Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00648

Resumé

Økonomisk Ugebrev skrev om en pensionskasse. Sagen kom i Pressenævnet, og ugebrevet fik kritik af nævnet. Det er sket på et forkert grundlag, mener Ugebrevet, der ønsker sagen genoptaget. Nævnet har afvist at genoptage behandlingen af sagen.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag, også afgørelse vedrørende spørgsmålet om eventuel genoptagelse af sagen. Pressenævnet vil kunne genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Nævnet kan tillige have pligt til at genoptage en sag, hvis der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl. Pressenævnet bemærker videre, at en part som udgangspunkt ikke har krav på genoptagelse alene med henblik på at anfægte begrundelsen for Pressenævnets afgørelse.

Da Økonomisk Ugebrev hverken er fremkommet med nye faktiske oplysninger, som har betydning for sagens afgørelse, eller har påvist sagsbehandlingsfejl, afslås anmodningen om genoptagelse. Nævnet bemærker i relation til kunden [Kunde A], at hun i artiklen er citeret for ”Jeg må sige, at jeg virkelig undrer mig over, at jeg ikke har hørt fra AP Pension”. AP Pension sendte den 15. februar 2013 en e-mail til hende, hvorfor udtalelsen ikke er korrekt, uanset om der er tale om en afgørelse eller ej.

Anmodningen om genoptagelse afslås.

Økonomisk Ugebrev har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 14-70-00600, som nævnet traf afgørelse i den 29. april 2014.

AP Pension havde klaget over Økonomisk Ugebrevs artikel ”AP erkender fejl: Kunder får store beløb tilbage” af 15. december 2013. Af artiklen fremgår bl.a. følgende:

”Hun [Kunde A, kunde hos AP Pension] klagede allerede den 8. februar 2013 sin sag til AP Pension på mail, men har stadig ikke fået en afgørelse. AP Pension har heller ikke oplyst hende om, at andre kunder har fået lov at fortryde deres omvalg.

"Det er absolut ikke i orden, at vi ikke bliver informeret om det. Min situation har ikke ændret sig, jeg står stadig med en meget stor nedskrivning af min pension. Men jeg forventer klart, at jeg får det her lavet om. Jeg må sige, at jeg virkelig undrer mig over, at jeg ikke har hørt fra AP Pension.”

I Pressenævnets kendelse af 29. april 2014 hedder det:

”Pressenævnet bemærker indledningsvis, at parterne har afgivet modstridende forklaringer om indholdet af telefonsamtalen den 12. december 2013, herunder om Økonomisk Ugebrev skulle vende tilbage efter at have kontaktet [Kunde A]. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for Pressenævnet kan nævnet ikke tage stilling til, hvilken forklaring, der er den rigtige.

Nævnet træffer derfor afgørelse ud fra de foreliggende oplysninger og bemærker i den forbindelse, at det ikke er dokumenteret, at AP Pensions (begrænsede) udtalelser vedrørende Erik Kofod og [Kunde A] alene var til baggrund og ikke til citat.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare.

Pressenævnet finder, at såvel beskrivelsen af kundecasen, [Kunde B], som kundens udtalelse indeholder en kritik af den rådgivning, AP Pension har givet ham. Da oplysningerne kan være skadelige for AP Pension, burde Økonomisk Ugebrev have givet AP Pension mulighed for at gøre sig bekendt med denne kundens konkrete forhold og selv tage stilling til, hvorvidt AP Pension ønskede af udtale sig vedrørende denne kunde. Nævnet udtaler kritik af Økonomisk Ugebrev.

Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at angreb og svar bør, hvor det er rimeligt, bringes i sammenhæng og på samme måde, jf. A.4.

På baggrund af uddraget af e-mailkorrespondancen mellem kunden [Kunde A] og AP Pension lægger Pressenævnet til grund, at AP Pension besvarede [Kunde A]s klage af 8. februar 2013 ugen efter, den 15. februar 2013. Nævnet bemærker, at det ikke af Pressenævnets udskrift fremgår, hvorvidt svaret af 15. februar 2013 indeholder en afgørelse.

Pressenævnet finder, at kunden [Kunde A]s udsagn om, at hun ikke havde fået svar på sin klage af 8. februar 2013 allerede blev imødegået i AP Pensions e-mail af 12. december 2013 til Økonomisk Ugebrev, forud for Økonomisk Ugebrevs deadline 13. december 2013. Økonomisk Ugebrev burde derfor have medtaget AP Pensions svar på angrebet i artiklen. Nævnet bemærker, at Økonomisk Ugebrev kunne have spurgt ind til forholdet omkring svarafsendelsen, ligesom AP Pension derimod kunne have konkretiseret tidspunktet for svaret over for Økonomisk Ugebrev. Pressenævnet udtaler kritik af Økonomisk Ugebrev for at udelade AP Pensions svar i artiklen.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt [Den administrerende direktør] ønskede at udtale sig, bemærkes det, at Pressenævnet ikke har en optagelse af telefonsamtalen eller telefonbeskedenden 12. december 2013 og derfor ikke kan vurdere, hvorvidt det var aftalt, at Økonomisk Ugebrev skulle vende tilbage. Nævnet udtaler på denne baggrund ikke kritik vedrørende dette punkt.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Økonomisk Ugebrev at offentliggøre følgende:

[…]”

Økonomisk Ugebrev har til støtte for anmodningen om genoptagelse ved e-mail af 1. maj 2014 anført følgende:

”Da vi mener at afgørelsen er truffet på et fejlagtigt og fejlopfattet grundlag, klager vi hermed over Pressenævnets afgørelse, og anmoder om genoptagelse af sagen.

