Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven

(Ændring af reglerne om afvisning m.v. til gennemførelse af direktiv 2008/115/EF om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (udsendelsesdirektivet) m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 25. juni 2013, som ændret bl.a. ved lov nr. 572 af 31. maj 2010, § 1 i lov nr. 1618 af 26. december 2013 og lov nr. 1619 af 26. december 2013 og senest ved lov nr. 85 af 28. januar 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 j, stk. 5, ændres to steder »§ 59, stk. 4« til: »§ 59, stk. 5«.

2. I § 10, stk. 5, ændres »§ 32, stk. 8« til: »§ 32, stk. 9«.

3. I § 11 b og § 19, stk. 1, nr. 10, ændres »§ 59, stk. 2« til: »§ 59, stk. 3«.

4. I § 22, nr. 5, ændres »§ 59, stk. 7« til: »§ 59, stk. 8«.

5. I § 25 a, stk. 2, nr. 2, 1. pkt., ændres »her i landet og til hjemrejsen« til: »både med hensyn til hele det påtænkte ophold i Schengenlandene og til enten hjemrejsen eller gennemrejsen til et land, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen, og hvor den pågældende er sikret indrejse, og ikke er i stand til på lovlig vis at erhverve disse midler«.

6. § 25 a, stk. 2, nr. 3, affattes således:

»3) Andre hensyn til den offentlige orden, forholdet til fremmede magter, sikkerheds- eller sundhedsmæssige grunde eller hensynet til Schengenlandenes offentlige orden tilsiger, at udlændingen ikke bør have ophold her i landet. Udlændinge, der er omfattet af § 2, stk. 1 eller 2, kan dog ikke udvises på grund af hensynet til Schengenlandenes offentlige orden eller forholdet til fremmede magter.«

7. I § 25 a, stk. 2, indsættes som nr. 4:

»4) Udlændingen er fritaget for visum, jf. § 3, eller er meddelt visum, jf. §§ 4-4 b, og frafalder en ansøgning om opholdstilladelse efter § 7, som behandles efter § 53 b, eller hvis ansøgningen om asyl, der behandles efter § 53 b, bortfalder efter § 40, stk. 9. Udlændinge, der er omfattet af § 2, stk. 1 eller 2, kan dog ikke udvises af denne grund.«

8. I § 28, stk. 2 og 3, ændres »stk. 6« til: »stk. 5«.

9. § 28, stk. 5 og 7, ophæves.

Stk. 6, 8 og 9 bliver herefter stk. 5-7.

10. I § 28, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres »efter stk. 1-5« til: »efter stk. 1-4«.

11. I § 28, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres »stk. 2-5.« til: »stk. 2-4.«

12. I § 30 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Drager politiet omsorg for udrejsen, og gennemføres udrejsen med fly, tager politiet hensyn til de fælles retningslinjer for sikkerhedsbestemmelser i forbindelse med fælles udsendelse med fly, der er optaget som bilag til beslutning 2004/573/EF med senere ændringer.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

13. § 32, stk. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Indrejseforbud i forbindelse med udvisning efter § 25, nr. 1, meddeles for bestandig, jf. dog stk. 5. Det samme gælder indrejseforbud i forbindelse med udvisning efter § 25, nr. 2, når udlændingen anses for en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller sikkerhed. Indrejseforbud i forbindelse med udvisning efter § 25, nr. 2, når udlændingen anses for en alvorlig trussel mod den offentlige sundhed, og efter § 25 b, når udlændingen ikke er statsborger i et af de lande, som er nævnt i § 2, stk. 1 (tredjelandsstatsborger), og er indrejst i strid med et indrejseforbud, der tidligere er meddelt i forbindelse med udvisning efter § 25 b, eller i strid med et indrejseforbud meddelt af en anden medlemsstat og opdateret i SIS II, meddeles for 5 år, jf. dog stk. 5. Indrejseforbud i forbindelse med udvisning efter § 25 c meddeles for 4 år. Indrejseforbud i forbindelse med udvisning efter §§ 25 a og 25 b meddeles for 2 år, jf. dog 3. pkt. og stk. 5.

Stk. 5. Hvis ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiemæssige og sociale tilknytninger, taler herfor, kan der, medmindre udlændingen er udvist efter § 25 a, stk. 1, meddeles et indrejseforbud af kortere varighed end anført i stk. 4, 3. og 5. pkt. Der kan endvidere meddeles et indrejseforbud af kortere varighed end anført i stk. 4, 1. og 2. pkt., hvis et indrejseforbud for bestandig vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.«

Stk. 5-9 bliver herefter stk. 6-10.

14. I § 32, stk. 9, der bliver stk. 10, indsættes som 2. pkt.:

»Herudover kan et indrejseforbud i forbindelse med en udvisning efter § 25 b, stk. 2, ophæves, hvis udlændingen har forladt landet i overensstemmelse med en fastsat udrejsefrist.«

15. I § 33, stk. 2, indsættes efter 5. pkt.:

»Risiko for, at udlændingen vil forsvinde eller unddrage sig udsendelse, foreligger, når udlændingen ikke har medvirket under sagens behandling, eller når der i øvrigt på baggrund af oplysningerne om udlændingen og opholdets varighed og karakter er grund til at antage, at udlændingen vil forsvinde eller unddrage sig udsendelse.«

16. I § 33 c indsættes efter »særlige grunde«: », herunder opholdets varighed, hensynet til skolesøgende børn og anden familiemæssig og social tilknytning,«.

17. I § 48 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 28, stk. 2, 3 eller 5« til: »§ 28, stk. 2 eller 3«.

18. I § 49, stk. 1, ændres »§ 32, stk. 1-4« til: »§ 32, stk. 1-5«.

19. § 59, stk. 1, nr. 2, ophæves.

Nr. 3 bliver herefter nr. 2.

20. I § 59 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den udlænding, som opholder sig her i landet uden fornøden tilladelse.«

Stk. 2-9 bliver herefter stk. 3-10.

21. I § 59, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

22. I § 59, stk. 5, der bliver stk. 6, og stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

23. I § 59, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 7, nr. 2« til: »stk. 8, nr. 2«.

24. I § 59, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres »stk. 7, nr. 6« til: »stk. 8, nr. 6«.

25. I § 60, stk. 1, ændres »§ 40, stk. 3 og 4,« til: »§ 40, stk. 3,«, og som 2. pkt. indsættes:

»Overtrædelse af § 40, stk. 4, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.«

§ 2

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1028 af 22. august 2013, som ændret ved lov nr. 1620 af 26. december 2013, lov nr. 168 af 26. februar 2014 og § 3 i lov nr. 403 af 28. april 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 125 a, stk. 1, ændres »udlændingelovens § 59, stk. 7, nr. 1-5« til: »udlændingelovens § 59, stk. 8, nr. 1-5«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Udlændingelovens § 32, stk. 4, 3. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 13, gælder ikke for udlændinge, der før lovens ikrafttræden er indrejst i strid med et indrejseforbud, der tidligere er meddelt i en anden medlemsstat. For sådanne udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. maj 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Hækkerup