Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven

(Simpel vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 12. november 2012, som ændret ved § 9 i lov nr. 622 af 12. juni 2013 og § 20 i lov nr. 647 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »hertil«: »og den længstlevende ægtefælle ikke har overtaget ægtefællernes fælleseje til uskiftet bo efter § 17 i arveloven«.

2. Overskriften før § 34 affattes således:

»Vold og seksuelle overgreb«.

3. § 34, stk. 1, affattes således:

»En ægtefælle har ret til skilsmisse, når den anden ægtefælle har udøvet forsætlig vold eller har udøvet seksuelt overgreb mod ægtefællen, mod ægtefællernes børn, mod ægtefællens eller ægtefællernes børns nærmeste pårørende, som ægtefællen eller ægtefællernes børn er knyttet til, eller mod andre børn.«

§ 2

I børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 10. januar 2014, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Er moderen død, inddrager statsforvaltningen efter anmodning fra barnets værge en mand eller kvinde som part, hvis det antageliggøres, at manden er eller kan være barnets far, eller at kvinden er eller kan være barnets medmor.«

2. I § 28 ændres »§ 27 a, stk. 2,« til: »§ 27 a, stk. 1,«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2014.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 21. maj 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Manu Sareen