Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag A Aftale om førtidspensionsfradrag
Bilag B Pensionsudbetalingsalderen og folkepensionsalderen for tjenestemænd
Bilag C Oversigt over førtidspensionsfradrag for tjenestemænd, som ikke er omfattet af særlige regler om førtidspensionsfradrag
Den fulde tekst

Cirkulære om førtidspensionsfradrag

(Til ministerier og styrelser mv.)

1. Indledning

Aftale af 12. februar 2011 mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg om førtidspensionsfradrag er ved lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område forlænget til den 31. marts 2015 med de ændringer og på de vilkår, der fremgår af lovens bilag 3.

Finansministeriet har til brug for ansættelsesmyndighederne udarbejdet vedlagte bilag A, hvor ændringerne er indarbejdet i aftalen af 12. februar 2011.

2. Førtidspensionering

Efter tjenestemandspensionslovens § 3 er en tjenestemand berettiget til afsked på grund af alder fra udgangen af den måned, hvori den pågældende når pensionsudbetalingsalderen, jf. pensionsbeskatningslovens § 1 a.

Ved afsked på grund af alder, inden tjenestemanden har nået folkepensionsalderen eller en lavere pligtig afgangsalder, nedsættes pensionen med et førtidspensionsfradrag, jf. tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 6.

Førtidspensionsfradraget fastsættes efter tjenestemandslovens § 6, stk. 7, ved aftale med centralorganisationerne efter bestemmelserne i tjenestemandslovens §§ 45-47.

I bilag B findes en oversigt over pensionsudbetalingsalderen og folkepensionsalderen for de forskellige aldersgrupper.

3. Førtidspensionsfradrag

For tjenestemænd, der er født inden 1. januar 1959, finder de hidtidige regler anvendelse, idet pensionen dog for tjenestemænd under pkt. 3.1.1. nedsættes med et fradrag på 1 pct. ved fratræden som 65- eller 66-årig, før folkepensionsalderen er nået.

De nye regler om førtidspensionsfradrag gælder for tjenestemænd, der er født 1. januar 1959 eller senere, og som fratræder 1. januar 2019 eller senere, jf. pkt. 3.2.

Der gælder særlige fradragsregler for tjenestemænd i politikorpset, der er ansat inden 1. januar 2012, og uniformeret personale i Kriminalforsorgen, der er ansat inden 1. januar 2019, jf. pkt. 3.3.

Førtidspensionsfradrag for tidligere tjenestemænd med ret til opsat pension fremgår af pkt. 3.4.

3.1. Førtidspensionsfradrag for tjenestemænd, der er født inden 1. januar 1959

3.1.1. Tjenestemænd uden en pligtig afgangsalder

     
Alder ved fratræden
Reduktionsprocent
 
60 år
10 pct.
 
61 år
7 pct.
 
62 år
4 pct.
 
63 år
3 pct.
 
64 år
2 pct.
 
65 år
1 pct.
 
66 år
1 pct.
 
     

Fradraget på 1 pct. ved 65 og 66 år gælder kun for tjenestemænd med en folkepensionsalder på henholdsvis 65½ og 66 samt 66½ år, jf. bilag B.

Ved fratræden inden det fyldte 62. år foretages der et yderligere fradrag, der svarer til halvdelen af UFP-tillægget efter tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 3. Fradraget falder væk samtidig med UFP-tillægget, når tjenestemanden når folkepensionsalderen.

3.1.2. Tjenestemænd i politikorpset og uniformeret personale i Kriminalforsorgen

     
Alder ved fratræden
Reduktionsprocent
 
60 år
4 pct.
 
61 år
3 pct.
 
62 år
2 pct.
 
     

Ved fratræden inden det fyldte 62. år foretages der et yderligere fradrag, der svarer til halvdelen af UFP-tillægget efter tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 3. Fradraget falder væk samtidig med UFP-tillægget, når tjenestemanden når folkepensionsalderen.

3.2. Førtidspensionsfradrag for tjenestemænd, der er født 1. januar 1959 eller senere

3.2.1. Tjenestemænd uden en pligtig afgangsalder

     
Fratræden antal år efter pensionsudbetalingsalderen
Reduktionsprocent
 
Under 1 år
17 pct.
 
Fra 1 indtil 2 år
14 pct.
 
Fra 2 indtil 3 år
6 pct.
 
Fra 3 indtil 4 år
5 pct.
 
Fra 4 indtil 5 år
4 pct.
 
Fra 5 indtil 6 år
3 pct.
 
Fra 6 indtil 7 år
1 pct.
 
     

Ved fratræden mindre end 2 år før pensionsudbetalingsalderen foretages der et yderligere fradrag, der svarer til halvdelen af UFP-tillægget efter tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 3. Fradraget falder væk samtidig med UFP-tillægget, når tjenestemanden når folkepensionsalderen.

