Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Ikke tilbagevirkende kraft

Resumé

NaturErhvervstyrelsen traf den 7. marts 2013, med hjemmel i bekendtgørelse nr. 253 af 31. marts 2009, afgørelse om, at landbruger skulle tilbagebetale støtten for perioden 2005 til 2009 og have inddraget betalingsrettigheder svarende til det underkendte areal.

Landbruger havde søgt om enkeltbetaling den 11. marts 2009, inden bekendtgørelse nr. 253 af 31. marts 2009 var trådt i kraft. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 3. april 2009 med virkning for ansøgninger indgivet i 2009. Landbrugers advokat fandt, at bekendtgørelse nr. 253 af 31. marts 2009 var blevet tillagt tilbagevirkende kraft i den konkrete sag.

Fødevareministeriets Klagecenter stadfæstede NaturErhvervstyrelsens afgørelse, da Klagecentret vurderede, at indgivelse af en ansøgning ikke kan betragtes som en fortidig kendsgerning, da ansøgningen kan tilbagekaldes eller ændres, indtil ansøgningsfristens udløb. Tilbagevirkende kraft foreligger, når en lov eller bekendtgørelse knytter retsvirkninger til fortidige kendsgerninger. Afgørelsen skulle behandles efter de regler, som var gældende på det tidspunkt, hvor NaturErhvervstyrelsen traf afgørelse i sagen.

Tellus Advokater
Att. Marianne Rask
Majsmarken 1
7190 Billund
Den 28. januar 2014
Sagsnr. : 20567
Ref. : BSMA
Jeres reference: 03-156582
Tlf. : 22 50 18 34

Afgørelse om ansøgning om enkeltbetaling 2005-2009

Fødevareministeriets Klagecenter fastholder NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 7. marts 2013. Det betyder, at det var korrekt, at NN skal tilbagebetale støtten for perioden 2005 til 2009 og have inddraget betalingsrettighederne for mark nummer 6.

I klager, på vegne af NN, i brev af 20. marts 2013 over styrelsens afgørelse om tilbagebetaling af enkeltbetalingsstøtte for perioden 2005 til 2008 og inddragelse af betalingsrettigheder for mark nummer 6.

Begrundelse

Mark nummer 6 opfyldte ikke støttebetingelserne for lavskov for perioden 2005 til 2009, da arealet ikke er anmeldt som lavskov i ansøgning om enkeltbetaling i 2010, hvorfor støtten er udbetalt uretmæssigt for perioden.

Da mark nummer 6 ikke opfyldte støttebetingelserne for lavskov i 2005, da betalingsrettighederne blev tildelt, er betalingsrettigheder svarende til et areal på 1,19 ha tildelt uberettiget. Betalingsrettighederne skal derfor inddrages.

Udvidet begrundelse

Jeres klage

I skriver i jeres klage til os, at det ikke er muligt at ændre regler med tilbagevirkende kraft til skade for borgeren. I mener på den baggrund, at det var ukorrekt, at NN’s betalingsrettigheder for mark 6 svarende til et areal på 1,19 ha blev inddraget. I mener derfor også, at det var ukorrekt, at NN skulle tilbagebetale enkeltbetalingsstøtte for perioden 2005 til 2008. I har ikke påklaget tilbagebetalingskravet for 2009. I finder samtidig, at tilbagebetalingskravet er forældet, da NN har været i god tro på det tidspunkt, hvor støtten blev udbetalt.

Tidspunktet for sagsbehandlingen afgørende

I finder, at bekendtgørelse nr. 253 af 31. marts 2009 er blevet tillagt tilbagevirkende kraft i NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 7. marts 2013.

Med mindre andet følger af ikrafttrædelsesbestemmelsen, har en lov kun indvirkning på forhold, der indtræder eller behandles efter lovens ikrafttræden. I den konkrete sag trådte bekendtgørelse nr. 253 af 31. marts 2009 i kraft den 3. april 2009 med virkning for ansøgninger indgivet i 2009 og senere. Det fremgår således af ikrafttrædelsesbestemmelsen i § 30, stk. 1, at alle ansøgninger, som behandles efter ikrafttrædelsestidspunktet, skal behandles efter bekendtgørelsens regler.

Det var derfor korrekt, at NaturErhvervstyrelsen anvendte bekendtgørelse nr. 253 af 31. marts 2009, da den behandlede og traf afgørelse vedrørende NN’s ansøgning om enkeltbetaling 2009, efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Det er i den sammenhæng uden betydning, at NN’s ansøgning var indgivet den 11. marts 2009, inden bekendtgørelsen var trådt i kraft den 3. april 20091). Som det også fremgår nedenfor under afsnittet om vejledningspligt, finder Klagecentret, at NN var tilstrækkeligt vejledt om de ændrede regler, så han havde mulighed for at indsende en revideret ansøgning.

