Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør

I medfør af § 3, stk. 1, nr. 3, § 3, stk. 3, § 6, stk. 1, nr. 3, § 6, stk. 2, og § 36, stk. 2, i lov nr. 401 af 28. april 2014 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet fastsættes:

Føring af elkabler

§ 1. En person, som har gennemført et af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kursus om føring af elkabler og har et kursusbevis herfor, eller en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt uddannelse, må trække elkabler, der er omfattet af autorisationskravet, uden at tilslutte og samle elkablerne uanset, at personen ikke er tilknyttet en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

Stk. 2. Kurset eller uddannelsen, jf. stk. 1, skal gøre kabelmontøren i stand til at fastmontere kablerne korrekt, så de ikke beskadiges, give kabelmontøren viden om kabeltyper, begrænsning af brandspredning, elektrisk dokumentation, herunder el-tekniske tegninger som installationstegninger og kabellister, og egnet materiel. Kurset eller uddannelsen skal endvidere gøre kabelmontøren i stand til at vælge kabeltyper og materialer ud fra den foreliggende dokumentation.

§ 2. Tilslutning, eftersyn og afprøvning af installationer, hvor elkablerne er ført i henhold til § 1, skal foretages af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, der har påtaget sig at foretage tilslutningen. Den autoriserede elinstallatørvirksomhed, der foretager tilslutningen, påtager sig ansvaret for den samlede installation overfor ejeren (brugeren).

Stk. 2. Den autoriserede elinstallatørvirksomhed, der foretager tilslutningen, kan stille krav om, at kabelmontøren fremviser dokumentation for gennemført kursus eller uddannelse, jf.§ 1, og at kabelmontøren fremviser en erklæring om, at kabelarbejdet er udført efter reglerne.

Føring af vandrør

§ 3. En person, som har gennemført et af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kursus om føring af vandrør og har et kursusbevis herfor, eller en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt uddannelse, må trække vandrør, der er omfattet af autorisationskravet, uden at tilslutte og samle rørene uanset, at personen ikke er tilknyttet en autoriseret vvs-installatørvirksomhed.

Stk. 2. Kurset eller uddannelsen, jf. stk. 1, skal gøre rørmontøren i stand til at fastmontere vandrørene korrekt, så de ikke beskadiges, give rørmontøren viden om forskellige rørtyper, begrænsning af brandspredning, dokumentation og egnet materiel. Kurset eller uddannelsen skal endvidere gøre rørmontøren i stand til at vælge rørtyper og materialer ud fra den foreliggende dokumentation.

§ 4. Tilslutning, eftersyn og afprøvning af installationer, hvor vandrørene er ført i henhold til § 3, skal foretages af en autoriseret vvs-installatørvirksomhed, der har påtaget sig at foretage tilslutningen. Den autoriserede vvs-installatørvirksomhed, der foretager tilslutningen, påtager sig ansvaret for den samlede installation overfor ejeren (brugeren).

Stk. 2. Den autoriserede vvs-installatørvirksomhed, der foretager tilslutningen, kan stille krav om, at rørmontøren fremviser dokumentation for gennemført kursus eller uddannelse, jf. § 3, og at rørmontøren fremviser en erklæring om, at rørarbejdet er udført efter reglerne.

Straf

§ 5. Med bøde straffes den, der trækker elkabler eller vandrør uden at have gennemført kursus eller uddannelse nævnt i § 1, stk. 1, eller § 3, stk. 1.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juni 2014.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 22. maj 2014

Henrik Sass Larsen

/ Lizzi Krarup Jakobsen