3.2.2. Tjenestemænd med en pligtig afgangsalder, der er lavere end folkepensionsalderen

     
Fratræden antal år efter pensionsudbetalingsalderen
Reduktionsprocent
 
Under 1 år
6 pct.
 
Fra 1 indtil 2 år
5 pct.
 
Fra 2 indtil 3 år
4 pct.
 
Fra 3 indtil 4 år
3 pct.
 
Fra 4 indtil 5 år
1 pct.
 
     

Ved fratræden mindre end 2 år før pensionsudbetalingsalderen foretages der et yderligere fradrag, der svarer til halvdelen af UFP-tillægget efter tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 3. Fradraget falder væk samtidig med UFP-tillægget, når tjenestemanden når folkepensionsalderen.

For tjenestemænd under Hærens Konstabel- og Korporalforenings forhandlingsområde foretages der dog ikke fradrag, før den pligtige afgangsalder bliver 62 eller derover. Der foretages fradrag ved fratræden inden det fyldte 61. år.

3.3. Særlige fradragsregler for tjenestemænd i politikorpset ansat inden 1. januar 2012 og uniformeret personale i Kriminalforsorgen ansat inden 1. januar 2019

     
Alder ved fratræden
Reduktionsprocent
 
60 år
12 pct.
 
61 år
9 pct.
 
62 år
4 pct.
 
63 år
1 pct.
 
64 år
1 pct.
 
65 år
1 pct.
 
66 år
1 pct.
 
     

Ved fratræden ved 60 og 61 år foretages der et yderligere fradrag, der svarer til halvdelen af UFP-tillægget efter tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 3. Fradraget falder væk samtidig med UFP-tillægget, når tjenestemanden når folkepensionsalderen.

3.4. Førtidspensionsfradrag ved udbetaling af opsat pension

3.4.1. Tidligere tjenestemænd, der er født inden 1. januar 1959

     
Alder ved udbetaling
Reduktionsprocent
 
60 år
10 pct.
 
61 år
7 pct.
 
62 år
4 pct.
 
63 år
3 pct.
 
64 år
2 pct.
 
65 år
1 pct.
 
66 år
1 pct.
 
     

Fradraget på 1 pct. ved 65 og 66 år gælder kun for tidligere tjenestemænd med en folkepensionsalder på henholdsvis 65½ og 66 samt 66½ år, jf. bilag B.

Ved udbetaling inden det fyldte 62. år foretages der et yderligere fradrag, der svarer til halvdelen af UFP-tillægget efter tjenestemandspensionslovens § 24, stk. 5, 3. pkt. Fradraget falder væk samtidig med UFP-tillægget, når den pågældende når folkepensionsalderen.

3.4.2. Tidligere tjenestemænd, der er født 1. januar 1959 eller senere

     
Udbetaling antal år efter pensionsudbetalingsalderen
Reduktionsprocent
 
Under 1 år
17 pct.
 
Fra 1 indtil 2 år
14 pct.
 
Fra 2 indtil 3 år
6 pct.
 
Fra 3 indtil 4 år
5 pct.
 
Fra 4 indtil 5 år
4 pct.
 
Fra 5 indtil 6 år
3 pct.
 
Fra 6 indtil 7 år
1 pct.
 
     

Ved udbetaling mindre end 2 år før pensionsudbetalingsalderen foretages der et yderligere fradrag, der svarer til halvdelen af UFP-tillægget efter tjenestemandspensionslovens § 24, stk. 5, 3. pkt. Fradraget falder væk samtidig med UFP-tillægget, når den pågældende når folkepensionsalderen.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra den 1. juni 2014. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 129 af 11. august 1999 om førtidspensionsfradrag.

Moderniseringsstyrelsen, den 20. maj 2014

Grete Pihl


Bilag A

Aftale om førtidspensionsfradrag

§ 1. Når en tjenestemand i henhold til tjenestemandspensionslovens § 3 anmoder om afsked med alderspension, inden den pågældende har nået folkepensionsalderen, nedsættes egenpensionen med et fradrag for førtidspensionering.

§ 2. For tjenestemænd uden en pligtig afgangsalder er fradraget:

     
Fratræden antal år efter tidligst mulige fratrædelsesalder
Fradrag
 
Under 1 år
17 pct.
 
Fra 1 indtil 2 år
14 pct.
 
Fra 2 indtil 3 år
6 pct.
 
Fra 3 indtil 4 år
5 pct.
 
Fra 4 indtil 5 år
4 pct.
 
Fra 5 indtil 6 år
3 pct.
 
Fra 6 indtil 7 år
1 pct.
 
     

Stk. 2. For tjenestemænd med en pligtig afgangsalder er fradraget:

     
Fratræden antal år efter tidligst mulige fratrædelsesalder
Fradrag
 
Under 1 år
6 pct.
 
Fra 1 indtil 2 år
5 pct.
 
Fra 2 indtil 3 år
4 pct.
 
