Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om ferie

(Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets Feriefond til statskassen m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013, som ændret ved § 3 i lov nr. 790 af 28. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 42 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »statskassen«: »i 2014, 2015 og 2016«.

2. I § 42 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »2011 og 2012« til: »2012, 2013 og 2014«.

3. I § 42 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Arbejdsmarkedets Feriefond overfører 200 mio. kr. til statskassen i 2014.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

4. I § 42 a, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »mindst samme omfang som hidtil« til: »videst muligt omfang«.

5. I § 42 a, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »stk. 1«: »og 2«.

6. § 46, stk. 5, 2. pkt., affattes således:

»Beskæftigelsesministeren kan dog under særlige omstændigheder godkende, at Arbejdsmarkedets Feriefond bruger denne kapital til opfyldelse af fondens formål, jf. stk. 3, og til opfyldelse af fondens lovmæssige forpligtelser.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2014.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. maj 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen