel holdingvirksomhed, såfremt

2) et medlem af modervirksomhedens bestyrelse eller direktion omfattes af et af forholdene i § 64, stk. 3, nr. 1, 2 og 4.«

For så vidt angår finansielle holdingvirksomheder følger det af lov om finansiel virksomhed § 180, stk. 1, nr. 2, at:

»Finanstilsynet kan påbyde, at en finansiel holdingvirksomhed afhænder kapitalandele i en finansiel virksomhed, såfremt

2) et medlem af holdingvirksomhedens bestyrelse eller direktion ikke har fyldestgørende erfaring til at udøve hvervet eller stillingen eller omfattes af et af forholdene i § 64, stk. 3, nr. 1, 2 og 4.«

4. Hvornår skal oplysningerne afgives

Direktions- eller bestyrelsesmedlemmer skal ved tiltrædelses af stillingen eller hvervet meddele Finanstilsynet de angivne oplysninger. For bestyrelsesmedlemmer er dette ved valget som bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen el. lign. Ansvarlige for pantebrevshandel, ledelsesansvarlige for betalingstjenestevirksomhed, generalagenter, bemandingen i investeringsforvaltningsselskaber og investeringsrådgivere skal meddele oplysninger ved tiltrædelse af stilingen.

4.1 Stiftelse

Ved stiftelse af en finansiel virksomhed skal bestyrelsesmedlemmer og direktører, som er anmeldt til Erhvervsstyrelsen, udfylde et skema for egnetheds og hæderlighedsvurdering af direktions- og bestyrelsesmedlemmer, der findes på Finanstilsynets hjemmeside, eller afgive tilsvarende oplysninger til Finanstilsynet. Det betyder, at også suppleanter for bestyrelsesmedlemmer og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal udfylde et skema. Ligeledes skal direktions- og bestyrelsesmedlemmer i finansielle holdingvirksomheder udfylde dette skema, hvis den finansielle virksomhed er ejet af en holdingvirksomhed. Er der sammenfald mellem disse, kan den pågældende nøjes med at udfylde ét skema.

Finanstilsynets vurdering af et bestyrelsesmedlems eller en direktørs egnet- og hæderlighed foretages samtidig med tilsynets øvrige behandling af virksomhedens ansøgning om tilladelse/koncession.

Når Finanstilsynet har modtaget de angivne oplysninger, træffer Finanstilsynet afgørelse om det pågældende bestyrelsesmedlems eller direktørs egnethed og hæderlighed. Afgørelsen meddeles herefter vedkommende personligt. Samtidig orienteres bestyrelsen og direktionen i den pågældende finansielle virksomhed eller den finansielle virksomheds holdingselskab, hvor bestyrelsesmedlemmet eller direktøren er tilknyttet.

4.2 Etablerede finansielle virksomheder

Direktører og bestyrelsesmedlemmer skal, i forbindelse med tiltrædelse af en stilling i en allerede etableret finansiel virksomhed, udfylde oplysningsskema for direktions- og bestyrelsesmedlemmer. Ligeledes skal direktører og bestyrelsesmedlemmer, som indtræder i ledelsen af finansielle holdingselskaber, udfylde dette skema. Er der sammenfald mellem disse, kan pågældende nøjes med at udfylde ét skema.

En finansiel virksomhed kan på forhånd informere Finanstilsynet om en forestående tiltrædelse af en direktør eller et bestyrelsesmedlem. Den finansielle virksomhed kan indhente Finanstilsynets forhåndsvurdering af, om direktøren eller bestyrelsesmedlemmet opfylder kravene til egnethed og hæderlighed.

Bliver det nødvendigt for den finansielle virksomhed at konstituere sig med en midlertidig direktør, fx i tilfælde af dødsfald, skal den konstituerede direktør udfylde et oplysningsskema og indsende det til Finanstilsynet.

Direktions- og bestyrelsesmedlemmer skal løbende leve op til kravene til egnethed og hæderlighed og har således pligt til at informere Finanstilsynet, hvis der indtræder forhold, der kan have betydning herfor.

