Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af SU-loven og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

(Uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I SU-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 15. januar 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 4, og § 42, stk. 2, ændres »Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte« til: »Styrelsen for Videregående Uddannelser«.

2. Kapitel 1 affattes således:

»Kapitel 1

Uddannelsessøgende, der har ret til uddannelsesstøtte

§ 2. Uddannelsessøgende kan efter ansøgning få uddannelsesstøtte, når de

1) er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, der er godkendt til uddannelsesstøtte, jf. kapitel 2,

2) er studieaktive,

3) ikke modtager anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne, bortset fra stipendier efter afsnit II,

4) opfylder betingelserne i §§ 2 a og 2 b og, hvis de søger uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet, tillige § 2 c og

5) ikke bevidst har unddraget sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse, jf. § 2 d.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om betingelserne i stk. 1, nr. 1-3.

§ 2 a. Uddannelsesstøtte gives til uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, og udbetales tidligst fra det kvartal, der følger efter den dato, hvor den uddannelsesøgende er fyldt 18 år.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse for uddannelsessøgende, der søger stipendium, jf. § 7, stk. 1, nr. 1, til uddannelse, der gives støtte til inden for klippekortet, jf. § 15.

§ 2 b. Uddannelsesstøtte til uddannelse i Danmark gives til uddannelsessøgende, der opfylder betingelserne i §§ 2 og 2 a og

1) er danske statsborgere,

2) er EU- eller EØS-statsborgere og efter EU-retten kan betragtes som arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i Danmark,

3) er EU- eller EØS-statsborgere og umiddelbart før ansøgningstidspunktet har haft sammenhængende ophold i Danmark i mindst 5 år,

4) er udenlandske statsborgere og i familie med en EU- eller EØS-statsborger som nævnt under nr. 2 og 3 eller

5) er udenlandske statsborgere og har tilhørsforhold til Danmark.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne i stk. 1, nr. 2-5.

§ 2 c. Uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet gives til uddannelsessøgende, der er omfattet af en af betingelserne i § 2 b, stk. 1, nr. 1-4, og som har særlig tilknytning til Danmark.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilknytningskravet i stk. 1.

§ 2 d. En uddannelsessøgende, som bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet, har ikke ret til uddannelsesstøtte i tilfælde, hvor

1) den pågældende er varetægtsfængslet,

2) politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller

3) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse.

Stk. 2. En uddannelsessøgende har endvidere ikke ret til uddannelsesstøtte i tilfælde, hvor den pågældende bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet, hvis den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse.

Stk. 3. Udbetaling af uddannelsesstøtte ophører fra den måned, der følger efter måneden, hvor den uddannelsessøgende unddrager sig strafforfølgning, jf. stk. 1, eller straffuldbyrdelse, jf. stk. 2.

Stk. 4. Efterfølges en strafforfølgning, jf. stk. 1, ikke af en domfældelse, efterbetales uddannelsesstøtten, der ikke er udbetalt under ophøret, hvis de øvrige støttebetingelser er opfyldt. Uddannelsesstøtten udbetales dog ikke til afdødes bo, hvis personen afgår ved døden, inden der er afsagt dom i sagen.«

3. I § 4, stk. 1, udgår », herunder at uddannelserne skal have en længere sammenhængende varighed, end det fremgår af § 5, stk. 1, nr. 2«.

4. I § 14, stk. 1 og 2, ændres »§ 2, stk. 9, 2. pkt.« til: »regler fastsat i medfør af § 2, stk. 2.«

5. I § 24, stk. 3, nr. 2, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 3, og stk. 2,« til: »§ 2 a, stk. 1,«.

6. I § 24, stk. 3, nr. 3, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 1, jf. § 2 a,« til: »§ 2 b, stk. 1, og regler fastsat i medfør af § 2 b, stk. 2,«.

7. I § 24, stk. 3, nr. 5, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 5,« til: »§ 2, stk. 1, nr. 3,«.

8. I § 24, stk. 3, nr. 7, og § 39, stk. 6, ændres »§ 2, stk. 5 og 6« til: »§ 2 d, stk. 1 og 2«.

9. I § 29, stk. 3, ændres »§§ 2, 2 a,« til: »§§ 2-2 d,«, og »og § 25,« ændres til: »§ 25 og § 38 c, stk. 3,«.

10. I § 30, stk. 6, udgår »og 4«.

11. I § 31, stk. 3, 1. pkt., og § 58, stk. 3, 1. pkt., ændres »lov om renter ved forsinket betaling« til: »renteloven«.

12. I § 38 b indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Opfylder den uddannelsessøgende ikke længere betingelserne i § 2, stk. 1, ophører udbetaling af uddannelsesstøtte fra udgangen af den måned, hvor ændringen sker. Er ændringen dateret den 1. i en måned, ophører udbetalingen dog fra og med denne måned, uanset om den uddannelsessøgende den 1. i måneden opfylder betingelserne i § 2, stk. 1.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

13. I § 39, stk. 5, § 40, 1., 2. og 3. pkt., og § 43 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »Økonomistyrelsen« til: »Statens Administration«.

14. I § 42, stk. 5, udgår »og offentlighedsloven«.

15. I § 46, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 46 h« til: »§ 46 i«.

§ 2

I lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 539 af 28. maj 2013, som ændret ved § 20 i lov nr. 639 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, ændres »Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen)« til: »Uddannelses- og Forskningsministeriet«.

2. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Specialpædagogisk støtte til uddannelse i udlandet gives til uddannelsessøgende, der opfylder betingelserne i stk. 1, og som har særlig tilknytning til Danmark.«

3. I § 2 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilknytningskravet i stk. 2.«

4. I § 5, nr. 2, ændres »§ 4, nr. 1,« til: »§ 4, stk. 1, nr. 1,«.

5. I § 9, stk. 1, § 10, stk. 1, 2. pkt., § 12, stk. 3, 1. og 2. pkt., og stk. 5, § 13, stk. 2, § 14, § 15, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, § 16, stk. 2, og § 17, stk. 2, ændres »Styrelsen« til: »Uddannelses- og Forskningsministeriet«.

6. I § 10, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 4, nr. 1 og 3,« til: »§ 4, stk. 1, nr. 1 og 3,«.

7. I § 10, stk. 4, 1. pkt., stk. 5, 2. pkt., og stk. 6, § 11, § 12, stk. 2, § 13, stk. 1, § 16, stk. 1 og 4, § 17, stk. 1 og stk. 3, 1. pkt., og § 17 a, stk. 1, ændres »styrelsen« til: »Uddannelses- og Forskningsministeriet«.

8. I § 10, stk. 4, 2. pkt., ændres »§ 4, nr. 2,« til: »§ 4, stk. 1, nr. 2,«.

9. I § 10, stk. 5, 1. pkt., ændres »§ 4, nr. 3,« til: »§ 4, stk. 1, nr. 3,«.

10. I § 10, stk. 6, og § 13, stk. 1, ændres »§ 4, nr. 4,« til: »§ 4, stk. 1, nr. 4,«.

11. I § 10, stk. 6, § 12, stk. 4, 1. pkt., og stk. 5, og § 16, stk. 4, ændres »styrelsens« til: »Uddannelses- og Forskningsministeriets«.

12. I § 12, stk. 1, ændres »§ 4, nr. 1-3« til: »§ 4, stk. 1, nr. 1-3«.

13. § 17, stk. 4, ophæves.

14. § 18, stk. 4, ophæves.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2014.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. maj 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Sofie Carsten Nielsen