Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og definitioner
Kapitel 2 Principper for erstatningsopgørelse
Kapitel 3 Registreringsdatabase og sagsunderstøttelsessystem (Stormbasen)
Kapitel 4 Anmeldelse, taksation, sagsbehandling og afgørelser
Kapitel 5 Klage
Kapitel 6 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om behandling af sager om erstatning for skader forårsaget af stormflod og om oprettelse, førelse og anvendelse af en registreringsdatabase og et sagsunderstøttelsessystem

I medfør af § 4, stk. 5, og § 8, stk. 6, i lov om stormflod og stormfald, jf. lovbekendtgørelse nr. 1090 af 23. november 2012, som ændret ved lov nr. 377 af 15. april 2014, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og definitioner

§ 1. Forsikringsselskaber, som tilbyder tegning af brandforsikring, behandler anmeldelser og foranlediger udbetaling af erstatning for skader efter oversvømmelse forårsaget af stormflod efter reglerne i lov om stormflod og stormfald og denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Principper for erstatningsopgørelse

§ 2. Erstatning for skader på fast ejendom og løsøre forårsaget af stormflod opgøres i overensstemmelse med almindeligt anvendte principper i forsikringsbranchen

Stk. 2. Erstatning efter stk. 1, udgør for:

1) Ejendomme til helårsbeboelse samt fritidshuse: Nyværdi, med fradrag i medfør af Stormrådets afskrivningspraksis, herunder eventuelle vejledende afskrivningstabeller.

2) Erhvervsejendomme: Nyværdi, med mindre ejendommen inden skadens indtræden var værdiforringet med mere end 30 % af nyværdien. Ved værdiforringelse med mere end 30 % af nyværdien f.eks. på grund af slid, alder eller andre omstændigheder, ydes der forholdsmæssig erstatning. Værdiforringelsen vurderes på grundlag af den tilstand, det beskadigede var i som følge af almindelig brug, vejrets påvirkning eller andre individuelle omstændigheder, f.eks. ikke-intakte bygningsdele, og dvs. ikke på baggrund af afskrivningstabeller. Hvis det beskadigede kan repareres, betales hele udgiften til reparationen uanset eventuel værdiforringelse.

3) Privat løsøre: Nyværdi, med mindre det er mere end 2 år gammelt, i hvilke tilfælde der sker fradrag i medfør af Stormrådets afskrivningspraksis, herunder eventuelle vejledende afskrivningstabeller.

4) Erhvervsløsøre: Afhængig af karakteren af erhvervsløsøre udgør erstatningen for:

a) (Rå)varer: Dagsværdi, det vil sige den værdi, som løsøret havde umiddelbart inden skaden skete.

b) Færdigvarer, egen produktion: Den pris, som ved salg på almindelig vilkår ville kunne opnås umiddelbart før skaden med fradrag for normale omkostninger ved salg mm.

c) Inventar og driftsudstyr: Nyværdi, hvis der sker en genanskaffelse af den enkelte ting, ellers dagsværdi.

d) Genfremstilling af originalmodeller/tabte data: Fremstillingsprisen.

Stk. 3. Er genanskaffelse af løsøre efter stk. 2, nr. 3, ikke mulig, beregnes erstatningen med udgangspunkt i fremstillingsprisen for nyt tilsvarende løsøre. Erstatningen kan dog ikke overstige, hvad det vil koste at genanskaffe tilsvarende løsøre.

Stk. 4. Penge, smykker og tilsvarende værdigenstande erstattes ikke.

§ 3. Erstatning for rimelige omkostninger i tilknytning til genhusning ydes til privatpersoner, når genhusning er nødvendig. Der ydes kun erstatning for genhusning, hvis denne overstiger 1 måned.

Stk. 2. Genhusning anses for nødvendig, hvis en helårsbolig eller en bolig i et sommerhusområde, der er undtaget forbuddet om helårsbeboelse efter planlovens §§ 40 eller 41, som følge af stormflodsskade, er ubeboelig. Taksator vurderer om betingelserne for genhusning, er opfyldt.

