Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Dansk Sprognævn

(Varetagelse af dansk tegnsprog)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 320 af 14. maj 1997 om Dansk Sprognævn, som ændret ved lov nr. 1171 af 10. december 2008, foretages følgende ændring:

1. Efter kapitel 2 indsættes:

»Kapitel 2 a

Dansk Tegnsprogsråd og dets sekretariat

§ 8 a. Dansk Tegnsprogsråd har til opgave at udarbejde principper og retningslinjer for arbejdet med at følge og dokumentere det danske tegnsprog og at give råd og oplysninger om dansk tegnsprog.

Stk. 2. Dansk Tegnsprogsråd består af 5 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Dansk Sprognævn indstiller 2 medlemmer til rådet. 1 medlem indstilles af Danske Døves Landsforbund. 1 medlem indstilles af Uddannelses- og Forskningsministeriet. 1 medlem indstilles af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Kulturministeren udpeger formanden for rådet blandt medlemmerne.

§ 8 b. Sekretariatet for Dansk Tegnsprogsråd placeres hos Dansk Sprognævn.

Stk. 2. Sekretariatet for Dansk Tegnsprogsråd skal

1) besvare henvendelser om dansk tegnsprog og vejlede om tegnsprogsbrug,

2) samarbejde med relevante interessegrupper og institutioner inden for tegnsprogsområdet og

3) sekretariatsbetjene Dansk Tegnsprogsråd.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. maj 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Marianne Jelved