Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af beredskabsloven

(Præcisering af planlægningsforpligtelse for statslige myndigheder, bemyndigelse til at fastsætte regler om uddannelse for medlemmer af ungdomsbrandkorps og om tilskud hertil, nedlæggelse af evalueringsinstituttet m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 udgår »i fredstid«.

2. I § 8 udgår »i tilfælde af ulykker eller katastrofer«.

3. I § 12, stk. 3, indsættes efter »en eller flere kommunalbestyrelser«: », Beredskabsstyrelsen«.

4. I § 23 a, 1. pkt., ændres »lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg« til: »brandtekniske installationer, der i henhold til lovgivningen er etableret med automatisk alarmoverførsel til redningsberedskabet,«.

5. I § 23 a, 2. pkt., ændres »lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg« til: »sådanne anlæg«.

6. Overskriften til kapitel 5 affattes således:

»Kapitel 5

Beredskabsplanlægning m.v.«

7. § 24 affattes således:

»§ 24. De enkelte ministre skal hver inden for deres område planlægge for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af større ulykker og katastrofer, herunder udarbejde beredskabsplaner.

Stk. 2. Planerne skal revideres i det omfang, udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang hvert fjerde år.

Stk. 3. Planerne og revisioner heraf sendes til Beredskabsstyrelsen.«

8. I § 25, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., udgår »samlet«.

9. § 26 affattes således:

»§ 26. Forsvarsministeren koordinerer beredskabsplanlægningen, jf. § 24, og rådgiver myndighederne.

Stk. 2. Forsvarsministeren fastsætter vejledende retningslinjer for udarbejdelse af de planer, der er nævnt i §§ 24 og 25.«

10. I § 28, stk. 1 og 2, og i § 38, stk. 2, ændres »inden for den civile sektors beredskab« til: »inden for beredskabet«.

11. § 28 a ophæves.

12. I § 33 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Forsvarsministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens udarbejdelse af beredskabsplaner for virksomheder omfattet af stk. 1.

Stk. 3. Forsvarsministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger for virksomheder, som er omfattet af stk. 1, herunder oplysninger, der indgår i sikkerhedsdokumentationen for sådanne virksomheder. Forsvarsministeren kan fastsætte regler om, at sådan offentliggørelse udelukkende skal ske digitalt.

Stk. 4. Forsvarsministeren kan fastsætte regler om pligt for virksomheder, som er omfattet af stk. 1, til at planlægge for at imødegå forsætlige skadegørende handlinger.

Stk. 5. Forsvarsministeren kan fastsætte regler om indgivelse af politianmeldelse ved mistanke om tyveri af de i stk. 1 nævnte stoffer, dog ikke for så vidt angår eksplosivstoffer eller udgangsstoffer til eksplosivstoffer.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 6 og 7.

13. I § 33 a, stk. 1, ændres »§ 33, stk. 1 og 2,« til: »§ 33, stk. 1-6,«.

14. I § 33 a, stk. 2, ændres »§ 33, stk. 1 og 2, og § 70, stk. 4 og 5,« til: »§ 33, stk. 1, 4 og 6, § 70, stk. 4 og 5, og § 79, stk. 5,«.

15. I § 33 a, stk. 3, ændres »§ 33, stk. 1 og 2,« til: »§ 33, stk. 1, 4 og 6,«.

16. I § 35, stk. 1, ændres »§ 33, stk. 2, nr. 2« til: »§ 33, stk. 6, nr. 2«.

17. I § 45 ændres »den civile sektors beredskab« til: »beredskabet«.

18. Efter § 51 indsættes før overskriften før § 52:

»Medlemmer af ungdomsbrandkorps

§ 51 a. Forsvarsministeren fastsætter regler om uddannelse af medlemmer af ungdomsbrandkorps og om statens tilskud til kommuner, der har etableret et ungdomsbrandkorps eller har indgået en samarbejdsaftale med et ungdomsbrandkorps.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter de opgaver, der kan løses af medlemmer af ungdomsbrandkorps.«

19. I § 57 ændres »redningsberedskabet og den civile sektors beredskab« til: »beredskabet«.

20. § 82 affattes således:

»§ 82. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2014.

Stk. 2. De enkelte ministre fremsender første gang beredskabsplanen som omtalt i § 1, nr. 7, til Beredskabsstyrelsen senest 18 måneder efter lovens ikrafttræden.

§ 3

Loven gælder ikke for Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. maj 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Nicolai Wammen