4.3 Skift af hverv eller stilling

Vurderingen af, om et medlem af bestyrelsen eller en direktør er egnet og hæderlig, skal foretages i forhold til hver enkelt stilling eller hverv, den pågældende besidder. Det er således muligt, at den samme person kan godkendes til en bestyrelsespost i én virksomhed, men ikke i en anden. Det skyldes, at kravene til det enkelte direktions- eller bestyrelsesmedlems viden, faglige kompetence og erfaring, samt den tid, der kan anses at være fornøden for at varetage hvervet, er skærpede for store og komplekse virksomheder. Ligeledes er kravene generelt større for direktionsmedlemmer end for bestyrelsesmedlemmer. Hvis et bestyrelsesmedlem eller en direktør tiltræder en stilling i en anden finansiel virksomhed, skal vedkommende sende et opdateret oplysningsskema for direktions- og bestyrelsesmedlemmer til Finanstilsynet, der herefter foretager en fornyet vurdering af den pågældende i forhold til den nye stilling. Finanstilsynet får via Erhvervsstyrelsen meddelelse om ændringer i finansielle virksomheders bestyrelse eller direktion.2) Dette fritager dog ikke den pågældende fra selv at orientere Finanstilsynet om ændringen og anmode om en fornyet vurdering.

5. Hvilke oplysninger

Bestyrelsesmedlemmer og direktører i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder skal afgive følgende oplysninger:

tidligere og nuværende bestyrelses- og direktionsposter for de seneste 10 år - både inden for og uden for den finansielle sektor - samt andre hverv inden for den finansielle sektor. Ved andre hverv inden for den finansielle sektor forstås fx. medlemskab af fagudvalg, ankenævn, uddannelsesinstitutioner m.v.

tidligere og nuværende ansættelsesforhold, herunder selvstændig virksomhed inden for de seneste 10 år.

direktører (forretningsførere) og bestyrelsesmedlemmer i firmapensionskasser kan i visse tilfælde undlade at oplyse om tidligere og nuværende bestyrelses- og direktionsposter samt tidligere og nuværende ansættelsesforhold. Der henvises til vejledningens pkt. 6.

om bestyrelsesmedlemmet eller direktøren er eller har været i betalingsstandsning, under konkursbehandling, om bestyrelsesmedlemmet eller direktøren for tiden eller tidligere har indgivet begæring om gældsanering eller har været i forhandling om tvangsakkord.

om virksomheder, hvor bestyrelsesmedlemmet eller direktøren deltager eller har deltaget i ledelsen af, er eller har været i betalingsstandsning, under konkursbehandling eller i forhandlinger om tvangsakkord.

om der er snævre forbindelser, jf. § 5, stk. 1, nr. 17, i lov om finansiel virksomhed mellem bestyrelsesmedlemmet eller direktøren og virksomheden, der er indgivet oplysningsskema for, eller mellem bestyrelsesmedlemmet eller direktøren og andre virksomheder eller personer, der har snævre forbindelser med virksomheden. Bestyrelsesmedlemmer og direktører (forretningsførere) i firmapensionskasser og i forsikringsmægler- og genforsikringsmæglervirksomheder er undtaget fra pligten til at oplyse om snævre forbindelser.

Oplysningerne om tidligere og nuværende ansættelsesforhold, bestyrelsesposter og hverv inden og uden for den finansielle sektor lægges til grund ved Finanstilsynets vurdering af vedkommendes viden, faglige kompetence og erfaring, samt ved vurderingen af, om vedkommende kan afsætte den nødvendige tid til varetagelse af direktions- eller bestyrelsesposten. De øvrige oplysninger lægges til grund ved Finanstilsynets vurdering af vedkommendes omdømme, hæderlighed og integritet, samt i forhold til hvorvidt vedkommende opfylder kravene i § 64, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed. Som eksempel kan anføres, at såfremt et bestyrelsesmedlem eller en direktør tidligere aktivt har deltaget i ledelsen af én eller flere virksomheder, der er gået konkurs, kan der være tale om forhold, som influerer på Finanstilsynets vurdering.

