Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 29-14 om revalidering - revalideringsydelse - Vestre Landsret - forsørgertabserstatning - forsikringer - pensionsordninger

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Indtægter, der ikke medfører fradrag i revalideringsydelse

Vestre Landsret har den 29. november 2013 afsagt dom om, at indtægter fra en løbende forsørgertabserstatning, som borgeren modtog efter sin ægtefælle, ikke medførte fradrag i hendes revalideringsydelse.

Landsretten fandt, at da aktivlovens § 59, stk. 1, er en bestemmelse, som begrænser revalidendens lovmæssige krav på udbetaling af den faste revalideringsydelse efter lovens § 52, må dette føre til, at § 59, stk. 1, skal fortolkes snævert.

Landretten fandt, at der hverken efter ordlyden af aktivlovens § 59, stk. 1, eller efter lovens forarbejder er grundlag for at antage, at det har været hensigten med bestemmelsen, at den skal omfatte andre ordninger end dem, der er beskrevet i pkt. 278 i vejledningen af 5. marts 1998 om lov om aktiv socialpolitik. Det fremgår heraf, at revalideringsydelsen nedsættes med løbende udbetalinger af ”pension og tillæg hertil, som er et led i et tidligere ansættelsesforhold og af en sådan karakter, at det er sædvanligt, at arbejdsgiveren bidrager til pensionen”, og med ”løbende udbetalinger fra private forsikringer og pensionsordninger”.

Landsretten fandt endvidere, at den omstændighed, at aktivlovens § 59, stk. 1, specifikt nævner ”løbende udbetaling af erhvervsevnetabserstatning efter lov om arbejdsskadesikring”, efter bestemmelsens ordlyd taler for, at denne ikke tillige omfatter forsørgertabserstatning efter den samme lov. Hertil kom, at den løbende forsørgertabserstatning, som borgeren modtog efter sin ægtefælle, efter sin karakter ikke er en ”pension”, men derimod en lovbestemt erstatningsydelse, der udbetales af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. På den baggrund, og da Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring ved lov nr. 287 af 13. maj 1998 udtrykkeligt er udskilt fra forsikringsregi, kan forsørgertabserstatningen hverken anses for en pensions- eller forsikringsydelse, som er omfattet af ordlyden af aktivlovens § 59, stk. 1.

Landsretten henviste desuden til, at i modsætning til erstatningsansvarslovens § 13 udbetales forsørgertabserstatning efter arbejdsskadesikringslovens § 20, stk. 2, som en løbende ydelse, der efter stk. 1, skal ”fastsættes under hensyn til forsørgelsens omfang og den efterladtes muligheder for at forsørge sig selv, når alder, helbredstilstand, uddannelse, beskæftigelse samt forsørgerforhold og økonomiske forhold tages i betragtning”.

Landsretten fandt, at en formålsfortolkning af aktivlovens § 59, stk. 1, på den baggrund ikke kan føre til, at forsørgertabserstatning efter arbejdsskadesikringslovens § 20 skal anses for omfattet af bestemmelsen. Der må herved tillige lægges vægt på, at der ikke i forbindelse med aktivlovens ikrafttræden er blevet taget skridt til at ophæve eller ændre bestemmelsen i arbejdsskadesikringslovens § 27, stk. 3, hvorefter en forsørgertabserstatning efter § 20 skal omsættes til et kapitalbeløb efter anmodning fra den erstatningsberettigede.

På den baggrund fandt landsretten, at der ikke er hjemmel til at lade den løbende forsørgertabserstatning, som borgeren modtog efter sin ægtefælle, medføre fradrag i hendes revalideringsydelse som sket.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg tog Landsrettens dom til efterretning og ændrede sin tidligere afgørelse af 5. februar 2013, hvor udvalget havde fundet, at borgerens indtægter fra løbende forsørgertabserstatning medførte fradrag i hendes revalideringsydelse i det omfang, forsørgertabserstatningen sammen med revalideringsydelsen oversteg hendes hidtidige arbejdsindtægter.

Lov:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 - § 59

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg behandlede sagen principielt for at afklare hvilke løbende ydelser, der påvirker revalideringsydelsens størrelse.

2. Reglerne

Det fremgår af lov om aktiv socialpolitik § 59, stk. 1, at revalideringsydelsen skal nedsættes med indtægter fra løbende udbetalinger fra forsikringer og pensionsordninger, herunder løbende udbetaling af erhvervsevnetabserstatning efter lov om arbejdsskadesikring. Disse indtægter trækkes dog kun fra i det omfang, de sammenlagt med revalideringsydelsen overstiger revalidendens hidtidige arbejdsindtægter.

3. Andre principafgørelser

Kasserede

Følgende principafgørelse er kasseret og gælder ikke længere:

27-13: Principafgørelsen 27-13 er kasseret som følge af Vestre Landsrets dom af 29. november 2013.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har genoptaget din sag på forvaltningsretligt grundlag pga. dom af 29. november 2013 fra Vestre Landsret og har i møde truffet ny afgørelse i sagen.

Resultatet er:

· Indtægter fra løbende forsørgertabserstatning medfører ikke fradrag i din revalideringsydelse

Det betyder, at vi ændrer vores afgørelse af 5. februar 2013.

Vi skal bede A Kommune tage stilling til om og i givet fald i hvilket omfang, du har ret til efterbetaling af revalideringsydelse.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi traf den 5. februar 2013 afgørelse om, at dine indtægter fra løbende forsørgertabserstatning medfører fradrag i din revalideringsydelse i det omfang, forsørgertabserstatningen sammen med revalideringsydelsen overstiger dine hidtidige arbejdsindtægter.

Ved Vestre Landsrets dom af 29. november 2013 blev vi tilpligtet at anerkende, at den løbende forsørgertabserstatning ikke medfører fradrag i din revalideringsydelse.

Vi har taget landsrettens dom til efterretning. Dine indtægter fra løbende forsørgertabserstatning medfører således ikke fradrag i din revalideringsydelse.

Vi har taget landsrettens dom til efterretning. Dine indtægter fra løbende forsørgertabserstatning medfører således ikke fradrag i din revalideringsydelse.

Det fremgår af reglerne, at kommunen nedsætter revalideringsydelsen med indtægter fra løbende udbetalinger fra forsikringer og pensionsordninger, herunder løbende udbetaling af

erhvervsevnetabserstatning efter lov om arbejdsskadesikring.

Disse indtægter trækkes dog kun fra i det omfang, de sammenlagt med revalideringsydelsen overstiger revalidendens hidtidige arbejdsindtægter.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

· De oplysninger, som forelå da vi traf afgørelse i sagen den 5. februar 2013

· Vestre Landsrets dom af 29. november 2013