Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32009R0288
 
32013R1308
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Ordningens indhold
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Myndigheder og kontrol
Kapitel 4 Ansøgning om tilsagn og udbetaling
Kapitel 5 Betingelser for tilskud
Kapitel 6 Udbetaling af tilskud
Kapitel 7 Ændringer og underretningspligt
Kapitel 8 Bortfald og tilbagebetaling af tilskud
Kapitel 9 Straffebestemmelser
Kapitel 10 Ikrafttrædelse
Bilag 1 Ikke udtømmende liste over ledsageforanstaltninger, der kan søges om tilskud til
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen1)

I medfør af § 1, stk. 1-5, § 4, stk. 1, § 5, § 5 a og § 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013, fastsættes:

Kapitel 1

Ordningens indhold

§ 1. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan inden for de af EU fastsatte rammer give tilsagn om tilskud til uddeling af frugt og grønt til børn på undervisningsinstitutioner inden for rammerne af skolefrugtordningen under Den Europæiske Unions fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Der kan endvidere under det nævnte tilsagn gives tilsagn om tilskud til ledsageforanstaltninger.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. Ved en skolefrugtordning forstås i denne bekendtgørelse en ordning, der indebærer, at elever på en given skole tilbydes frugt og grønt på undervisningsdage fra 4. august 2014 til 26. juni 2015.

Stk. 2. Ved en skole forstås en undervisningsinstitution, hvor der i børnehaveklassen og 1.-10. klassetrin eller på tilsvarende niveau undervises i overensstemmelse med folkeskoleloven eller gives en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 3. Ved en undervisningsdag forstås en dag, hvor der foretages aktiv, skemalagt undervisning, og hvor der er mødepligt for eleverne.

Stk. 4. Ved en ledsageforanstaltning forstås et tiltag, der skal fremme elevernes viden om ernæring, sundhed og om frugt og grønt, herunder også økologi, eksempelvis ved læsning og drøftelse af undervisningsmateriale. NaturErhvervstyrelsen stiller ledsageforanstaltninger til rådighed.

Kapitel 3

Myndigheder og kontrol

§ 3. NaturErhvervstyrelsen forestår den administrative og fysiske kontrol i forbindelse med administrationen af ordningen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Det påhviler tilsagnshaverne eller den berørte skole at yde den nødvendige bistand ved kontroleftersyn.

Stk. 3. Til brug for kontrollen indhentes oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang.

Kapitel 4

Ansøgning om tilsagn og udbetaling

§ 4. Følgende kan søge tilskud:

1) Undervisningsinstitutioner, hvor der i børnehaveklassen og 1.-10. klassetrin eller på tilsvarende niveau undervises i overensstemmelse med folkeskoleloven eller gives en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolefritidsordninger kan ikke søge om tilskud.

2) Kommuner kan søge om tilskud til skolefrugtordninger på skoler i kommunen.

3) Leverandører og/eller distributører af frugt og grønt som skolefrugt til skoler med en skolefrugtordning.

4) Organisationer der specifikt er oprettet for at deltage i skolefrugtordningen.

Stk. 2. Ansøgere, som omhandlet i stk. 1, nr. 2, 3 og 4, er forpligtet til at registrere navn og adresse på undervisningsinstitutionerne og/eller evt. undervisningsmyndighederne og de mængder af produkter, der er blevet solgt eller leveret til undervisningsinstitutionerne eller undervisningsmyndighederne.

§ 5. Ansøgning om tilsagn og ansøgning om udbetaling af tilskud indgives på et særligt skema, der fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen, eller som kan findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Korrekt udfyldt ansøgning om tilsagn skal for skoleåret 2014/2015 være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 27. juni 2014.

Stk. 3. Ansøgning om udbetaling af tilskud kan indgives tre gange årligt dækkende perioderne:

1) 4. august til 31. december 2014,

2) 1. januar til 31. maj 2015, og

3) 1. juni til 26. juni 2015.

