Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 13. maj 2014 i sag 58.2013

A

v/advokat Kim Brandt, Blik- og Rørarbejderforbundet

mod

B

v/Karsten Sabransky

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Ulrik Mayland (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Jørgen W. Hansen, udpeget af TEKNIQ, og forbundssekretær Søren Schytte, udpeget af Blik- og Rørarbejderforbundet.

Mellem klageren, A, født den 16. april 1981, og indklagede, B, blev den 9. og 11. juli 2012 underskrevet en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som ventilationstekniker på vvs-energiuddannelsen med uddannelsesperiode fra den 6. august 2012 til den 5. november 2015.

Denne sag drejer sig om betaling af pensionsbidrag.

A har ved sin organisation, Blik- og Rørarbejderforbundet, ved klageskrift modtaget den 20. december 2013 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede, B, tilpligtes at betale til klager i alt 4.943,84 kr. med procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldsdato til betaling sker.

Påstanden er opgjort som 4.034,84 kr. i manglende indbetaling til pensionsordning og 919 kr. til dækning af udgifter til kiropraktorbehandling i overensstemmelse med virksomhedens personalehåndbog.

Indklagede har taget bekræftende til genmæle over for påstanden om betaling af 919 kr. og har i øvrigt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagen har været mundtligt forhandlet i Tvistighedsnævnet den 5. maj 2014.

Sagsfremstilling

Indklagede, der ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation, har ikke indgået aftale om overenskomst på virksomheden.

Det omtvistede pensionsbeløb er af klager opgjort som forskellen mellem det beregnede pensionsbidrag af den udbetalte løn og det til PFA indbetalte pensionsbeløb for hele uddannelsesforholdet.

Indklagede har beregnet elevens eget pensionsbidrag af lønnen udbetalt i de første 6 måneder af uddannelsesforholdet til 4.119,16 kr. Der er fremlagt lønsedler, hvoraf det fremgår, at der for perioden fra august 2012 til januar 2013 ikke er indeholdt pensionsbidrag af lønnen og elevens pensionsbidrag er heller ikke efterfølgende blevet betalt.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at forinden han begyndte uddannelsesforholdet den 6. august 2012, havde han haft forskellige jobs, hvorved han havde optjent pensionsanciennitet. Han blev dog først ved en samtale med Blik- og Rørarbejderforbundet i november 2013 klar over, at han havde været berettiget til pensionsbetaling fra begyndelsen af uddannelsesforholdet. Der blev ved ansættelsen ikke talt om pension.

B har forklaret bl.a., at hun spurgte A i marts 2013, om han var pensionsberettiget fra begyndelsen af uddannelsesforholdet, hvilket han svarede nej til. Først i november 2013 fik de forevist dokumentation for, at han rent faktisk havde været berettiget hertil.

Procedure

Klager har til støtte for sin påstand anført, at indklagede burde have indbetalt elevens bidrag og ikke kun virksomhedens bidrag til pensionsordning fra uddannelsesforholdets begyndelse. Eleven var ikke i ond tro herom, og det følger derfor af Østre Landsrets dom, refereret i UfR 2014-1062Ø, at virksomheden skal indbetale elevens pensionsbidrag til en pensionsordning.

Indklagede har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at det i den foreliggende situation måtte påhvile eleven at oplyse, at han på grund af anden ansættelse var berettiget til pensionsbidrag fra uddannelsesforholdets begyndelse. Det er ikke rimeligt, at virksomheden på grund af hans undladelse heraf skal betale et beløb til ham, som modsvarer hans andel af pensionsbidraget, og som han allerede har fået udbetalt som en del af lønnen.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Indklagede har taget bekræftende til genmæle over for kravet om betaling af kiropraktorbehandling. Forfaldsdagen for kravet findes dog ikke at være fastsat i forvejen, hvorfor der ikke er grundlag for at tilkende renter fra et tidligere tidspunkt end fra klageskriftets indlevering til Tvistighedsnævnet.

Vedrørende indklagedes betaling af pensionsbidrag lægges det efter de foreliggende oplysninger til grund, at der mangler at blive indbetalt cirka 4.000 kr. i pensionsbidrag på elevens pensionsordning, og at den manglende indbetaling udgør elevens eget pensionsbidrag af lønnen udbetalt i de første seks måneder af uddannelsesforholdet.

3 voterende udtaler:

Vi finder i overensstemmelse med Tvistighedsnævnets praksis, at en arbejdsgiver, der ikke har indgået aftale om overenskomst, ikke i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, er forpligtet til at indbetale elevens pensionsbidrag på en pensionsordning. Herefter, og da eleven ikke har lidt noget økonomisk tab som følge af, at hans andel af pensionsbidraget ikke blev indeholdt i lønnen, stemmer vi for at frifinde virksomheden for kravet om indbetaling af yderligere pension til en pensionsordning.

2 voterende udtaler:

Vi finder, at indklagede i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, sammenholdt med den for uddannelsesområdet gældende overenskomst har pligt til og eleven krav på, at hans bidrag til pensionsordning indbetales til en pensionsordning. Vi stemmer derfor for at tage elevens påstand til følge.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at indklagede frifindes for kravet om betaling af pensionsbidrag, men skal betale 919 kr. for kiropraktorbehandling med renter som anført nedenfor.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B, skal inden 14 dage betale 919 kr. til A med procesrente fra den 20. december 2013, til betaling sker.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.