Pressenævnet skriver i sin konklusion:

> at "Økonomisk Ugebrev skrev i artiklen, at kunden ikke havde fået svar på sin klage til AP Pension." Dette er dokumentarbart forkert gengivet. Vi har ikke skrevet, at kunden ikke havde fået svar. Vi skrev ordret citat, at "Hun klagede allerede den 8. februar 2013 sin sag til AP Pension på mail, men har stadig ikke fået en afgørelse." Pressenævnet sammenblander her "svar" og "afgørelse". Den endelige afgørelse faldt først langt senere, hvor kunden faktisk fik mulighed for at foretage tilbageførsel af det problematiske omvalg, hvilket har betydet godtgørelse af et tab på flere hundrede tusinde. I den første svarmail fra AP Pension var der altså ikke tale om en endelig afgørelse.

Desuden vil vi anmode Pressenævnet om at genoverveje følgende vigtige elementer:

> at AP pension slet ikke vendte tilbage indenfor den aftalte frist, hvorved dialogen efter vores opfattelse slet ikke var afsluttet, og derfor er kritikken af manglende omtale af kunde to uden reelt indhold.

> Pressenævnet har ikke spurgt AP Pension om den første samtale var til baggrund.

> Pressenævnet har ikke taget højde for, at AP pension ikke har konkret benægtet, at samtalen var til baggrund, hvilket også ville være usandt og i strid med tidligere dialoger mellem AP pensions direktør og journalisten.

> Pressenævnet tager ikke højde for, at de to kundecases omhandler kundernes opfattelse af forløbet, altså holdninger, som vi som medie ikke kan have nogen indflydelse på.

> De konkrete kundecases ikke på nogen måde var centrale i historien, og det var heller ikke det, de fremsendte spørgsmål handlede om. AP Pension er efterfølgende blevet pålagt at orientere kunderne fyldestgørende, og pensionsselskabet er pålagt noget, der ligner erstatninger for et trecifret millionbeløb.”

Økonomisk Ugebrev har ved e-mail af 5. maj 2014 kl. 14.44 uddybet anmodningen og navnlig anført, at [Kunde A] ikke opfattede e-mailen af 15. februar 2014 som en endelig afgørelse.

AP Pension har ved advokat Michael Hopp i e-mail af 5. maj 2014 kl. 13.32 afvist, at der er grundlag for en fornyet behandling af sagen.

Advokaten har blandt andet anført, at Pressenævnet har gengivet artiklen korrekt, idet der i [Kunde A]s sag ikke er grundlag for at sondre mellem en afgørelse og et svar, idet kunden både har fået svar og en afgørelse. AP Pension gav en endelig afgørelse i e-mailen af 15. februar 2013. Det forhold, at kunden ikke var tilfreds med svaret – der indeholdt en for kunden negativ afgørelse – ændrer ikke ved, at kunden har fået en afgørelse den 15. februar 2013. At kunden langt senere, i november 2013, ønsker en fornyet behandling, ændrer ligeledes ikke på dette forhold.

Det er ligeledes ikke korrekt, at [Kunde A] skulle have fået lejlighed til at tilbageføre (fortryde) sit omvalg, og at hun skulle være godtgjort flere hundrede tusinde kroner. Det er helt urigtigt og udtryk for en misforståelse vedrørende AP Pensions kundeforhold.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Jesper Rothe, Dorthe Carlsen, John Meinert Jacobsen og Ulrik Holmstrup.

Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag, også afgørelse vedrørende spørgsmålet om eventuel genoptagelse af sagen. Pressenævnet vil kunne genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Nævnet kan tillige have pligt til at genoptage en sag, hvis der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl. Pressenævnet bemærker videre, at en part som udgangspunkt ikke har krav på genoptagelse alene med henblik på at anfægte begrundelsen for Pressenævnets afgørelse.

Da Økonomisk Ugebrev hverken er fremkommet med nye faktiske oplysninger, som har betydning for sagens afgørelse, eller har påvist sagsbehandlingsfejl, afslås anmodningen om genoptagelse. Nævnet bemærker i relation til kunden [Kunde A], at hun i artiklen er citeret for ”Jeg må sige, at jeg virkelig undrer mig over, at jeg ikke har hørt fra AP Pension”. AP Pension sendte den 15. februar 2013 en e-mail til hende, hvorfor udtalelsen ikke er korrekt, uanset om der er tale om en afgørelse eller ej.

Anmodningen om genoptagelse afslås.

Afgjort den 9. maj 2014