Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 32-14 om netværksplejefamilie - omkostninger - ferie

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

En netværksplejefamilie har ret til dækning af plejebarnets del af familiens samlede faktiske udgifter til ferie, hvis udgiften svarer til familiens livsførelse inden anbringelsen.

De særlige godtgørelsesregler for netværksplejefamilier foreskriver, at en netværksplejefamilie ikke modtager vederlag, men i stedet får dækket de omkostninger, der er forbundet med at have et barn eller en ung boende. Familien skal således holdes udgiftsneutrale og have mulighed for at fortsætte sin livsførelse, som den har set ud inden anbringelsen af barnet i netværkspleje. Samtidig skal barnet eller den unge kunne deltage i familielivet på lige fod med familiens andre medlemmer og dermed indgå i familiens almindelige livsførelse, uden at dette økonomisk belaster netværksplejefamilien.

Kommunen må gerne fastsætte generelle takster, men skal samtidigt foretage en konkret og individuel vurdering. Niveauet for dækning af en netværksplejefamilies omkostninger skal således fastsættes på baggrund af en vurdering af den konkrete families almindelige livsførelse.

Lov: Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 254 af 20. marts 2014 - § 66a

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare niveauet for dækning af netværksplejefamiliers omkostninger i forbindelse med at have et barn anbragt i pleje.

2. Reglerne

Servicelovens § 66a, stk. 2, fastslår, at netværksplejefamilier skal have dækket deres omkostninger i forbindelse med barnets eller den unges ophold og kan efter en konkret vurdering få hel eller delvis hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Det fremgår af punkt 476 i vejledningen om særlig støtte til børn og unge og deres familier (punkt 512 i den nye vejledning nr. 9007 af 7. januar 2014), at betalingsordningen for barnets eller den unges ophold hos en netværksplejefamilie skal være økonomisk neutral for netværksplejefamilien. Familien skal kunne fortsætte sin livsførelse, som den har set ud inden anbringelsen, og barnet skal kunne deltage i familielivet på lige fod med familiens andre medlemmer. Kommunen skal medvirke til, at barnet indgår i familiens almindelige livsførelse, uden at dette økonomisk belaster netværksplejefamilien. Dette indebærer, at kommunen f.eks. skal dække udgifter til udlandsrejser eller andre udgifter som følge af, at barnet eller den unge skal deltage i familielivet på lige fod med familiens andre medlemmer, og hvor netværksplejefamiliens almindelige livsførelse giver anledning til større udgifter, end man kan forvente dækket af ydelsen til kost og logi.

3. Andre principafgørelser

158-11: Ankestyrelsen fastslår, at en netværksplejefamilie har adgang til at klage over dækning af omkostninger ved barnets ophold hos dem.

206-10: Ankestyrelsen fastslår, at netværksplejemoren var klageberettiget, da der ikke var tale om et aftalespørgsmål, og da den almindelige klageadgang ikke var fraveget i loven.

Samtidig fandt Ankestyrelsen, at netværksplejemoren ikke var berettiget til tabt arbejdsfortjeneste til dækning af nedsat arbejdstid for at passe sit plejebarn. Barnet var velfungerende og havde ikke særlige behov eller udviklingsmæssige vanskeligheder. Der blev lagt vægt på, at hensynet til netværksplejebarnet ikke gjorde det nødvendigt at, netværksplejemor arbejdede på nedsat tid.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i sagen om dækning af plejebarnets del af jeres faktiske udgifter til ferie i Thailand.

Resultatet er:

• I er berettiget til dækning af plejebarnets del af jeres udgifter til ferie i Thailand

Vi har således ændret kommunens afgørelse.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer, at I som netværksplejefamilie for plejebarnet X er berettiget til dækning af dets del af jeres udgifter til ferie.

Vi vurderer samtidig, at den omhandlede udgift efter en konkret vurdering ikke overstiger det niveau der svarer til jeres almindelige livsførelse.

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at netværksplejefamilier skal have dækket deres omkostninger i forbindelse med barnets eller den unges ophold og kan efter en konkret vurdering få hel eller delvis hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Det fremgår af vejledningen om særlig støtte til børn og unge og deres familier, at formålet med de særlige godtgørelsesregler for netværksplejefamilier i form af at de ikke modtager vederlag, men i stedet får dækket de omkostninger, der er forbundet med at have barnet eller den unge boende, er at barnet eller den unge under anbringelsen ved, at det ikke er en økonomisk belastning for familien, og at barnet eller den unge i højere grad får følelsen af, at de mennesker, som det allerede har en tilknytning til, alene har påtaget sig opgaven på baggrund af tilknytningen til barnet. Det er derfor vigtigt, at betalingsordningen for barnets eller den unges ophold hos en netværksplejefamilie er økonomisk neutral for netværksplejefamilien. Derfor skal familien kunne fortsætte sin livsførelse, som den har set ud inden anbringelsen, og barnet skal kunne deltage i familielivet på lige fod med familiens andre medlemmer.

Vi henviser derudover til, at det i anbringelsesreformen er forudsat, at børn og unge, der anbringes i netværket, skal sidestilles fuldt ud med de andre børn i familien. Det er derfor afgørende, at kommunen medvirker til, at barnet indgår i familiens almindelige livsførelse, uden at dette økonomisk belaster netværksplejefamilien. Dette indebærer, at kommunen f.eks. skal dække udgifter til udlandsrejser eller andre udgifter som følge af, at barnet eller den unge skal deltage i familielivet på lige fod med familiens andre medlemmer, og hvor netværksplejefamiliens almindelige livsførelse giver anledning til større udgifter, end man kan forvente dækket af ydelsen til kost og logi.