Stk. 4. En ansøgning om udbetaling af tilskud skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den sidste dag i den tredje måned efter udløbet af den af perioderne nævnt i stk. 3, hvori produkterne er uddelt.

Stk. 5. Ved ansøgning om tilsagn skal ansøger oplyse, hvilken eller hvilke ledsageforanstaltninger man agter at anvende, jf. § 2, stk. 4.

Stk. 6. Såfremt ansøger ikke ønsker at anvende de ledsageforanstaltninger NaturErhvervstyrelsen stiller til rådighed, jf. § 2, stk. 4, har ansøger mulighed for at ansøge om yderligere 15 % tilskud til at dække udgifterne til ledsageforanstaltninger, som nævnt i men ikke begrænset til bilag 1 i denne bekendtgørelse, som ansøger selv iværksætter.

§ 6. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om fordeling af tilsagn efter ansøgningsfristens udløb jf. § 5, stk. 2.

Stk. 2. De i § 4, stk. 1, nr. 3 nævnte leverandører, kan løbende gennem skoleåret søge om tildeling af eventuelle ubrugte midler under skolefrugtordningen.

Stk. 3. Hvis der samlet er ansøgt om tilsagn om tilskud for et større beløb end den af EU afsatte ramme jf. § 1, træffes afgørelse på baggrund af en prioritering af ansøgerne, jf. dog § 7. Ansøgerne prioriteres i følgende rækkefølge:

1) Der gives prioritet til ansøgninger for skoler, der ikke tidligere har modtaget EU-tilskud under skolefrugtordningen.

2) Der gives prioritet til ansøgninger fra kommuner eller leverandører, der søger til hele klassetrin eller skoler.

3) Der gives prioritet til ansøgninger for skoler med en høj dækningsgrad for deltagende elever i børnehaveklassen og 1.-8. klassetrin på den berørte skole.

4) Der gives prioritet til ansøgninger for skoler, som alene aftager økologisk frugt og grønt under skolefrugtordningen.

Stk. 4. I tilfælde af at tilskuddet fra EU reduceres, kan NaturErhvervstyrelsen reducere i allerede bevilligede tilsagn. Tilsagnene vil blive reduceret forholdsmæssigt.

§ 7. Uanset § 6, stk. 3, og 4, kan op til 10 pct. af den samlede tilsagnspulje tildeles skolefrugtordninger med planlagt effektmåling af øget indtag af frugt og grønt. Skolefrugtordninger med effektmålinger skal overholde alle øvrige betingelser i §§ 8-10.

Stk. 2. Klasser, der deltager i andre ordninger med fokus på ernæring, motion og sund levevis, kan også opnå tilsagn efter stk. 1. Prioritet gives dog til ansøgninger med planlagt effektmåling.

Stk. 3. Ansøgninger efter stk. 1, skal omfatte mindst fire skoler og skal indgives af organisationen ansvarlig for initiativet.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen vurderer på baggrund af den enkelte ansøgning, om der kan opnås tilsagn efter stk. 1.

Kapitel 5

Betingelser for tilskud

§ 8. Tilsagn om tilskud er betinget af, at følgende betingelser er opfyldt:

1) Uddelingsperioden skal dække undervisningsdage i perioden 4. august 2014 til 26. juni 2015.

2) Tilsagn kan ikke overføres til kommende skoleår eller anvendes med tilbagevirkende kraft.

3) Skolen skal hænge en plakat op ved hovedindgangen eller anvende et internetbanner på sin hjemmeside, der oplyser, at skolen deltager i ordningen. NaturErhvervstyrelsen stiller plakat og banner til rådighed.

4) Ansøger skal sikre, at ansøgningen om tilskud og tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængelige i mindst 5 år fra datoen for udbetaling af tilskud.

5) Ansøger skal iværksætte ledsageforanstaltning, der alene målrettes de elever, der deltager i skolefrugtordningen.

§ 9. Der ydes tilskud til frisk, uforarbejdet frugt og grønt. Produkter kan dog tilberedes eller købes tilberedte, såfremt de lever op til kravene under Fødevarestyrelsens nøglehulsmærke for frugt og grønt.

