Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 27-14 om erhvervsrettede foranstaltninger - helhedsvurdering - klage - sygedagpenge - ressourceforløb

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Kommunen skal i forbindelse med ophør af en erhvervsrettet foranstaltning tage stilling til, om der er behov for yderligere foranstaltninger for at bringe borgeren tilbage til arbejdsmarkedet. Denne helhedsvurdering indeholder en afgørelse. Borgeren kan klage over denne afgørelse til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Kommunen traf i den konkrete sag afgørelse om at stoppe borgerens sygedagpenge. Samtidig tog kommunen stilling til, at der ikke var behov for yderligere foranstaltninger for at bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet. Borgerens retsstilling, efter at hun ikke længere kunne få sygedagpenge, var afhængig af resultatet af kommunens helhedsvurdering. Kommunens helhedsvurdering var derfor en afgørelse om afslag på yderligere foranstaltninger, herunder ressourceforløb. Borgeren kunne klage over, at hun ikke var blevet tilkendt et ressourceforløb.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt i den konkrete sag, at borgeren ikke var berettiget til et

Lov: Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - lovbekendtgørelse nr. 983 af 8. august 2013 - § 5 og § 7a

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – lovbekendtgørelse nr. 415 af 24. april 2013 - § 68a

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen principielt for at afklare, om kommunens helhedsvurdering i forbindelse med () stop af sygedagpenge er en afgørelse, borgeren kan klage over.

2. Reglerne

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 7a, fastslår, at senest 2 uger før en erhvervsrettet foranstaltning hører op, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, om der er behov for yderligere foranstaltninger for at bringe borgeren tilbage til arbejdsmarkedet.

Det fremgår af § 5, at kommunalbestyrelsen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Kommunalbestyrelsen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 68a, stk. 1, fastslår, at personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en indsats efter denne lov eller efter lov om aktiv socialpolitik, og som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsats efter denne lov og sociale eller sundhedsmæssige indsatser, skal tilbydes et ressourceforløb.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

6-14: Et afslag på at påbegynde behandling af en sag om fleksjob vil efter Ankestyrelsens praksis være at betragte som en afgørelse, som borgeren kan klage over. Vi henviser til principafgørelse 64-11, hvorefter Jobcentrets afslag på at afklare arbejdsevnen måtte anses for en afgørelse, der tilsigtede at have retsvirkning efter sit indhold, det vil sige afslag på fleksjob på det foreliggende grundlag.

Kasserede

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

214-10: historisk, gælder ikke længere. Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet principiel afgørelse i din sag om, hvorvidt A Kommunes helhedsvurdering i din sag om stop for sygedagpenge er en afgørelse, du kan klage over.

Resultatet er

· Kommunens helhedsvurdering er en afgørelse om afslag på yderligere foranstaltninger, herunder ressourceforløb, som du kan klage over.

· Du har ikke i forbindelse med ophør af sygedagpenge ret til et ressourceforløb

Det betyder, at vi er enige i kommunens helhedsvurdering i din sag, herunder afslag på ressourceforløb. Vi stadfæster således kommunens afgørelse, men med en anden begrundelse.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi vurderer, at du har ret til at klage over den helhedsvurdering af, om der var grundlag for yderligere foranstaltninger, herunder ressourceforløb, som kommunen foretog i forbindelse med, at den traf afgørelse den 5. marts 2013 om at stoppe dine sygedagpenge.

I forbindelse med, at kommunen traf afgørelse om stop af sygedagpenge, har kommunen som en del af helhedsvurderingen efter retssikkerhedslovens § 7a taget stilling til, om der var behov for yderligere foranstaltninger, herunder ressourceforløb, for at bringe dig tilbage på arbejdsmarkedet.

Vi bemærker, at da kommunen traf afgørelse den 5. marts 2013, var reglerne om ressourceforløb trådt i kraft. Vi vurderer derfor, at retten til ressourceforløb er indgået som en del af helhedsvurderingen.

Det fremgår af principafgørelse 214-10, at den helhedsvurdering, kommunen foretager i forbindelse med ophør af en erhvervsrettet foranstaltning, indeholder en selvstændig afgørelse, der kan påklages.

Vi vurderer, at du ikke opfylder betingelserne for at blive tilbudt et ressourceforløb. Det er blandt andet en betingelse, at personen har komplekse problemer ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller efter lov om aktiv socialpolitik.

Det fremgår af sagens oplysninger, at dit problem er din ryglidelse, og at du ikke har deltaget i tilbud ud over, at du har modtaget sygedagpenge.

Vi er enige med kommunen i, at der ikke er grundlag for at træffe afgørelse om et ressourceforløb på et tidspunkt, hvor du afventer en operation af ryggen. Først en tid efter, at operationen er foretaget, kan man tage stilling til din funktionsevne og dermed tage stilling til, hvordan man bedst kan hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet.

Vi har lagt vægt på de lægelige oplysninger om, at du fortsat har gener efter en operation for diskusprolaps, og at du er indstillet til en stivgørende operation af ryggen. Det fremgår endvidere af statusattest af 14. januar 2013, at man skal regne med seks måneders sygemeldingsperiode efter operationen.

Efter reglerne skal personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en indsats efter denne lov eller efter lov om aktiv socialpolitik, og som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsats efter denne lov og sociale eller sundhedsmæssige indsatser, tilbydes et ressourceforløb. Det er endvidere en betingelse, at personen har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse, har deltaget i tilbud efter denne lov eller revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik uden at have øget tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller at kommunen vurderer, at der er behov for en længerevarende indsats, før der kan fastsættes et konkret beskæftigelsesmål.

Ankestyrelsen har i principafgørelse 6-14 truffet afgørelse om, at borgeren ikke har krav på at få sin sag forelagt for rehabiliteringsteamet. Kommunen har kun pligt til at forelægge sagen for rehabiliteringsteamet i det tilfælde, hvor kommunen vurderer, at der er grundlag for at påbegynde behandling af sag om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension.

Ankestyrelsen har i en separat sag taget stilling til A Kommunes afgørelse om stop for sygedagpenge.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

· De oplysninger, som forelå da A Kommune traf afgørelse i sagen (om stop for sygedagpenge)

· Kommunens afgørelse af 5. marts 2013

· Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 19. marts 2013 (over svar på din anmodning om alternativt at få bevilget et ressourceforløb og ressourceforløbsydelse)

· A Kommunes genvurdering