Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32004R0852
 
32004R0853
 
32005R1688
 
32005R2073
 
32005R2074
 
32009R1162
 
32014R0216
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af visse forordninger om fødevarehygiejne

I medfør af § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes:

§ 1. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den fødevarevirksomhed, der overtræder følgende bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1019/2008 af 17. oktober 2008 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 219/2009 af 11. marts 2009

1) artikel 4, stk. 1-3,

2) artikel 5, stk. 1-4 eller

3) artikel 6.

§ 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, som senest ændret ved Kommissionens (EU) nr. 218 af 7. marts 2014

1) artikel 3,

2) artikel 4, stk. 1-4,

3) artikel 5,

4) artikel 6, stk. 1 og stk. 3-4,

5) artikel 7, stk. 1 eller

6) artikel 8, stk. 1-2.

§ 3. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 1688/2005 af 14. oktober 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår særlige garantier vedrørende salmonella for sendinger til Finland og Sverige af visse typer kød og æg, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1223/2011 af 28. november 2011

1) artikel 1,

2) artikel 2,

3) artikel 3,

4) artikel 4,

5) artikel 5 eller

6) artikel 6.

§ 4. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1086/2011 af 27. oktober 2011

1) artikel 3,

2) artikel 4,

3) artikel 5,

4) artikel 6, stk. 1,

5) artikel 7 eller

6) artikel 9.

§ 5. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den fødevarevirksomhed, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 af 5. december 2005 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende visse produkter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og vedrørende offentlig kontrol i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, om fravigelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og om ændring af forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1012/2012 af 5. november 2012

1) artikel 1,

2) artikel 2,

3) artikel 3,

4) artikel 4,

5) artikel 6,

6) artikel 6a eller

7) artikel 6b.

§ 6. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den fødevarevirksomhed, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 216/2014 af 7. marts 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 2075/2005 om særlige bestemmelser om offentlig kontrol af trikiner i kød

1) artikel 2, stk. 2,

2) artikel 4,

3) artikel 9,

4) artikel 13 eller

5) artikel 15.

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den fødevarevirksomhed, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 1162/2009 af 30. november 2009 om overgangsforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 702 af 22. juli 2013

1) artikel 3 eller

2) artikel 4, stk. 1-2.

§ 8. For overtrædelse af §§ 1-7 kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

§ 9. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 588 af 4. juni 2013 om straffebestemmelser for overtrædelse af visse forordninger om fødevarehygiejne.

Fødevarestyrelsen, den 22. maj 2014

Annelise Fenger

/ Tanja Bundsgaard Müller