Fra 3 indtil 4 år
3 pct.
 
Fra 4 indtil 5 år
1 pct.
 
     

Stk. 3. Ved fratræden mindre end 2 år efter den tidligst mulige fratrædelsesalder, jf. stk. 1 og 2, foretages der et yderligere fradrag, der svarer til halvdelen af tillægget efter tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 3, jf. dog stk. 4. Dette fradrag falder væk, når tjenestemanden når folkepensionsalderen.

Stk. 4. For tjenestemænd under Hærens Konstabel- og Korporalforenings forhandlingsområde, jf. stk. 2, foretages der ikke fradrag efter stk. 3, før den pligtige afgangsalder bliver 62 år eller derover. Der fastsættes fradrag ved fratræden inden det fyldte 61. år. Fradraget falder væk, når tjenestemanden når folkepensionsalderen.

§ 3. For tjenestemænd i politikorpset, der er ansat inden den 1. januar 2012, og uniformeret personale i Kriminalforsorgen, der er ansat inden den 1. januar 2019, er fradraget:

     
Alder ved fratræden
Fradrag
 
60 år
12 pct.
 
61 år
9 pct.
 
62 år
4 pct.
 
63 år
1 pct.
 
64 år
1 pct.
 
65 år
1 pct.
 
66 år
1 pct.
 
     

Stk. 2. Ved fratræden ved 60 og 61 år foretages der et yderligere fradrag, der svarer til halvdelen af tillægget efter tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 3. Dette fradrag falder væk, når tjenestemanden når folkepensionsalderen.

§ 4. Aftalen har virkning for tjenestemænd, der er født den 1. januar 1959 eller senere, og som fratræder den 1. januar 2019 eller senere.

Stk. 2. For tjenestemænd, der er født inden den 1. januar 1959, finder de hidtidige regler anvendelse. Egenpensionen nedsættes dog med et fradrag på 1 pct. ved fratræden som 65- eller 66-årig, før folkepensionsalderen er nået.

Stk. 3. Aftale af 11. august 1999 om førtidspensionsfradrag ophæves.

Stk. 4. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 2015.

   
[København, den 12. februar 2011]
 
   
[Offentligt Ansattes Organisationer
(Det Statslige område)]
[Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab
(CO10 – Centralorganisationen af 2010 og
Lærernes Centralorganisation)]
[AC]
[Finansministeriet]


Bilag B

Pensionsudbetalingsalderen og folkepensionsalderen for tjenestemænd

Pensionsudbetalingsalderen er 60 år for tjenestemænd og tidligere tjenestemænd med ret til opsat pension, der er ansat inden 1. januar 2007.

Oversigten herunder viser pensionsudbetalingsalderen for tjenestemænd, der er ansat 1. januar 2007 eller senere.

Kolonnen Folkepensionsalder gælder også for tjenestemænd, der er ansat inden 1. januar 2007.

     
Ansat 1. januar 2007 eller senere og født
Pensionsudbetalingsalder
Folkepensionsalder
1/1 – 30/6 1953
60 år
65 år
1/7 – 31/12 1953
60 år
65 år
1/1 – 30/6 1954
60 år
65½ år
1/7 – 31/12 1954
60 år
66 år
1/1 – 30/6 1955
60 år
66½ år
1/7 – 31/12 1955
60 år
67 år
1/1 – 30/6 1956
60 år
67 år
1/7 – 31/12 1956
60 år
67 år
1/1 – 30/6 1957
60 år
67 år
1/7 – 31/12 1957
60 år
67 år
1/1 – 30/6 1958
60 år
67 år
1/7 – 31/12 1958
60 år
67 år
1/1 – 30/6 1959
60½ år
67 år
1/7 – 31/12 1959
61 år
67 år
1/1 – 30/6 1960
61½ år
67 år
1/7 – 31/12 1960
62 år
67 år
1/7 – 31/12 1962
62 år
67 år
     

For personer født 1. januar 1963 eller senere vil folkepensionsalderen stige, hvis levetiden stiger (indeksering). Pensionsudbetalingsalderen vil stige tilsvarende for tjenestemænd ansat 1. januar 2007 eller senere, da den er 5 år før folkepensionsalderen. Med den nuværende (2011) levetidsprognose vil folkepensionsalderen skulle forhøjes til 68 år i 2030 og 69 år i 2035. Forhøjelsen bliver varslet 15 år i forvejen. Den første varsling sker i 2015.


Bilag C

Oversigt over førtidspensionsfradrag for tjenestemænd, som ikke er omfattet af særlige regler om førtidspensionsfradrag

 
AE2067_1_1.jpg Size: (481 X 403)

Ved fratræden mindre end 2 år efter tidligst mulige fratrædelsesalder fratrækkes ud over førtidsfradragsprocenten det halve af UFP-tillægget. Den resterende del af UFP-tillægget falder væk ved folkepensionsalderen.

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 029-14