5.1 Vurderingen af direktions- eller bestyrelsesmedlemmets viden, faglige kompetence og erfaring

I vurderingen af om personen har tilstrækkelig viden, faglige kompetencer og erfaring til at besidde et bestemt hverv, vurderer Finanstilsynet, om vedkommende har en relevant uddannelse, relevant tidligere ansættelse inden for den finansielle sektor og/eller ledelseserfaring. Kravene til det enkelte direktions- eller bestyrelsesmedlem er proportionelle med størrelsen og kompleksiteten af virksomheden. Desuden stilles der større krav til direktionsmedlemmer end til bestyrelsesmedlemmer. Der er ikke et krav om, at et bestyrelsesmedlem skal have erfaring fra den finansielle sektor eller særlig indsigt i finansielle virksomheders forhold, idet anden relevant erfaring kan være tilstrækkelig. De øvrige bestyrelsesmedlemmers kompetencer inddrages ikke i forbindelse med vurderingen af et bestyrelsesmedlems egnethed og hæderlighed, idet det er en individuel vurdering, om personen opfylder kravene til egnethed og hæderlighed. Særlig for tværgående pensionskassers bestyrelsesmedlemmer vil der blive taget højde for, at en del af pladserne i disse kassers bestyrelse er forbeholdt de af arbejdsmarkedets parter, der står bag de overenskomster, der udgør fundamentet for de omfattede pensionsordninger i pensionskassen.

5.2 Vurderingen af direktions- eller bestyrelsesmedlemmets omdømme

Et medlem af bestyrelsen eller direktionen anses for at have et godt omdømme, hvis andet ikke er påvist, og hvis der ikke er nogen grund til at nære begrundet tvivl om vedkommendes gode omdømme. Finanstilsynet lægger alle relevante oplysninger til grund for vurderingen af, om bestyrelses- eller direktionsmedlemmet har et godt omdømme. Medlemmet anses ikke for at have et godt omdømme, hvis vedkommendes personlige eller forretningsmæssige adfærd giver anledning til begrundet tvivl om vedkommendes evner til at sikre en sund og sikker ledelse af den finansielle virksomhed. Denne vurdering baseres bl.a. på alle kriminelle og administrative overtrædelser, inddragelse af tidligere tilladelser, licenser eller lign., tidligere afskedigelser og baggrunden herfor. I vurderingen af medlemmets omdømme tager Finanstilsynet hensyn til alvoren af overtrædelsen, den tid der er gået siden overtrædelsen og personens opførsel i mellemtiden, herunder om der er tale om gentagne overtrædelser. Specielt i forhold til direktører vil det være vanskelig at opretholde tilliden til vedkommende, såfremt den virksomhed, som vedkommende leder, har modtaget gentagne påbud for manglende overholdelse af den finansielle lovgivning.

5.3 Finanstilsynets tavshedspligt

De oplysninger, som medlemmer af bestyrelsen og direktionen skal afgive i medfør af § 64, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed er omfattet af Finanstilsynets tavshedspligt i medfør af § 354, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det følger af bestemmelsen, at Finanstilsynets ansatte under ansvar efter straffelovens §§ 152-152e er forpligtede til at hemmeligholde oplysninger, som de gennem deres virke bliver vidende om.

6. Oplysningsskemaer

Alle personer, der tiltræder som bestyrelsesmedlem eller som direktør i en finansiel virksomhed, en finansiel holdingvirksomhed eller en forsikringsholdingsvirksomhed skal ved tiltræden give Finanstilsynet de oplysninger, som er nødvendige for Finanstilsynets vurdering iht. § 64, stk. 1-3, i lov om finansiel virksomhed.

Er et bestyrelsesmedlem eller en direktør af anden myndighed eller organ blevet vurderet egnet og hæderlig til at bestride et bestemt erhverv, f.eks. som advokat, er Finanstilsynet stadig berettiget til at forlange, at vedkommende udfylder og indsender et oplysningsskema bilagt en straffeattest. En status som f.eks. advokat fritager således ikke vedkommende fra at blive underkastet Finanstilsynets egen vurdering.

Til brug for bestyrelsesmedlemmers og direktørers afgivelse af oplysninger til Finanstilsynet anvendes oplysningsskema for direktions og bestyrelsesmedlemmer.

Oplysningsskemaet er tilgængeligt på Finanstilsynets Governance site http://www.finanstilsynet.dk/da/Temaer/Governance/Krav-til-bestyrelsesmedlemmer.aspx.

Der gælder dog ikke noget krav om, at dette oplysningsskema skal anvendes, hvorfor de krævede oplysninger kan indgives til Finanstilsynet i et andet dokument eller på anden vis.

