Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 26-14 om rehabiliteringsteamets indstilling - klage

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Borgeren kan ikke klage over rehabiliteringsteamets indstilling

Rehabiliteringsteamet skal afgive indstilling i alle sager, inden kommunen træffer beslutning om og tilkender ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension.

En borger kan ikke klage over rehabiliteringsteamets indstilling i en sag. Dette fremgår af lovbemærkningerne. Det er begrundet i, at forelæggelsen af sager for rehabiliteringsteamet er en del af kommunens sagsbehandling. Kompetencen til at træffe afgørelse i sagen ligger stadig hos kommunen.

Borgeren kan derimod klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg over kommunens afgørelse.

Kommunen skal træffe en afgørelse på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling

Kommunen skal træffe afgørelse i sagen på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling, når rehabiliteringsteamet har givet indstilling om, bl.a. hvorvidt der skal gives ressourceforløb, fleksjob, anden beskæftigelsesrettet indsats eller førtidspension.

Kommunen skal først træffe en afgørelse, når sagen er færdigbehandlet i teamet, og teamet har afgivet indstilling i overensstemmelse med § 25 a, stk. 3, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Denne principafgørelse skal ses i sammenhæng med Ankestyrelsens principafgørelse 6-14, som fastslår, at kommunen kun har pligt til at forelægge sagen for rehabiliteringsteamet i de tilfælde, hvor kommunen vurderer, at der er grundlag for at påbegynde behandling af sag om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension. Kommunen kan dog altid vælge at forelægge en sag for teamet.

Når sagen har været forelagt for teamet, og teamet har afgivet indstilling i sagen i overensstemmelse med § 25 a, stk. 3, er kommunen forpligtet til at træffe en afgørelse.

Den konkrete sag blev hjemvist til kommunen med henblik på, at kommunen træffer en afgørelse i sagen på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling. Hvis kommunen er enig i rehabiliteringsteamets indstilling, betyder det, at kommunen skal træffe afgørelse om, at borgeren har ret til en anden tværfaglig indsats i stedet for førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb.

Lov: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats - ændringslov nr. 1380 af 23. december 2012 - § 25 a, stk. 3 og 6

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen principielt for at afklare, om der foreligger en afgørelse, der kan klages over, når rehabiliteringsteamet har indstillet til yderligere tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven, og kommunen ikke efterfølgende har truffet en afgørelse.

2. Reglerne

Det følger af § 25 a, stk. 6, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at kommunen træffer afgørelse i sagen på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling.

Det følger af § 25 a, stk. 3, at rehabiliteringsteamet skal drøfte og give indstilling om,

1) hvorvidt borgeren skal gives ressourceforløb, fleksjob, anden beskæftigelsesrettet indsats eller førtidspension,

2) hvilke beskæftigelsesmæssige, sociale og sundhedsmæssige indsatser der er nødvendige for, at den enkelte borger opnår fodfæste på arbejdsmarkedet, og hvordan disse indsatser koordineres, og

3) hvordan opfølgning på ressourceforløbet tilrettelægges, så personen støttes i at fastholde uddannelses- og beskæftigelsesmålet, herunder hvorvidt og i hvilket omfang der er brug for mentorstøtte for at sikre, at indsatsen realiseres.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

6-14: Borgeren har ikke krav på at få sin sag forelagt for rehabiliteringsteamet. Kommunen har kun pligt til at forelægge sagen for rehabiliteringsteamet i det tilfælde, hvor kommunen vurderer, at der er grundlag for at påbegynde behandling af sag om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension.

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet principiel afgørelse i din sag. Sagen er antaget for at afklare, om der foreligger en afgørelse, der kan klages over, når rehabiliteringsteamet har indstillet til yderligere tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven, og kommunen ikke efterfølgende har truffet en afgørelse.

Resultatet er:

• Du kan ikke klage over rehabiliteringsteamets indstilling i din sag, men kommunen skal træffe en afgørelse i din sag på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling

Det betyder, at du i stedet kan klage over den afgørelse, som kommunen træffer.

Vi hjemviser derfor sagen til afgørelse i kommunen.

