Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udvalg om kirkegårde

I medfør af § 19, stk. 5, i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 329 af 29. marts 2014, fastsættes:

Opgaver

§ 1. Udvalget om kirkegårde afgiver udtalelse i stiftsøvrighedens sager om nedlæggelse af kirkegårde som fastsat i § 19, stk. 2, i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.

§ 2. Udvalget afgiver udtalelse på baggrund af udvalgets kategorisering af folkekirkens kirkegårde, jf. § 19, stk. 3, i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, i:

1) Umistelige kirkegårde.

2) Bevaringsværdige kirkegårde.

3) Andre kirkegårde.

Virksomhed

§ 3. Udvalget består af fire medlemmer, der udpeges af kirkeministeren som fastsat i § 19, stk. 1, i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. Afgår et medlem af udvalget, udpeger kirkeministeren et nyt medlem.

Stk. 2. Kirkeministeren udpeger formanden for udvalget.

Stk. 3. Udvalget fastsætter en forretningsorden for sit virke, herunder principperne for kategoriseringen m.v. som nævnt i § 2. Forretningsordenen godkendes af kirkeministeren.

Stk. 4. Forretningsordenen offentliggøres på kirkeministeriets hjemmeside.

Sekretariat

§ 4. Kirkeministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget.

Stk. 2. Udvalgets formand og sekretæren tilrettelægger udvalgets arbejde og fastsætter udvalgets mødedage.

§ 5. Udvalgets beslutninger træffes ved mundtlig votering på et møde, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst formanden og et andet medlem er til stede.

Stk. 3. Udvalgets beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4. Udvalgets møder ledes af formanden. Formanden træffer afgørelse i spørgsmål vedrørende mødernes ledelse.

Stk. 5. Udvalgets formand kan, hvis omstændighederne taler for det, bestemme, at beslutninger træffes ved skriftlig votering.

Årsberetning

§ 6. Udvalget afgiver hvert år senest den 1. juli en beretning til kirkeministeren om udvalgets virksomhed det foregående år.

Stk. 2. Beretningen forberedes af sekretariatet.

Stk. 3. Beretningen offentliggøres på Kirkeministeriets hjemmeside.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. maj 2014.

Stk. 2. Beretningen, jf. § 6, skal første gang afgives den 1. juli 2015.

Kirkeministeriet, den 17. maj 2014

Marianne Jelved

/ Pernille Esdahl