Ledelsesmedlemmer i finansielle holdingsvirksomheder og forsikringsvirksomheder skal udfylde skemaet til ansøgning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af en kvalificeret andel - Vurdering af medlemmer af direktionen og bestyrelsen i erhververen ved indtræden i ledelsen. Det findes også på Finanstilsynets Governance site under http://www.finanstilsynet.dk/da/Temaer/Governance/Krav-til-ejere-af-en-finansiel-virksomhed.aspx.

Oplysningsskemaerne kan indsendes til Finanstilsynet af den finansielle virksomhed på vegne af bestyrelsesmedlemmet eller direktøren. Bestyrelsesmedlemmet eller direktøren skal selv underskrive skemaet eller andet valgt dokument, ligesom bestyrelsesmedlemmet eller direktøren selv er ansvarlig for, at de afgivne oplysninger er korrekte.

Oplysningsskemaet skal være bilagt en straffeattest. Straffeattesten rekvireres af bestyrelsesmedlemmet eller direktøren ved personlig henvendelse til politiet eller digitalt. En straffeattest kan ikke erstattes af anden form for dokumentation og må maksimalt være udstedt 6 måneder før indsendelse af oplysningsskemaet.

I de tilfælde, hvor en direktør eller et bestyrelsesmedlem er bosiddende uden for Danmark, skal der indsendes passende dokumentation som erstatning for en straffeattest.

For bestyrelsesmedlemmer eller direktører i en finansiel holdingvirksomhed, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring eller i Lønmodtagernes Dyrtidsfond gælder samme forpligtelse til at give Finanstilsynet oplysninger om de angivne forhold, som der gælder for bestyrelses- og direktionsmedlemmer i traditionelle finansielle virksomheder.

For bestyrelsesmedlemmer og direktører (forretningsførere) i en firmapensionskasse gælder der særlige forhold ved udfyldelse af skemaet. Disse personer skal udfylde samtlige rubrikker i oplysningsskemaet undtagen rubrikken om snævre forbindelser. Hvis pensionskassen kan dokumentere, at den har ansat en rådgiver med tilstrækkelige faglige kvalifikationer og erfaringer, jf. § 23a, stk. 2, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, kan bestyrelsesmedlemmerne og direktørerne (forretningsførerne) endvidere undlade at udfylde rubrikkerne om erfaring.

Finanstilsynet har i henhold til § 9c i lov om tilsyn med firmapensionskasser fastsat, at bestyrelsesmedlemmer kan undlade at udfylde rubrikker vedrørende erfaring og snævre forbindelser i oplysningsskemaet. Som medlemmer defineres personer, hvis beskæftigelse berettiger til eller vil berettige til at modtage pensionsydelser i pensionsordningen.

6.1 Erklæring fra et andet EU-/EØS-land

Hvis et bestyrelsesmedlem eller en direktør i forvejen er blevet erklæret egnet og hæderlig i et andet EU-/EØS-land, og vedkommende indsender dokumentation herfor i form af en udskrift/erklæring fra den relevante tilsynsmyndighed, vil Finanstilsynet som udgangspunkt lægge den indsendte dokumentation til grund. Hvis der er behov herfor, kontakter Finanstilsynet tilsynsmyndigheden i det pågældende EU-/EØS-land for en uddybning af den indsendte dokumentation for bestyrelsesmedlemmets eller direktørens egnethed og hæderlighed.

Hvis et bestyrelsesmedlem eller en direktør er blevet erklæret egnet og hæderlig i et land uden for EU/EØS, kan Finanstilsynet efter en konkret vurdering lægge den erklæring til grund. Finanstilsynet er dog stadig berettiget til at anmode den pågældende om at indsende oplysninger om de angivne forhold bilagt en straffeattest.