Hvis kommunen er enig i rehabiliteringsteamets indstilling, betyder det, at kommunen skal træffe afgørelse om, at du har ret til en anden tværfaglig indsats i stedet for førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi kan ikke behandle din klage over rehabiliteringsteamets indstilling i din sag.

Vi har lagt vægt på, at det fremgår af lovbemærkningerne til § 25 a, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at der ikke kan klages over rehabiliteringsteamets indstilling i en sag.

Dette er begrundet i, at forelæggelsen af sager for rehabiliteringsteamet er en del af kommunens sagsbehandling. Kompetencen til at træffe afgørelse i sagen ligger stadig hos kommunen.

Kommunen skal træffe en afgørelse i din sag på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling. Vi hjemviser derfor sagen til afgørelse i kommunen.

Vi har lagt vægt på, at det fremgår af § 25 a, stk. 6, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at kommunen træffer afgørelse i sagen på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling. Det fremgår også, at sagen skal forelægges for rehabiliteringsteamet på ny, hvis kommunen ikke følger rehabiliteringsteamets indstilling, og at kommunen herefter træffer afgørelse, når rehabiliteringsteamet har revurderet sagen.

Vi vurderer, at § 25 a, stk. 6, skal læses i sammenhæng med § 25 a, stk. 3, således at kommunen er forpligtet til at træffe en afgørelse, når rehabiliteringsteamet har givet indstilling efter § 25 a, stk. 3.

Rehabiliteringsteamet skal efter § 25 a, stk. 3, blandt andet give indstilling om, hvorvidt der skal gives ressourceforløb, fleksjob, anden beskæftigelsesrettet indsats eller førtidspension.

Vi vurderer, at rehabiliteringsteamet i din sag har givet indstilling efter § 25 a, stk. 3, da rehabiliteringsteamet har indstillet, at der ikke skal påbegyndes et ressourceforløb, men i stedet skal arbejdes med din motivation igennem en tværfaglig helhedsorienteret indsats med henblik på, at du på sigt bliver motiveret for et ressourceforløb.

Det følger af reglerne, at Kommunalbestyrelsen skal oprette et rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamet er et dialog- og koordineringsforum, som afgiver en indstilling i alle sager, inden beslutning om og tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension træffes. Indstillingen skal indeholde rehabiliteringsteamets vurderinger i forhold til borgerens muligheder for at opnå beskæftigelse eller uddanne sig.

Rehabiliteringsteamet skal blandt andet drøfte og give indstilling om, hvorvidt borgeren skal gives ressourceforløb, fleksjob, anden beskæftigelsesrettet indsats eller førtidspension.

Kommunen træffer afgørelse i sagen på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling. Hvis kommunen ikke følger rehabiliteringsteamets indstilling, skal sagen forelægges for rehabiliteringsteamet på ny, inden der træffes afgørelse. Når rehabiliteringsteamet har revurderet sagen, træffer kommunen afgørelse.

Bemærkninger til klagen

Din bisidder har udtrykt forvirring over, at der på din sag foreligger to blanketter om indstillinger fra rehabiliteringsteamet. En hvor der indstilles til førtidspension, og en hvor der indstilles til yderligere tilbud efter den almindelige beskæftigelses- og sociale indsats.

Vi henviser til kommunens brev til dig af 8. august 2013, hvoraf det fremgår, at indstillingen om førtidspension er et af kommunen udarbejdet arbejdsdokument, som den kommunale sagsbehandler havde udarbejdet forud for mødet i teamet. Kommunen oplyser i denne forbindelse, at indstillingen fra teamet er den om yderligere tilbud efter den almindelige beskæftigelses- og sociale indsats med henblik på at motivere dig til at tage imod et ressourceforløb. Kommunen beklager i brevet, at sagsbehandlerens indstilling om førtidspension har skabt forvirring.

Vi skal således bemærke, at teamet aldrig har indstillet til førtidspension. Der foreligger kun én indstilling fra teamet i form af indstilling om yderligere tilbud efter den almindelige beskæftigelses- og sociale indsats.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• de oplysninger, som forelå, da nævnet traf afgørelse i sagen

• nævnets afgørelse af 7. juni 2013

• klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 24. juni 2013

• yderligere oplysninger fra din bisidder i brev af 8. oktober 2013 med

bilag