Stk. 3. Omkostninger i tilknytning til genhusning omfatter udgifter til husleje eller anden udgift til beboelse, herunder leje af beboelsescontainer, skurvogn og lignende. Omkostninger til genhusning omfatter endvidere udgifter til flytning og opmagasinering af indbo.

Stk. 4. Der ydes erstatning for udgifter til husleje eller beboelse for den periode, der er nødvendig for at bringe ejendommen i forsvarlig beboelig stand. Den samlede erstatning for omkostninger i tilknytning til genhusning kan maksimalt udgøre 12.000 kr. i gennemsnit pr. måned. Eventuel sparet husleje efter lejelovens § 11, stk. 2 skal fratrækkes omkostningerne i tilknytning til genhusning før udbetaling.

Stk. 5. Alle udgifter til genhusning, opmagasinering og flytning skal dokumenteres, før der udbetales erstatning.

§ 4. Erstatning for omkostninger som følge af skimmelsvamp ydes til privatpersoner, såfremt skimmelsvamp er opstået som en direkte følgeskade i forbindelse med en erstatningsberettiget skade efter en stormflod.

Stk. 2. Der ydes erstatning til nødvendige afrensningstiltag på ramte bygninger eller bygningsdele samt på løsøre, forudsat afrensning er påkrævet i forbindelse med opmagasinering.

Stk. 3. Den af forsikringsselskabet udpegede taksator vurderer, om og i hvilket omfang skimmelsvamp er opstået eller kan risikere at opstå som en direkte følgeskade efter stormflod. Taksator vurderer endvidere hvilke afrensningstiltag, der er nødvendige, samt om de nødvendige tiltag til begrænsning af skimmelsvamp er iværksat.

Stk. 4. Såfremt taksator vurderer, at det er nødvendigt, kan taksator få en ekstern, uvildig rådgiver til at besigtige ejendommen.

Stk. 5. Fristen for at anmelde skimmelsvampskader er 9 måneder efter, der er truffet afgørelse om dækning af skader efter stormflod.

Stk. 6. Anmeldelse af skimmelsvampskader sker efter bestemmelsen i § 7.

Kapitel 3

Registreringsdatabase og sagsunderstøttelsessystem (Stormbasen)

§ 5. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opbevarer og fører som led i varetagelsen af sekretariatsfunktionen for Stormrådet en database (Stormbasen) til brug for registrering af oplysninger om personer og virksomheder i forbindelse med behandlingen af sager om stormflod.

Stk. 2. Behandling af oplysninger i Stormbasen kan alene finde sted i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med behandlingen af sager om stormflod.

Stk. 3. Stormbasen består af en registreringsdatabase og et sagsunderstøttelsessystem. Anvendelse af registreringsdatabasen er obligatorisk ved forsikringsselskabernes behandling af sager om stormflod

Stk. 4. De sagsbehandlende forsikringsselskaber registrerer de oplysninger om personer og virksomheder, som er fastlagt i denne bekendtgørelse, med mindre disse allerede er indføjet i databasen af anmelder ved elektronisk anmeldelse, jf. § 6, stk. 1, og er ansvarlige for behandlingen af disse.

Stk. 5. Alene de sagsbehandlende forsikringsselskaber og Stormrådets sekretariat har adgang til Stormbasen. Forsikringsselskabernes adgang begrænser sig til oplysninger vedrørende sager, de selv behandler.

Stk. 6. Indlæggelse af oplysninger foretages af de sagsbehandlende forsikringsselskaber eller automatisk ved anmelders brug af elektronisk anmeldelse via Stormrådets hjemmeside, jf. § 6, stk. 1 og 2. Ajourføring og berigtigelse af oplysninger foretages alene af det sagsbehandlende forsikringsselskab.

Stk. 7. Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling. De nærmere regler om Stormrådets udøvelse af tilsyn fastsættes i bekendtgørelse om Stormrådets forretningsorden.

Stk. 8. Hvis oplysninger i Stormbasen er urigtige eller fejlbehæftede, skal de rettes snarest muligt af det sagsbehandlende forsikringsselskab.

Stk. 9. Enhver har krav på efter skriftlig anmodning til Stormrådet at få oplyst de data, der er registreret om den pågældende, med mindre andet følger af anden lovgivning.

