Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 15. maj 2014 i sag 48.2013

A

v/advokat Kim Brandt, Blik- og Rørarbejderforbundet

mod

Dødsboet efter B

v/bobestyrer advokat Nina Nielsen

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Ulrik Mayland (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget skorstensfejermester Keld Lützhøft Jensen, udpeget af Skorstensfejerlauget, og forbundssekretær Søren Schytte, udpeget af Blik- og Rørarbejderforbundet.

Mellem klageren, A, født den 15. juli 1980, og indklagede, skorstensfejermester B, blev den 4. og 5. januar 2012 underskrevet en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som skorstensfejer med uddannelsesperiode fra den 5. januar 2012 til den 1. januar 2015.

Denne sag drejer sig om virksomhedens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen.

A har ved sin organisation, Blik- og Rørarbejderforbundet, ved klageskrift modtaget den 12. november 2013 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede, skorstensfejermester B tilpligtes at betale 50.000 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldsdato, til betaling sker.

Sagen har været mundtligt forhandlet i Tvistighedsnævnet den 5. maj 2014, hvor indklagede v/bobestyrer advokat Nina Nielsen ikke gav møde.

Sagsfremstilling

Den 4. oktober 2013 skrev skorstensfejermester B et brev til A, hvoraf fremgår bl.a.:

”Opsigelse af uddannelsesaftale

Da er ikke kan vises ren straffeattest må jeg opsige de 4-10 2013 med fratrædelse d.d

Ønsker dig og din god ven Blik/rør flere oplysninger vedr. opsigelse ring til Kbh politi”

I svarskrift af 20. december 2013 er det anført bl.a., at ophævelsen var begrundet i, at eleven var dømt for strafbare forhold, som var uforenelige med skorstensfejerhvervets krav om at være uberygtet og ikke straffet for forhold, der kan virke anstødelige, og at indklagede først i september måned fik fyldestgørende klarhed over de kriminelle forholds karakter. Fristen i erhvervsuddannelseslovens § 61 er derfor ikke sprunget.

Det blev ved mail af 18. marts 2014 oplyst, at skorstensfejermester B var afgået ved døden. Bobestyrer er advokat Nina Nielsen.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han i begyndelsen af 2012 modtog en dom på 60 dages fængsel for ulovlig våbenbesiddelse, idet han opbevarede knojern og knive, som han som teenager havde indkøbt under ferierejser i Spanien og Polen. Der havde forinden været gennemført en ransagning af arbejdspladsen, som dog ikke førte til yderligere fund. B, der var gift med hans mor, var fuldt ud informeret om, at der verserede en straffesag mod ham, ligesom de sammen drøftede straffesagens udfald og konsekvenserne heraf for hans uddannelse. Ophævelsen af uddannelsesaftalen har intet med straffesagen at gøre, men skal derimod ses i lyset af B’s alkoholmisbrug, som medførte, at han fik vrangforestillinger. B havde en modvilje mod, at han indmeldte sig i Blik- og Rørarbejderforbundet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Ophævelsen af uddannelsesaftalen er sket med den begrundelse, at eleven ikke længere havde en ren straffeattest.

Tvistighedsnævnet lægger efter elevens forklaring til grund, at skorstensfejermester B var informeret om den verserende straffesag og dommens udfald i begyndelsen af 2012. Ophævelsen er derfor ikke sket inden for den i erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 3, nævnte frist på 1 måned, hvorfor den allerede af den grund er uberettiget.

Der tilkommer herefter eleven en godtgørelse for ophævelsen af uddannelsesaftalen.

3 voterende udtaler:

Under hensyn til, at eleven var ansat som voksenelev og efter det oplyste modtog løn som svend, finder vi, at godtgørelsen passende kan fastsættes til 50.000 kr. som påstået af klager.

2 voterende udtaler:

Vi finder ikke grundlag for at forhøje den godtgørelse på 30.000 kr., som normalt udmåles i forbindelse med en virksomheds uberettigede ophævelse af uddannelsesforholdet, og vi stemmer herefter for at tilkende eleven en lavere godtgørelse end påstået.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at elevens påstand tages til følge.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, dødsboet efter skorstensfejermester B v/bobestyrer Nina Nielsen, skal inden 14 dage betale 50.000 kr. til A.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.