Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afgiftsberigtigelse af elektricitet til opvarmning af helårsboliger

I medfør af § 6, stk. 2, og § 15, stk. 2, i lov om afgift af elektricitet, jfr. lovbekendtgørelse nr. 604 af 28. juni 1986, fastsættes:

§ 1. For at elektricitet til opvarmning af helårsboliger kan afgiftsberigtiges efter den særlige sats for elvarme i elafgiftslovens § 6, stk. 1, nr. 1, skal boligenheden være registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som elopvarmet helårsbolig.

Stk. 2. Kun forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt pr. boligenhed kan afgiftsberigtiges efter den særlige elvarmesats.

§ 2. Det påhviler virksomhederne, som er registreret efter elafgiftsloven (elforsyningsselskaberne), at registrere de elinstallationer, der er installeret i boliger, der opfylder betingelsen efter § 1.

Stk. 2. Registrering foretages efter anmodning fra den, der hæfter for betaling af elleverancen. Anmodningen skal fremsættes over for elforsyningsselskabet, der indhenter attestation efter § 3.

Stk. 3. Anmodningen skal fremsættes på en attest som den i bilaget gengivne eller på anden skriftlig måde, der indeholder de i attesten angivne oplysninger.

§ 3. Elforsyningsselskabet kan kun registrere en elinstallation efter § 2, hvis kommunen attesterer, at den pågældende installation er i en bolig, der er registreret i BBR som elopvarmet helårsbolig, eller at den pågældende bolig vil kunne registreres i BBR som sådan.

Stk. 2. Elforsyningsselskabet skal over for kommunen entydigt identificere den eller de boliger, der omfattes af den elinstallation, der ønskes registreret. Elforsyningsselskabet skal samtidig give oplysning om, hvor meget elektricitet, der er leveret til den pågældende installation i den seneste 12 måneders periode, der foreligger oplysninger om.

Stk. 3. Elforsyningsselskabet skal over for toldvæsenet kunne dokumentere, at elinstallationer, der er registreret efter § 2, er installeret i boliger, der opfylder betingelserne efter § 1.

§ 4. Den, der hæfter for betalingen af elleverancen til en elinstallation registreret efter § 2, skal straks give elforsyningsselskabet meddelelse, hvis betingelsen for registreringen i BBR som elopvarmet helårsbolig ikke længere er til stede.

§ 5. Den særlige elvarmesats finder anvendelse på elleverancer, der finder sted fra det tidspunkt, hvor den pågældende elinstallation er blevet registreret efter § 2, jfr. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Den særlige elvarmesats kan dog finde anvendelse fra tidspunktet for elforsyningsselskabets modtagelse af anmodningen om registrering efter § 2 eller fra tidspunktet, hvor boligen efter oplysninger fra elinstallatøren til elforsyningsselskabet, jfr. den mellem elinstallatører og elleverandør fastlagte forretningsgang, har fået tilsluttet elvarme, hvis registreringen i BBR finder sted senest 2 måneder efter.

Stk. 3. Den særlige elvarmesats kan finde anvendelse på leverancer, der har fundet sted fra og med 1. april 1986, hvis den pågældende installation er registreret efter § 2 senest den 1. september 1986.

§ 6. Er afregningsperioden for leverancen en anden end året, udgør den del af leverancen, der efter loven ikke kan afgiftsberigtiges efter den særlige elvarmesats, forholdsmæssigt så meget, som afregningsperioden udgør af året.

§ 7. For løbende leverancer, for hvilke elinstallationen registreres eller slettes fra registrering efter § 2, kan toldvæsenet give tilladelse til forholdsmæssig opgørelse af den del af leverancen, der kan afgiftsberigtiges efter den særlige elvarmesats.

§ 8. Elforsyningsselskabet skal på fakturaer efter toldvæsenets anvisninger oplyse hvor stor en del af leverancen der er afgiftsberigtiget efter henholdsvis den særlige elvarmesats og satsen for anden elektricitet.

Stk. 2. Elforsyningsselskabet skal efter toldvæsenets anvisninger tydeligt gøre elvarmeforbrugeren opmærksom på bestemmelsen i § 4, herunder at forbrugeren kan ifalde strafansvar ved overtrædelse efter § 10.

§ 9. Ved godtgørelse af elafgift til momsregistrerede virksomheder med elinstallationer, der er registreret efter § 2, beregnes tilbagebetalingsbeløbet efter den særlige elvarmesats.

§ 10. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

a) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for beregningen af afgiften.

b) overtræder § 2, stk. 1, § 8, stk. 1 eller 2.

c) undlader at give meddelelse efter § 4.

Stk. 2. Bestemmelserne i lovens § 15, stk. 4, og § 16 finder anvendelse.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Ministeriet for skatter og afgifter, den 10. juli 1986

ISI FOIGHEL

/ S. Ladegaard Pedersen


Bilag 1

(Elforsyningsselskabets navn og adresse)

 
Navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Postnr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

Registrering af elvarmeinstallationer i helårsboliger

1.
Herved anmodes om, at nedennævnte bolig bliver registreret hos mit elselskab og i Bygnings- og Boligregistret som elopvarmet helårsbolig, dvs. helårsboligen har en af de under punkt 4 nævnte elvarmeinstallationer som hovedvarmekilde.
2.
Installationen vedrører boligen med følgende adresse. Det er vigtigt, at De angiver den fuldstændige adresse.
                   
                   
   
postnr.
 
Vejnavn husnr.
etage side/dørnr.
 
                   
3.
Elinstallationens nr. ___________________
         
 
Installationen omfatter __________ boligenhed(er).
       
 
(Omfatter installationen flere boligenheder, bedes De vedlægge en liste over adresserne).
4.
Boligens elvarmeinstallation er:
Sæt kryds
   
Sæt kryds
 
 
Elradiator – paneler eller lign.
     
Elvarmekedel
       
                 
 
Elvarmepumpe
     
Andet
         
 
(anfør hvilket) ___________________________________________________
 
5.
Jeg erklærer, at de oplysninger, jeg har givet ovenfor, er rigtige.
                   
         
 
dato
 
underskrift
 
 
(Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug ved beregningen af elafgiften, kan straffes med bøde).
                   
                   
6.
Hvis De ejer boligen sendes skemaet til Deres elselskab. Er de lejer af boligen skal ejer eller administrator bekræfte oplysningerne før skemaet sendes til elselskabet.
                   
                   
7.
Udfyldes af udlejer/administrator:
 
Det bekræftes, at de oplysninger, der er givet om boligen, jeg har udlejet, er rigtige.
         
 
dato
 
underskrift
 
                   
                   
8.
Udfyldes af selskabet: Seneste årsforbrug _________________ kWh.
                   
 
Tidligere registreret som elopvarmet ja/nej. Dato for modtagelse af anmodningen ________________
                   
         
 
dato
 
underskrift
 
                   
9.
Udfyldes af kommunen: Boligen er registreret/opfylder betingelserne for at blive registreret i BBR som elopvarmet helårsbolig ja /nej
                   
         
 
dato
 
underskrift
 
                   
 
Begrundelse hvis nej:
                   
                   

Redaktionel note
  • Bekendtgørelse nr. 456 af 10. juli 1986 om afgiftsberigtigelse af elektricitet til opvarmning af helårsboliger er gjort historisk, da bemyndigelsen ifølge lov om afgift af elektricitet til at udstede bekendtgørelsen er bortfaldet, jf. lov nr. 578 af 4. maj 2015.