Tilbagevirkende kraft foreligger, når en lov eller bekendtgørelse knytter retsvirkninger til fortidige kendsgerninger2). Vi finder ikke, at indgivelse af en ansøgning kan betragtes som en sådan kendsgerning, da ansøgningen kan tilbagekaldes eller ændres, indtil ansøgningsfristens udløb den 28. april 2009. Efter ansøgningsfristens udløb gælder særlige regler for ændring af ansøgningen.

Mark nummer 6 var ikke støttebetinget lavskov i perioden 2005 til 2009

NN har anmeldt mark nummer 6 bevokset med pil som lavskov i Fællesskema 2009.

Arealer bevokset med pil, som blev anmeldt som lavskov i Fællesskema 2009, skulle opretholdes og anmeldes som lavskov i ansøgning om enkeltbetaling hvert år indtil stævning. Hvis arealet ikke blev anmeldt eller stævnet inden udgangen af det 10. år efter etablering eller seneste stævning, ville arealet blive betragtet som almindelig skov. Hvis arealet efterfølgende blev betragtet som almindelig skov, ville arealet ikke have opfyldt støttebetingelserne for årene fra etablering eller seneste stævning3).

NN har efterfølgende anmeldt mark nummer 6 som almindelig skov i Fællesskema 2010 og opfyldte dermed ikke betingelsen om, at mark nummer 6 skulle anmeldes som lavskov i ansøgning om enkeltbetaling hvert år indtil stævning. Arealet blev som følge heraf almindelig skov.

Da arealet var overgået til almindelig skov i 2010, finder vi, at støttebetingelserne om, at arealet skulle opretholdes og anmeldes som lavskov i ansøgning om enkeltbetaling hvert år indtil stævning, ikke været opfyldt for perioden fra etablering i 2005 til 2009.

Uretmæssigt udbetalt støtte

I er ikke enige i, at støtten for perioden 2005 til 2008 skal tilbagebetales.

I reglerne om enkeltbetaling er det fastsat, at uretmæssigt udbetalte støttebeløb skal tilbagebetales, medmindre der er indtrådt forældelse, eller hvis udbetalingen skyldes en fejl begået af den kompetente myndighed, og landbrugeren ikke med rimelighed kunne forventes at have opdaget fejlen4).

Fødevareministeriets Klagecenter kan ikke dispensere fra disse regler, og NN skal derfor tilbagebetale støtte i årene 2005-2009, idet vi mener, det burde have stået klart for ham, at arealet ikke var støtteberettiget, hvis han ophørte med at anvende arealet som lavskov.

Vi har tillagt det betydning, at NN var omfattet af de nye skærpede regler for lavskov. Det, at han burde have vidst, at det omhandlede areal mistede sin karakter af som støtteberettiget areal, hvis han overgik til almindelig skov, betyder ikke, at NN har været i »ond tro«. I henhold til enkeltbetalingsordningen sidestilles uagtsomme handlinger med »ikke at handle i god tro«.

De uretmæssigt tildelte betalingsrettigheder skal inddrages

I mener ikke, at betalingsrettighederne skal inddrages.

Betalingsrettigheder svarende til samlet 1,19 ha skal inddrages. Det skyldes, at vi har lagt til grund, at mark nummer 6, svarende til et areal på 1,19 ha, ikke var støtteberettigede på det tidspunkt, hvor NN fik tildelt rettighederne (2005).

Tilbagesøgning af uretmæssigt tildelte betalingsrettigheder sker uden skelen til eventuelle myndighedsfejl eller landbrugerens eventuelle gode tro. Medlemsstaten kan undlade at kræve uretmæssigt tildelte betalingsrettigheder tilbage, hvis værdien af de uretmæssigt tildelte betalingsrettigheder beløber sig til 50 EUR eller derunder5), hvilket ikke er aktuelt i nærværende sag. Man kan også undlade at kræve de uretmæssigt tildelte betalingsrettigheder tilbage, hvis fejlen ikke med rimelighed kunne have været opdaget af landbrugeren6).

Vi mener, at NN var omfattet af de nye skærpede regler om lavskov. Han burde have vidst, at arealet ikke var støtteberettiget, hvis han i 2010 anmeldte arealet som almindelig skov. Han har derfor i 2005 uberettiget fået tildelt betalingsrettigheder svarende til 1,19 ha, som skal inddrages, og de uretmæssigt tildelte betalingsrettigheder skal anses for aldrig at være blevet tildelt7).

Forældelse

I finder, at NaturErhvervstyrelsens tilbagebetalingskrav er forældet.

Tilbagebetalingskravet er ikke forældet, da NN har handlet uagtsomt jf. ovenfor. Ved uagtsomme handlinger er forældelsesfristen 10 år, der regnes fra datoen for støtteudbetalingen8).

Offentlige myndigheders vejledningspligt

Folketingets ombudsmand har udtalt, at forvaltningsmyndigheder har pligt til på eget initiativ at yde vejledning til borgere, når der foreligger et konkret behov for det9).

