Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undtagelse af visse selskaber på Uddannelses- og Forskningsministeriets område fra lov om offentlighed i forvaltningen

I medfør af § 4, stk. 2, i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen og efter forhandling med justitsministeren fastsættes:

§ 1. Lov om offentlighed i forvaltningen finder ikke anvendelse på følgende selskaber:

1) Bioneer A/S.

2) Dansk Fundamental Metrologi A/S.

3) Dianova A/S.

4) Forskningsinnovation A/S.

5) ITU Business Development A/S.

6) Pre-Seed Innovation A/S.

7) Science Ventures Denmark A/S.

8) Scion DTU A/S.

§ 2. Lov om offentlighed i forvaltningen finder ikke anvendelse på innovative iværksættere, jf. § 2, stk. 1, i bekendtgørelse om godkendte innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere, hvor godkendte innovationsmiljøer på statens vegne har ydet medfinansiering, jf. lov om teknologi og innovation.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1566 af 16. december 2013 om undtagelse af visse selskaber på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område fra lov om offentlighed i forvaltningen ophæves.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 20. maj 2014

Sofie Carsten Nielsen

/ Jesper Schaumburg-Müller