Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 20. maj 2014

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning

(Kapacitet til destruktion af farligt affald m.v.)

[af miljøministeren (Kirsten Brosbøl)]:

1. Ændringsforslag

Miljøministeren har stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 24. april 2014 og var til 1. behandling den 30. april 2014. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Miljøudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og miljøministeren sendte den 13. marts 2014 dette udkast til udvalget, jf. MIU alm. del – bilag 244. Den 24. april 2014 sendte miljøministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 9 spørgsmål til miljøministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget undtagen EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet kan stemme for de stillede ændringsforslag.

Venstres, Dansk Folkepartis, Liberal Alliances og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget er positive over for lovforslaget, som kommer i forlængelse af aftale om en fremadrettet vækstplan fra den 24. april 2013.

Det er positivt, at lovforslaget sikrer, at vi i Danmark til enhver tid vil være i stand til miljømæssig og klimamæssig korrekt håndtering af farligt affald, samtidig med at vi opfylder de EU-forpligtelser, som medlemslandene har i forbindelse med affaldshåndtering. Lovforslaget vil også sikre danske arbejdspladser og forhindre, at vi eksporterer affald til destruktion i andre medlemslande. Danmark er førende inden for affaldsforbrænding, og de kompetencer ønsker vi at fastholde. Det er ydermere fornuftigt, at lovforslaget tager hensyn til eventuelle konkurrenceforvridninger.

På baggrund af dette bakker Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti op om lovforslaget.

Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget finder det positivt, at der i aftalen vil være krav om teknologiudvikling. Forbrændingsteknologien er efter SF’s opfattelse ikke optimal og er uden de store udviklingsmuligheder. Der bør derfor kræves introduktion af nye teknologier, herunder teknologier, som bevarer ressourcer frem for at destruere dem.

Den eller de virksomheder, der indgås aftale med, vil opnå en særlig status, som berettiger, at staten stiller specifikke krav om f.eks. afvikling af traditionel forbrændingsteknologi til fordel for andre destruktionsmetoder eller genbrug, herunder metoder, som nyttiggør affaldets bestanddele. Efter SF’s opfattelse bør en aftale således indeholde en forpligtelse til at forlade forbrændingssporet, eventuelt gradvis, for udvalgte fraktioner og ved at undlade nye investeringer i forbrændingskapacitet.

SF vil opfordre ministeren til at udarbejde et offentligt tilgængeligt katalog over mulige teknologier til erstatning af forbrænding for at skabe et vidensgrundlag for, »at virksomheden gennemfører produktivitetsforbedringer og teknologiudvikling for dermed at opnå, at det relevante anlæg til destruktion af farligt affald løbende optimerer sin drift og til enhver tid anvender den bedste tilgængelige og mest miljøvenlige teknologi«, som det fremgår af lovbemærkningerne.

Virksomheder, som behandler farligt affald, har naturligvis selv en stor viden om nye teknologier, men ikke nødvendigvis viden om alle teknologier, der kan erstatte forbrænding.

Kemisk affald fra uheld skal i dag transporteres frem til virksomheden, der skal behandle affaldet. Mobile anlæg vil i visse tilfælde være en mere hensigtsmæssig løsning. I Danmark har Kommunekemi været i fokus, bl.a. på baggrund af planerne om at transportere australske miljøgifte til Nyborg. Mobile anlæg fra Danmark ville kunne byde ind på at løse sådanne og lignende problemer – som lagre med udtjente pesticider i Østeuropa eller i udviklingslande eller giftgasser, som det netop er aktuelt i Syrien.

Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til titlen

Af miljøministeren, tiltrådt af udvalget:

1) Undertitlen affattes således:

»(Kapacitet til destruktion af farligt affald og flytning af VVM-kompetence til regionsrådet m.v.)«

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 2]

Til § 2

2) Efter nr. 1 indsættes som nye numre:

»01. I § 11 g, stk. 3, indsættes efter »kommunalbestyrelsens«: », regionrådets«.

02. I § 11 i indsættes efter »ministeren«: »eller regionsrådet«.

03. I § 58, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »Kommunalbestyrelsens«: », regionsrådets«.«

[Flytning af VVM-kompetence fra kommunalbestyrelsen til regionsrådet på råstofområdet]

Til § 3

3) I stk. 2 indsættes efter »§ 2«: », nr. 1«.