Stk. 2. Der ydes ikke tilskud til oliven, nødder, kartofler og majs eller produkter udelukket af den til enhver tid gældende EU-forordning om skolefrugt.

§ 10. De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte udgifter, hvortil der er modtaget anden EU-støtte.

Kapitel 6

Udbetaling af tilskud

§ 11. Udbetaling af tilskud er betinget af, at følgende betingelser opfyldes:

1) Alle ansøgte udgifter for årets skolefrugtordning er afholdt og dokumenterbare.

2) De i §§ 8, 9 og 10 anførte betingelser er opfyldte.

Stk. 2. Ansøger skal sammen med anmodning om udbetaling indsende en bilagsliste, hvori alle bilag anføres. Bilagene skal på forlangende forevises NaturErhvervstyrelsen.

§ 12. Det maksimale tilskud til uddeling er på 75 % af udgifterne dog højst:

1) 2,00 kr. pr. elev pr. undervisningsdag for økologisk frugt og grønt og

2) 1,25 kr. pr. elev pr. undervisningsdag for konventionel frugt og grønt.

Stk. 2. Leveres produkterne gratis til skolen, kan de i § 4, stk. 1, nr. 2-4 nævnte tilsagnshavere ansøge om de i stk. 1 nævnte maksimumbeløb pr. elev pr. undervisningsdag.

Stk. 3. Det maksimale tilskud til ledsageforanstaltninger er på 75 % af de faktiske udgifter, dog kan tilskuddet ikke udgøre mere end 15 % af det anvendte tilsagn til uddeling.

Stk. 4. Tilskuddet kan ikke overstige det seneste godkendte tilsagn.

Stk. 5. Der ydes ikke tilskud til moms.

Stk. 6. Udbetaling af tilskud sker til ansøgers NemKonto.

§ 13. NaturErhvervstyrelsen kan forlange rigtigheden af oplysninger, der skal danne grundlag for udbetaling af tilskud, bekræftet af den kommunale revisor eller af registreret revisor.

Kapitel 7

Ændringer og underretningspligt

§ 14. Ændringer i ansøgningen efter at tilsagnet er givet, kan godkendes af NaturErhvervstyrelsen på betingelse af, at ændringen efter NaturErhvervstyrelsens vurdering er i overensstemmelse med ordningens formål og inden for ordningens rammer, som fastsat i EU's retsakter. Anmodning om ændring af en ansøgning skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, inden ændringen iværksættes.

§ 15. Tilsagnshaver er forpligtet til uden ugrundet ophold at give NaturErhvervstyrelsen meddelelse om forhold, der kan medføre, at betingelserne for udbetaling af hele eller dele af tilskuddet er bortfaldet, og derfor ikke skal udbetales, eller som medfører, at allerede udbetalte tilskud skal tilbagebetales. Det gælder også, hvis tilsagnet ikke anvendes.

Stk. 2. Alle, der har modtaget tilsagn i medfør af denne bekendtgørelse, er forpligtet til at underrette NaturErhvervstyrelsen senest 14. november 2014, såfremt de bliver vidende om, at de ikke vil blive i stand til at udnytte tilsagnet fuldt ud.

Kapitel 8

Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

§ 16. Tilsagn om tilskud bortfalder hvis:

1) Ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

2) Ansøger eller skole, hvis skolen ikke er ansøger, undlader at yde den fornødne vejledning og hjælp ved gennemførelse af den i kapitel 3 nævnte kontrol, eller undlader at udlevere regnskaber, betalingsbeviser m.v., som er nødvendige for gennemførelsen af kontrollen.

3) Underretningsforpligtelsen ikke er opfyldt jf. §§ 14 og 15.

4) Betingelserne for tilskud ikke er opfyldt jf. §§ 8, 9 og 10.