Vi finder, at NaturErhvervstyrelsen havde en skærpet vejledningspligt, da styrelsen valgte at åbne op for indsendelse af Fælleskema, inden vejledningsmaterialet for ansøgningsrunden var udarbejdet. Styrelsens beslutning var begrundet i administrative hensyn, da det ellers ikke ville have været muligt at registrere, behandle og kontrollere ansøgningerne med henblik på udbetaling af støtten i december 2009.

Fra 2. februar 2009 var Fællesskemaet og Vejledning til Fællesskema 2009 tilgængelig på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Under pkt. 1 »Nyt siden sidst« i »Vejledning til Fællesskema 2009« oplystes bl.a. følgende:

»Fødevareministeriet udsender ikke længere en papirudgave af vejledningen om enkeltbetaling. Denne vejledning forventes at blive opdateret i foråret 2009, når reglerne er blevet afklaret. Derudover vil der blive informeret om regelændringer på hjemmesiden.«

I nyhed af 4. februar 2009 oplystes, at sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik nu var officielt vedtaget, og at vejledningen om enkeltbetaling ville blive opdateret på hjemmesiden snarest. Det fremgik, at udtagningspligten var afskaffet, og at udtagningsrettigheder blev ændret til almindelige betalingsrettigheder, der kunne anvendes sammen med alle former for støtteberettigede arealer.

I nyhed af 24. februar 2009 om opdatering af EHA og Fællesskema 2009 oplystes, at vejledningen om enkeltbetaling endnu ikke var klar, da der stadig skulle afklares en række punkter, før vejledningen var klar på hjemmesiden.

NN er således inden ansøgning den 11. marts 2009 blevet informeret om, at reglerne var ændret for de udtagningsrettigheder, som knyttede sig til mark 6, herunder at de skulle anvendes sammen med støtteberettigede arealer. Han var også vidende om, at der var regelændringer på vej.

I nyhed af 3. april 2009 oplystes, at reglerne for enkeltbetaling 2009 nu var klar, og at den nye bekendtgørelse og vejledning om enkeltbetaling nu var offentliggjort. Det fremhævedes, at der var ændringer omkring lavskov, herunder at lavskov kun var støtteberettiget, hvis det blev høstet/stævnet mindst en gang hvert tiende år.

Vi finder, at NaturErhvervstyrelsen har opfyldt sin vejledningspligt. NaturErhvervstyrelsen havde informeret NN om, at der var sket en ændring i EU-reglerne, og at styrelsen efterfølgende ville informere om reglerne i løbet af foråret 2009, inden han indgav sin ansøgning den 11. marts 2009. Vi skal bemærke, at det er støttemodtagers ansvar at kende reglerne for at modtage støtte.

Konklusion

På baggrund af ovenstående er det Fødevareministeriets Klagecenters vurdering, at NaturErhvervstyrelsens behandling af sagen har været korrekt og i overensstemmelse med gældende regler. Vi fastholder derfor NaturErhvervstyrelsens afgørelse om, at mark nummer 6 ikke opfyldte støttebetingelserne for lavskov for perioden 2005 til 2009, hvorfor støtten er udbetalt uretmæssigt. Da mark nummer 6 ikke har opfyldt støttebetingelserne for lavskov i 2005, da betalingsrettighederne blev tildelt, er betalingsrettigheder svarende til et areal på 1,19 ha tildelt uberettiget. Vi er derfor enige i, at betalingsrettighederne skal inddrages.

Oplysninger i sagen

Afgørelsen er truffet på grundlag af

De oplysninger der lå til grund for NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 7. marts 2013 om enkeltbetaling for 2005-2009.

NaturErhvervstyrelsens afgørelse.

Jeres klage af 20. marts 2013.

NaturErhvervstyrelsens bemærkninger til sagen af 25. april 2013.

Jeres høringssvar af 17. maj 2013.

NaturErhvervstyrelsen supplerende oplysninger af 10. januar 2013 (information om oplysninger på hjemmeside).

***

Vi skal gøre opmærksom på, at I ikke kan klage over Klagecentrets afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Birgitte Stensgaard Madsen

Fuldmægtig, cand.jur.

Officielle noter

1) FOB2011 14-3 side 10.

2) Statsforfatningsret, Peter Gerner, 4. udgave, 2007, side 145.

3) § 14, i bekendtgørelse nr. 253 af 31. marts 2009 om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen.

4) Artikel 73, stk. 4 og 5, i Kommissionens forordning nr. 796/2004 af 21. april 2004.

5) Art. 73a, i Kommissionens forordning nr. 796/2004 af 21. april 2004.

6) Art 137, stk. 2, i Rådets forordning nr. 73/2009 af 19. januar 2009.

7) Art. 73a, stk. 1, i Kommissionens forordning nr. 796/2004 af 21. april 2004.

8) Art. 73, stk. 5, i Kommissionens forordning nr. 796/2004 af 21. april 2004.

9) Folketingets Ombudsmands Beretning 2011, afsnittet om udtalelser om almindelige forvaltningsretlige emner.