[Ændringerne i planloven som følge af lovforslag L 125 træder i kraft den 1. juli 2014 i lighed med lovforslaget]

Bemærkninger

Til nr. 1

Den foreslåede formulering af lovforslagets undertitel er en konsekvens af den foreslåede ændring i nr. 2.

Til nr. 2

Ændringsforslaget er en konsekvens af, at regionsrådet fra den 1. juli 2014 overtager kompetencen til at meddele tilladelse til indvinding af råstoffer på land som følge af lovforslag nr. L 125 (2013-14), der blev vedtaget den 10. april 2014, jf. lov nr. 380 af 23. april 2014. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at det er hensigten, at regionerne skal overtage kommunalbestyrelsens VVM-kompetence i sager om indvinding af råstoffer, i forbindelse med at de overtager kompetencen efter råstofloven. Ændringsforslaget muliggør, at miljøministeren kan fastsætte regler, der sikrer denne kompetenceovergang.

Det forhold, at regionsrådet overtager kommunalbestyrelsens VVM-kompetence i disse tilfælde, ændrer ikke på, hvornår der indtræder VVM-pligt i henhold VVM-bekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Bekendtgørelsen vil blive ændret pr. 1. juli 2014. Den foreslåede ændring af planlovens klagebestemmelse er alene en konsekvens af den foreslåede ændring af planlovens § 11 g, stk. 3.

Til nr. 3

Ændringsforslaget er en konsekvens af, at ændringerne i lov om planlægning, der er en konsekvens af lovforslag nr. L 125 (2013-14), skal træde i kraft samtidig med L 125. Disse dele af § 2 skal derfor træde i kraft den 1. juli 2014.

Annette Lind (S) Flemming Møller Mortensen (S) Jens Joel (S) John Dyrby Paulsen (S) Mette Reissmann (S) Torben Hansen (S) Per Husted (S) Lone Loklindt (RV) fmd. Lotte Rod (RV) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Steen Gade (SF) Per Clausen (EL) Lars Dohn (EL) Sara Olsvig (IA) Uffe Elbæk (UFG) Erling Bonnesen (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) Henrik Høegh (V) Esben Lunde Larsen (V) Hans Christian Schmidt (V) Anni Matthiesen (V) nfmd. Hans Christian Thoning (V) Eyvind Vesselbo (V) Jørn Dohrmann (DF) René Christensen (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Villum Christensen (LA) Charlotte Dyremose (KF)

Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 12
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 181

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra miljøministeren
2
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Ændringsforslag fra miljøministeren
4
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 181

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om at oversende den tværministerielle arbejdsgruppes afsluttende rapport eller notat, som ligger til grund for lovforslaget, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om at oversende de analyser, der ligger til grund for den tværministerielle arbejdsgruppes anbefalinger om størrelsen af den kapacitet, der er behov for, og om den forventede udgift til forsyningspligten, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om, hvilke alternative løsninger der har været overvejet til sikring af den fornødne kapacitet til destruktion af farligt affald ud over at indgå en aftale med et eller flere private firmaer, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm., om ministeren forventer, at det over de kommende år vil være muligt at genanvende en stadig større mængde af det affald, der i dag betegnes som farligt affald, der kræver særlig destruktion, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm., om ministeren vil justere forsyningspligten, således at den aftalte kapacitet kan justeres i lyset af udviklingen i mængden af farligt affald, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm., om det er muligt at indgå aftaler med nabolande, der vil gøre det muligt at håndtere en akut opstået belastning med farligt affald som følge af en ulykke eller lignende, så Danmark og vore nabolande ikke alle har behov for at etablere en overkapacitet til forbrænding af farligt affald, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm., om ministeren vil oplyse, om den kapacitet, som virksomhederne får pligt til at stille til rådighed til destruktion af farligt affald, kan anvendes til destruktion af farligt affald fra andre lande, hvis der er dansk overskudskapacitet, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm., om de anlæg, der skal anvendes til destruktion af farligt affald, kan anvendes til anden form for affaldsforbrænding, hvis der ikke er så store mængder farligt affald som forventet, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. om, hvor stor en mængde farligt affald der er destrueret over de sidste ti år, til miljøministeren, og ministerens svar herpå