Vi har herefter lagt vægt på, at kommunen ved anbringelsens opstart har afdækket jeres almindelige livsførelse og normale aktiviteter, herunder rejser, fritidsaktiviteter, familiebesøg, m.m. Af afgørelsen om netværksanbringelsen fremgår det, at I er orienteret om, at I kan få dækket de faktiske udgifter ved ferie.

Vi har herefter lagt vægt på, at I tidligere har været på lignede rejser. I 2005 var I på krydstogt i Middelhavet, i 2006 i Tyrkiet og i 2009 i Thailand. I jeres klage oplyste I, at I i vinteren 2009/2010 ikke ønskede at rejse, da I på daværende tidspunkt lige havde fået jeres søn. I vinteren 2010/2011 havde I fået X i netværkspleje og vurderede, at X havde mest brug for ro, hvorfor I fravalgte at tage på ferie. I har i stedet enten været på endagsture, weekendophold eller i familiens sommerhus i Sverige. Derfor har I tidligere ikke haft økonomisk behov for ansøge om et større beløb til ferieaktiviteter.

Vi finder, at den omstændighed, at I ikke tidligere har søgt om større økonomisk støtte i forbindelse med jeres ferier med plejebarn X ikke i sig selv kan føre til, at I ikke er berettiget til dækning af disse udgifter nu.

Vi har lagt afgørende vægt på, at I har valgt at tage på en rejse til ca. 60.000 for 4 personer, dvs. eksklusiv plejebarn X. Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at sådan en rejse ligger indenfor det niveau, der svarer til jeres almindelige livsførelse. Vi har endelig lagt vægt på, at I skal holdes udgiftsneutrale i forbindelse med opgaven at være netværksplejefamilie, samt at plejebarn X skal kunne deltage i jeres familieliv på lige fod med familiens andre medlemmer.

På baggrund af ovenstående vurderer vi samlet set, at I er berettiget til dækning af plejebarn X’s del af jeres faktiske udgifter til ferie i Thailand. Den omstændighed, at I tidligere har fået 5.250 kr. årligt til ferieaktiviteter kan ikke føre til andet resultat. Kommunen må gerne fastsætte generelle takster, men skal også foretage en konkret og individuel vurdering når det er relevant.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da kommunen traf afgørelse i sagen

• Kommunens afgørelse af den 21. februar 2013

• Udateret klage til Det Sociale Nævn (nu Ankestyrelsen)

• Kommunens genvurdering af 21. marts 2013

Sagsfremstilling

I har siden 2011 været netværksplejefamilie for plejebarn X. Den 9. januar 2013 ansøgte I kommunen om dækning af plejebarn X’s del af udgiften til 2 ugers ferie i Thailand, således at plejebarn X kunne komme på ferie sammen med jer og jeres børn. Plejebarn X’s del af jeres samlede rejseudgifter udgjorde 15.999 kr. og således ikke som anført af kommunen 25.000 kr.

X Kommune har den 21. februar 2013 truffet afgørelse om bevilling af 5.250 kr. til dækning af ferieudgifter for plejebarn X, og således ikke de ansøgte og faktiske udgifter på 15.999 kr.

Kommunen har begrundet afgørelsen med, at prisen for plejebarn X’s del af udgiften til rejsen til Thailand er på et for højt niveau og således overstiger beløbet forbundet med jeres tidligere ferieaktiviteter. Kommunen vurderede derfor, at udgiften ikke kunne anses for at være forbundet med jeres almindelige livsførelse. Siden plejebarn X’s anbringelse har I modtaget 5.250 kr. årligt til fritidsaktiviteter.

I klagen til Ankestyrelsen er der anført, at I i forbindelse med godkendelse som netværksplejefamilie for plejebarn X, informerede kommunen om, at I godt kunne lide at rejse og at I havde forventning om, at I kunne fortsætte med jeres rejseaktiviteter efter at plejebarn X blev anbragt i netværkspleje hos jer. I har tidligere været på lignende rejser bl.a. til Thailand. I forbindelse med plejebarn X’s anbringelse gjorde kommunen jer opmærksom på, at I ville blive holdt udgiftsneutrale. I fandt, at det forhold, at I ikke tidligere har søgt om større økonomisk støtte til plejebarn X’s ferieaktiviteter, ikke kunne danne grundlag for et afslag. I kunne ikke selv betale for det resterende beløb af plejebarn X’s udgift, hvorfor plejebarn X som følge af kommunens afgørelse ikke havde mulighed for at indgå i familien på lige fod med de andre medlemmer.

Kommunen har ved genvurderingen bemærket, at udgiften til den omhandlede rejse ligger indenfor, hvad der kan forventes at være almindelig livsførelse for en familie som jeres med en årlig bruttoindtægt på 600.000 kr. og boligudgifter på 126.000 kr. Kommunen har imidlertid skønnet, at den planlagte turs udgiftsniveau ligger ud over et niveau svarende til almindelig livsførelse. Kommunen henviste ligeledes til de indhentede informationer om, hvad andre kommuner bevilger i forbindelse med netværksplejefamiliers årlige ferieformål efter fast takst.