7. Særlige regler om borgmestres egnethed og hæderlighed

For en ordens skyld skal oplyses, at Folketingets Ombudsmand i en redegørelse af 17. juni 1981 har givet udtryk for, at hvervene som borgmester og bestyrelsesformand eller -medlem af et pengeinstitut, hvori en (ikke betydelig) del af kommunens økonomiske midler er anbragt, ikke er foreneligt. Der kan således opstå risiko for, at en forening af disse hverv vil udelukke borgmesteren fra at udøve sin almindelige tilsynsforpligtelse og beslutningskompetence med hensyn til økonomiske dispositioner samt medføre inhabilitet ved kommunalbestyrelsens og økonomiudvalgets behandling af sager herom i et sådant omfang (og i sager af en sådan art), at det må give anledning til meget væsentlige betænkeligheder. Efter ombudsmandens opfattelse er betænkelighederne ved en forening af de to nævnte hverv så væsentlige, at det må give anledning til nogen tvivl, om de i tilstrækkelig grad vil kunne afbødes gennem fastsættelse af nærmere retningslinjer for administration, kontrol m.v. (Folketingets Ombudsmands beretning for 1981, side 98 ff., navnlig side 115).

I en udtalelse af 27. marts 1990 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet endvidere udtalt, at hvervet som borgmester må anses som uforeneligt med hvervet som bestyrelsesformand i et pengeinstitut, hvormed kommunen har et, i såvel art som omfang, meget betydeligt engagement. Ministeriet henviste herved til, at pengeinstituttet i den konkrete sag var kommunens hovedbankforbindelse, og at kun ubetydelige midler var anbragt i andre pengeinstitutter. Efter ministeriets opfattelse vil en forening af hvervet som borgmester og bestyrelsesformand i denne situation - ud fra en generel vurdering - være egnet til at skabe tvivl om, hvorvidt der i forbindelse med anbringelse af kontante midler og andre bankforretninger alene handles til varetagelse af kommunens interesser.

Folketingets Ombudsmand har endvidere i en redegørelse af 7. april 2003 (j.nr. 2000-2844-409) udtalt, at der som udgangspunkt må være i det væsentligste samme betænkeligheder ved at en kommunaldirektør er medlem af bestyrelsen af et pengeinstitut som kommunen anvender som sin hovedbankforbindelse, som der vil være ved borgmesterens medlemskab, og at det i denne sammenhæng ikke er afgørende, om kommunaldirektøren er menigt medlem eller næstformand (eller formand).

Derimod fandt ombudsmanden, at betænkelighederne ved at en kommunaldirektør bestrider de to hverv samtidig, bedre kan afbødes gennem fastsættelse af nærmere retningslinjer for administration, kontrol m.v., end det er tilfældet for borgmesteren.

8. Øvrige pligter

Medlemmer af bestyrelsen og direktionen i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder har i medfør af § 64, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed pligt til løbende at give Finanstilsynet oplysninger om de i § 64, stk. 2 og 3, angivne forhold. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør skal således give Finanstilsynet oplysning om, hvis den pågældende pålægges strafansvar for overtrædelse af straffeloven, herunder overtrædelse af reglerne om berigelsesforbrydelser, eller den finansielle lovgivning, herunder overtrædelse af kapitel 10 i lov om værdipapirhandel mv. om misbrug af intern viden, kursmanipulation m.v. Bestyrelsesmedlemmer og direktører har tillige pligt til at give Finanstilsynet oplysning om overtrædelse af tilsvarende udenlandske regler. Oplysningspligten indtræder allerede, hvis der rejses sigtelse mod den pågældende.

Oplysningspligten er i overensstemmelse med reglerne i den finansielle lovgivning om, at bestyrelsesmedlemmer og direktører ikke må være dømt for overtrædelse af straffeloven eller den finansielle lovgivning. Det er ifølge § 64, stk. 3, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed en betingelse, at overtrædelsen indebærer en risiko for, at hvervet eller stillingen ikke varetages på betryggende vis.

Bestyrelsesmedlemmer og direktører i finansielle virksomheder har i medfør af § 64, stk. 5, jf. § 64, stk. 3, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed pligt til at oplyse, hvis den pågældende har anmeldt betalingsstandsning, er under konkurs, har indgivet begæring om gældssanering, eller der er indledt forhandling om tvangsakkord.

Finanstilsynet, den 15. maj 2014

Stig Nielsen

/ Nikoline Voetmann

Officielle noter

1) Kravene gælder alene direktører og bestyrelsesmedlemmer i selskaber, der er omfattet af § 7 i lov om værdipapirhandel.

2) Jf. § 10 i Selskabsloven, jf. LBK nr. 322 af 11. april 2011, hvoraf følger, at virksomheder ved ændringer i bestyrelse og direktion skal anmelde ændringerne til Erhvervsstyrelsen.