Stk. 10. Oplysninger, der kan henføres til bestemte personer, må ikke videregives til private eller andre offentlige myndigheder, jf. dog stk. 9.

Stk. 11. Om behandlingssikkerheden gælder de regler, der er fastsat i lov om behandling af personoplysninger kapitel 11 og i bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning.

Stk. 12. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal foretage logning af behandlinger af personoplysninger i Stormbasen samt udføre stikprøvekontrol af disse logfiler.

Kapitel 4

Anmeldelse, taksation, sagsbehandling og afgørelser

§ 6. Anmeldelse af skader på fast ejendom og løsøre forårsaget af stormflod skal ske til det forsikringsselskab, hvor den beskadigede ejendom eller det beskadigede løsøre er brandforsikret.

Stk. 2. Er der for samme skadelidte ved den samme stormflod på samme skadested sket skade på både fast ejendom og løsøre, og er disse forsikret i forskellige forsikringsselskaber, anmeldes skaden til det forsikringsselskab, hvor ejendommen er brandforsikret. Dette forsikringsselskab varetager sagsbehandlingen, således at de øvrige forsikringsselskaber leverer de oplysninger, de er nærmest til, herunder opgørelse af skader, som har relation til skadelidtes engagement i dette selskab.

§ 7. Anmeldelse efter § 6 skal ske elektronisk i Stormbasen. Adgang til Stormbasen findes på Stormrådets hjemmeside www.stormraadet.dk.

Stk. 2. Kan anmeldelse ikke ske elektronisk, skal det ske på det anmeldelsesskema, som findes på Stormrådets hjemmeside.

Stk. 3. Anmeldelse efter stk. 2, indsendes af forsikringstageren eller den, der af forsikringstageren bemyndiges hertil, eller som i øvrigt ved tilkendelse af erstatning har krav herpå, til det forsikringsselskab, som skal behandle sagen, jf. § 6.

Stk. 4. Forsikringsselskabet kvitterer for modtagelsen af anmeldelsen over for anmelder. Med kvitteringen skal følge information om, hvilket forsikringsselskab, der behandler sagen, samt hvilke oplysninger, der registreres om anmelder, medmindre andet følger af anden lovgivning.

§ 8. I det omfang anmeldelse ikke sker elektronisk, skal forsikringsselskabet registrere følgende oplysninger i Stormbasen i forbindelse med modtagelsen af en anmeldelse:

1) Anmeldelsesdato.

2) Sagsbehandlers navn.

3) Sagsbehandlende forsikringsselskab.

4) Skadelidtes forsikringsselskab.

5) Skadelidtes og evt. anden anmelders navn, adresse, postnummer, by og kommune.

6) Skadelidtes og evt. anden anmelders eventuelle telefonnummer og e-mailadresse.

7) Skadelidtes bank og kontonummer.

8) Skadested inklusive adresse, postnummer, by og kommune.

9) Skadetidspunkt.

10) Skadetype.

11) Ejendomsnummer (BBR) på den ejendom, hvor skaden er sket.

12) Hensættelse til brug for senere erstatningsudbetaling.

Stk. 2. Udover de i stk. 1 nævnte oplysninger, registrerer forsikringsselskabet følgende oplysninger til brug for sagens behandling:

1) Taksators navn.

2) Dato for aftale om besigtigelse.

3) Dato for besigtigelse.

4) Skadetype og omfang.

5) Opgørelse af skader fordelt på entrepriser.

6) Dato for skadelidtes underskrift.

7) Dato for afgørelse af erstatning.

8) Beløb til udbetaling.

Stk. 3. Udover det i stk. 1 og 2 anførte registreres alle øvrige oplysninger, som forsikringsselskabet modtager, og som har tilknytning til den konkrete sag.

§ 9. Opfylder skaden ikke betingelserne for udbetaling af erstatning, jf. kapitel 2, skal sagen afvises. Det samme gælder, hvis anmeldelse er sket for sent, med mindre skaderamte er uden skyld i fristoverskridelsen, eller der i øvrigt foreligger berettigede, undskyldelige grunde hertil.