Stk. 2. I de stk. 1, nævnte tilfælde træffer NaturErhvervstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. Ved opgørelsen af tilbagebetalingskravet tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelsen af tilbagebetalingskravet til betaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling (Renteloven) fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 9

Straffebestemmelser

§ 17. Overtrædelse af § 3, stk. 2, i forbindelse med den i § 3, stk. 1, omhandlede kontrol, straffes med bøde, med mindre højere straf er forskyldt i henhold til bestemmelserne i kapitel 5 i landbrugsstøtteloven.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) straffeansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10

Ikrafttrædelse

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juni 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 572 af 31. maj 2013 om skolefrugt ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for tilskud, der er tildelt efter samme bekendtgørelse.

NaturErhvervstyrelsen, den 26. maj 2014

Jette Petersen

/ Aksel Nielsen


Bilag 1

Ikke udtømmende liste over ledsageforanstaltninger, der kan søges om tilskud til

I nærværende bilag, er der udarbejdet en ikke udtømmende liste over, hvilke ledsageforanstaltninger, der kan søges tilskud til. Hvilke ledsageforanstaltninger der kan søges til, afhænger af, hvilken type ansøger du er.

Ledsageforanstaltninger for skoler, hvor hele skolen deltager:

Etablering af nyttehave på skolen

Etablering af gårdhave på skolen

Plantning af frugttræer mv. på skolen

Landbrugs og/eller gartneribesøg for hele skolen

Temadage om frugt, grønt og sunde madvaner for hele skolen

Anvendelse af undervisningsmateriale om frugt, grønt og sunde madvaner i hele skolen

Pædagogisk/indbydende indpakning af frugt og grønt

Ledsageforanstaltninger for skoler, hvor hele klassetrin deltager:

Landbrugs og/eller gartneribesøg for hele klassen

Temadage om frugt, grønt og sunde madvaner for hele klassen

Anvendelse af undervisningsmateriale om frugt, grønt og sunde madvaner i hele klassen

Pædagogisk/indbydende indpakning af frugt og grønt

Ledsageforanstaltninger for skoler, hvor enkelte elever deltager:

Pædagogisk/indbydende indpakning af frugt og grønt

Ledsageforanstaltninger for leverandører, som søger på vegne af hele skoler:

Etablering af nyttehave på skolen

Etablering af gårdhave på skolen

Plantning af frugttræer mv. på skolen

Landbrugs og/eller gartneribesøg for hele skolen

Temadage om frugt, grønt og sunde madvaner for hele skolen

Anvendelse af undervisningsmateriale om frugt, grønt og sunde madvaner i hele skolen

Pædagogisk/indbydende indpakning af frugt og grønt

Ledsageforanstaltninger for leverandører, som søger på vegne af hele klassetrin:

Landbrugs og/eller gartneribesøg for hele klassen

Temadage om frugt, grønt og sunde madvaner for hele klassen

Anvendelse af undervisningsmateriale om frugt, grønt og sunde madvaner i hele klassen

Pædagogisk/indbydende indpakning af frugt og grønt

Ledsageforanstaltninger for leverandører, som søger på vegne af skoler, hvor enkelte elever deltager:

Pædagogisk/indbydende indpakning af frugt og grønt

Såfremt man ikke ønsker selv at iværksætte ledsageforanstaltninger, stiller NaturErhvervstyrelsen ledsageforanstaltninger gratis til rådighed. For de mindste elever fra børnehaveklasse - 2. klassetrin er der udarbejdet en tegneserie. For de ældre elever fra 3. - 10. klassetrin, er der udarbejdet en quiz. Disse ledsageforanstaltninger vil kunne anvendes i alle de ovenfor listede situationer.

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007, EU Tidende 2013, nr. L 347, side 671, og Kommissionens forordning nr. 288/2009/EF af 7. april 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår EF-støtte til uddeling af frugt -og grøntsagsprodukter, forarbejdede frugt - og grøntsagsprodukter og bananprodukter til børn på undervisningsinstitutioner inden for rammerne af en skolefrugtordning, EU-Tidende 2009, nr. L 94 side 38. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.