Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Aftale om ændring af overenskomst af 28. juni 2013 for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

(Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

Der er enighed mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening om ændring af overenskomst af 28. juni 2013 mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv, jf. bilag 1.

Ændringerne har virkning fra 1. august 2014.

Ikrafttræden

Cirkulæret træder i kraft den 20. maj 2014.

Moderniseringsstyrelsen, den 20. maj 2014

Tina Feldt Jessing


Bilag 1

Aftale om ændring af overenskomst af 28. juni 2013 for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

I overenskomst af 28. juni 2013 mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv foretages følgende ændringer:

1) § 20, stk. 4, affattes således:

”Stk. 1-3 finder alene anvendelse for lærere, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 58 år.”

2) Efter § 20 indsættes ny bestemmelse:

”§ 20 a. Ret til nedsat arbejdstid for lærere, der er fyldt 50 år

Lærere, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 50 år, men ikke 58 år, har – når de fylder 60 år – ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt mod tilsvarende lønnedgang.

Stk. 2. Deltidsansatte har ret til en forholdsmæssig arbejdstidsnedsættelse.

Stk. 3. Retten til nedsat arbejdstid indtræder fra den normperiode, hvori læreren fylder 60 år.”

3) Finansministeriet har tilkendegivet at ville indsætte følgende cirkulærebemærkning til § 20 a:

Ansatte med nedsat arbejdstid efter denne ordning optjener fortsat fuld pensionsret. Der indbetales i overensstemmelse hermed et ekstra pensionsbidrag svarende til forskellen mellem det aktuelle, samlede pensionsbidrag og det samlede pensionsbidrag ved den hidtidige beskæftigelsesgrad.

Ændringerne har virkning fra den 1. august 2014.

   
København den 25. marts 2014
 
   
Gymnasieskolernes Lærerforening
Helge Mørch Jensen
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Tina Feldt Jessing

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 028-14