§ 10. Forsikringsselskabet foranlediger udbetaling af erstatning for skader på fast ejendom uden dokumentation for genanskaffelse eller udbedring af skader, når:

1) den enkelte opgjorte skade inden for en entreprisekategori ikke overstiger 40.000 kr., dog kan der maksimalt udbetales 80.000 kr.,

2) erstatning udbetales som kontanterstatning til egen udbedring af skaden, eller

3) erstatning vedrører skadelidtes forbrugte tid på eget arbejde, herunder oprydning og rengøring mv.

Stk. 2. Erstatning for skader på fast ejendom skal forholdsmæssigt anvendes til udbedring af de enkelte skader, som de er opgjort. Skadelidte kan dog vælge, at der sker en omfordeling mellem de dækningsberettigede poster. Ikke anvendte erstatningsposter udbetales ikke.

Stk. 3. Udbetaling af erstatning efter stk. 1, nr. 2, og stk. 2, 2. pkt. kræver samtlige rettighedshaveres accept, hvis der er risiko for en væsentlig forringelse af disses rettigheder.

Stk. 4. Forsikringsselskabet foranlediger udbetaling af erstatning for skader på løsøre uden dokumentation for genanskaffelse eller udbedring af skade, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Erstatning for andre end de i stk. 1 og 4 omhandlede skader samt for skader på driftsmidler tilhørende erhvervsvirksomheder, foranlediges udbetalt, når der foreligger dokumentation for, at skaden er udbedret eller genanskaffelse er foretaget.

Stk. 6. Udbetaling af erstatning sker via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens økonomisystem, når forsikringsselskabet har meddelt dette til økonomisystemet.

§ 11. Erstatning for skader på fast ejendom til helårsbeboelse eller fritidshus kan udbetales som totalskadeerstatning inklusiv restværdierstatning, såfremt:

1) skadesprocenten overstiger 50 pct. af bygningens nyværdi,

2) udbedring af de opgjorte skader ikke er påbegyndt,

3) der sker opførelse af ny, tilsvarende bygning, og

4) opførelse af ny bygning sker på samme fysiske placering, med mindre særlige forhold forhindrer dette.

Stk. 2. Totalskadeerstatning gælder kun for fast ejendom, som ikke var bestemt til nedrivning, renovering eller modernisering på tidspunktet umiddelbart inden skadens indtræden.

Stk. 3. Ved beregning af skaden medtages kun de beskadigede bygningsdele. Skadesprocenten beregnes som den opgjorte skades procentmæssige andel af den samlede beregnede udgift til opførelse af en ny, tilsvarende bygning.

Stk. 4. Værdien af anvendelige materialer fra ikke-beskadigede dele af ejendommen, som skadelidte vælger at beholde, fradrages i totalskadeerstatningen.

§ 12. Ønskes en skade ikke udbedret eller en bygning ikke genopført, kan erstatningen udbetales som kontanterstatning.

Stk. 2. Udbetaling af erstatning efter stk. 1 kræver samtlige rettighedshaveres accept, hvis der er risiko for en væsentlig forringelse af disses rettigheder.

Stk. 3. Ved beregning af erstatning efter stk. 1 opgøres ejendommens værdi til dagsværdien umiddelbart inden skadens indtræden. Det opgjorte beløb fratrækkes moms.

Stk. 4. Dagsværdien er nyværdien med fradrag for det slid og ælde, som kan konstateres på den pågældende ejendom eller bygningsdel umiddelbart inden skaden sker.

§ 13. Når den afgjorte erstatning er anvist og udbetalt, eller der af andre grunde ikke vil blive anvist og udbetalt yderligere erstatning, afslutter forsikringsselskabet sagen. Dette meddeles til forsikringstageren og registreres i Stormbasen.

Kapitel 5

Klage

§ 14. Forsikringsselskabets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Stormrådet i henhold til reglerne i bekendtgørelse om Stormrådets forretningsorden.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. maj 2014 og har virkning for skader indtrådt fra den 6. december 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 948 af 19. september 2012 om behandling af sager om erstatning for skader forårsaget af stormflod og om oprettelse, førelse og anvendelse af en registreringsdatabase og et sagsunderstøttelsessystem (Stormbasen).

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 19. maj 2014

Henrik Sass Larsen

/ Hans Høj