Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af universitetsloven og lov om maritime uddannelser

(Finansiering af international studentermobilitet og udskydelse af virkningstidspunktet for tilmelding og framelding til uddannelsens fag og prøver for visse studerende m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013, som ændret ved § 1 i lov nr. 623 af 12. juni 2013 og § 1 i lov nr. 898 af 4. juli 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »udpeger«: »og afsætter«.

2. I § 14, stk. 5, indsættes som 3. pkt.:

»Rektor skal efter drøftelse med ph.d.-skolelederne igangsætte evalueringer, herunder internationale evalueringer, af ph.d.-skolerne og følge op på evalueringerne.«

3. § 19, stk. 3 og 4, ophæves.

Stk. 5-11 bliver herefter stk. 3-9.

4. I § 19, stk. 11, der bliver stk. 9, ændres »stk. 10« til: »stk. 8«.

5. Efter § 19 indsættes:

»§ 19 a. Tilskud til universitetets udbud af valgfrie og obligatoriske forløb samt gensidige udvekslingsaftaler i udlandet ydes til den del af uddannelsen, der gennemføres i Danmark, så der kun udbetales tilskud for indgående studerendes aktivitet svarende til værdien af den aktivitet, de udgående studerende får merit for.

Stk. 2. Tilskud til universitetets udbud af valgfrie og obligatoriske forløb i udlandet alene eller med et eller flere samarbejdsuniversiteter efter § 3 a, stk. 1, ydes ud fra takster på de årlige finanslove og antal årsstuderende for den del af uddannelsen, der gennemføres i Danmark. I de tilfælde, hvor der er krav om gensidig udveksling, udløser de studerende optaget på det udenlandske universitet tilskud for den del af uddannelsen, der gennemføres i Danmark, hvis de er udvekslet med studerende optaget på det danske universitet efter aftale mellem et dansk universitet og et universitet i udlandet.

Stk. 3. Optjent merit for studerende, der, mens de er optaget på det danske universitet, tager på selvarrangerede ophold på et universitet i udlandet og ikke er omfattet af en gensidig udvekslingsaftale, jf. stk. 1, kan indgå i beregningen af tilskud. Ved beregningen af tilskud, jf. stk. 1, indgår ikke merit for studerende, der finansieres via udlandsstipendieordningen, jf. SU-lovens afsnit I a.

Stk. 4. Tilskud til universitetets udbud af godkendte uddannelser i udlandet efter § 3 a, stk. 2, ydes ud fra takster på de årlige finanslove og antal årsstuderende for den del af uddannelsen, der gennemføres i Danmark.

Stk. 5. Universitetet kan anvende egne midler til at afholde udgifter vedrørende studerende, der ikke udløser tilskud efter stk. 1, i de tilfælde, hvor studerende optaget på et universitet i udlandet er omfattet af en aftale og tager dele af deres uddannelse på et dansk universitet i Danmark.«

6. I § 26, stk. 2, ændres »stk. 1, 8 og 10« til: »stk. 1, 6 og 8«.

7. I § 26 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Universitetet skal opkræve betaling for indgående studerende, der er optaget på udenlandske universiteter, som tager dele af deres uddannelse på det pågældende universitet i Danmark, og som ikke er omfattet af en aftale om udveksling mellem det danske universitet og et universitet i udlandet, jf. dog § 19 a, stk. 5.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

8. I § 26, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-4«, »stk. 1 og 3« ændres til: »stk. 1 og 4«, og »stk. 10« ændres til: »stk. 8«.

9. I § 30 indsættes som stk. 6 og 7:

»Stk. 6. Inventar og løsøre, som erhverves for offentlige midler af universitetet, og som har en sådan almen interesse ud over universitetets formål, at det må henregnes til den danske kulturarv, er statens ejendom.

Stk. 7. Ejendomsretten til bygningsintegreret kunst følger ejendomsretten til bygningen.«

§ 2

I lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 8. maj 2013, som ændret ved § 4 i lov nr. 898 af 4. juli 2013, foretages følgende ændring:

1. § 7, stk. 5 og 6, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 5. Uddannelses- og forskningsministeren kan indhente de nødvendige oplysninger fra uddannelsesinstitutionerne om uddannelserne, de studerende, personalet, herunder ansættelsesvilkår, udstyr, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler om uddannelsesinstitutionernes drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskaber m.v. og til brug for gennemførelse af tilsyn, kvalitetssikring og -kontrol og udarbejdelse af statistik.

Stk. 6. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om betingelser for ydelse og udbetaling af tilskud og lån, herunder om, hvilke studerende der kan indgå i beregningen af tilskud, om aktivitetsindberetninger og om kontrol og tilbagebetaling af udbetalte tilskud og lån, om uddannelsesinstitutionernes forsikringsforhold og om deres anvendelse af administrative systemer. Ministeren kan herunder fastsætte, at reglerne har virkning før deres ikrafttræden.

Stk. 7. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om aftaler om udveksling af studerende med uddannelsesinstitutioner i udlandet og om uddannelsesinstitutionernes afholdelse af udgifterne til undervisningen i forbindelse med udvekslingsaftaler.

Stk. 8. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om deltagerbetaling for de studerende, der ikke indgår i beregningen af tilskud, jf. stk. 6.«

§ 3

I lov nr. 898 af 4. juli 2013 om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Obligatorisk tilmelding til fag og prøver svarende til et fuldt studieår, afskaffelse af muligheden for at melde fra prøver, etablering af bedre rammer for merit ved studieophold på en anden institution eller studieskift og bedre overgange mellem bachelor- og kandidatuddannelser m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 6, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. § 2, nr. 1, og § 4, nr. 1 og 2, har virkning fra den 1. juli 2014.

Stk. 4. § 8, stk. 2, i universitetsloven som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, og § 3, nr. 1, har, for så vidt angår tilmelding af bachelorstuderende til fag og prøver på kandidat-

uddannelse, virkning fra den 1. juli 2014.

Stk. 5. § 8, stk. 2, i universitetsloven som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, har virkning for studerende, der påbegynder en bacheloruddannelse den 1. juli 2014 eller senere, og for øvrige bachelorstuderende samt for alle kandidatstuderende fra den 1. juli 2015.

Stk. 6. § 3, nr. 1 og 2, har virkning for bachelor- og kandidatstuderende ved Designskolen Kolding og for bachelorstuderende, der påbegynder en bachelor- eller grunduddannelse den 1. juli 2014 eller senere. For øvrige bachelor- og kandidatstuderende har § 3, nr. 1 og 2, om tilmelding og framelding til uddannelsens fag og prøver virkning fra den 1. juli 2015.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 7.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2014.

Stk. 2. § 1, nr. 3-8, har dog virkning fra den 1. januar 2014.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. maj 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Sofie Carsten Nielsen