Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Kvalitetsledelsessystemet
Kapitel 2 Godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet
Kapitel 3 Ekstraordinær efterprøvning
Kapitel 4 Undtagelser fra kravet om efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet
Kapitel 5 Finansiering
Kapitel 6 Klageadgang
Kapitel 7 Ikrafttræden
Bilag 1 Elementer i kvalitetsledelsessystemet
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet

I medfør af § 20, stk. 3, nr. 1-4, i lov nr. 401 af 28. april 2014 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloak-installationsområdet fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Kvalitetsledelsessystemet

§ 1. Kvalitetsledelsessystemet skal rette sig mod den del af en autoriseret eller en godkendt virksomheds forretningsgrundlag, der vedrører det autorisationskrævende arbejde på el-, vvs- og kloakområdet eller arbejde, der kræver en virksomhedsgodkendelse på gasområdet. Kvalitetsledelsessystemet skal være tilpasset virksomhedens organisatoriske struktur og den fagligt ansvarliges beføjelser i virksomheden.

§ 2. Kvalitetsledelsessystemet skal indeholde de elementer, der er beskrevet i bilag 1.

§ 3. Kvalitetsledelsessystemet skal dokumenteres i en kvalitetshåndbog eller i et elektronisk kvalitetssystem, der indeholder alle relevante og ajourførte dokumenter i en systematisk og overskuelig form, jf. bilag 1.

Stk. 2. Kvalitetsledelsessystemet skal opbevares tilgængeligt for Sikkerhedsstyrelsen og den kontrolinstans, virksomheden har valgt at indgå samarbejde med. Kvalitetsdokumentationen for udført arbejde skal endvidere være tilgængelig for kommunalbestyrelser, vand- og spildevandsforsyningsvirksomheder, netvirksomheder for elforsyning, gasleverandører, ledningsejere og ejere af hovedkloakledninger.

Stk. 3. Virksomheden skal opbevare kvalitetsledelsessystemet og kvalitetsdokumentation på betryggende vis i 5 år. Opbevaring i elektronisk form skal ske på en måde, som i hele opbevaringsperioden muliggør, at der kan foretages udtræk af relevante dele af systemet.

§ 4. Virksomheden er ansvarlig for, at kvalitetsledelsessystemet er implementeret, og at det løbende anvendes, opdateres og evalueres. Intern ledelsesevaluering skal gennemføres mindst én gang årligt. Virksomheden er forpligtet til at lade kvalitetsledelsessystemet efterprøve af en kontrolinstans, jf. dog §§ 13 og 14.

§ 5. Virksomheden skal sørge for, at Sikkerhedsstyrelsen modtager oplysninger om:

1) Kontrolinstansens forhåndsgodkendelse af kvalitetsledelsessystemet. Forhåndsgodkendelsen skal være udstedt af kontrolinstansen inden for de seneste 12 måneder forud for, at virksomheden ansøger om autorisation eller virksomhedsgodkendelse på gasområdet, jf. § 7.

2) Kontrolinstansens godkendelse af virksomhedens kvalitetsledelsessystem, jf. § 8.

3) Kontrolinstansens efterprøvning af virksomhedens kvalitetsledelsessystem, jf. § 9.

Kapitel 2

Godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet

§ 6. Ansøgning om godkendelse af kvalitetsledelsessystemet skal sendes til en kontrolinstans, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Sammen med ansøgningen skal der sendes et eksemplar af virksomhedens kvalitetsledelsessystem samt oplysning om, hvornår systemet er implementeret, herunder om enkelte dele endnu ikke er implementeret. Ansøgning og dokumentation kan sendes i elektronisk form.

Stk. 2. De kontrolinstanser, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, fremgår af Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside, www.sik.dk.

§ 7. Kontrolinstansen udsteder en forhåndsgodkendelse af kvalitetsledelsessystemet, hvis kontrolinstansen efter den foreløbige gennemgang har fundet systemet fyldestgørende. Hvis kontrolinstansen finder, at systemet ikke er fyldestgørende, meddeler kontrolinstansen afslag på forhåndsgodkendelse.

§ 8. Kvalitetsledelsessystemet skal godkendes endeligt af kontrolinstansen inden et år efter udstedelsen af autorisationen eller virksomhedsgodkendelsen på gasområdet. Kontrolinstansen evaluerer den modtagne dokumentation for kvalitetsledelsessystemet og gennemfører efterprøvning på virksomheden for at vurdere kvalitetsledelsessystemets faktiske efterlevelse.

Stk. 2. Hvis kontrolinstansen kan godkende kvalitetsledelsessystemet udstedes et godkendelsesbevis. Hvis kontrolinstansen ikke kan godkende kvalitetsledelsessystemet, meddeler kontrolinstansen afslag på godkendelse.

§ 9. Kontrolinstansen foretager løbende efterprøvning af, om virksomheden anvender og faktisk efterlever kvalitetsledelsessystemet, samt om systemet lever op til gældende krav. Efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet foretages med intervaller, så en fornyet godkendelse af kvalitetsledelsessystemet ikke overstiger 2 år.

Stk. 2. Virksomheden skal berigtige afvigelser, som kontrolinstansen konstaterer, ved korrigerende handlinger, og kontrolinstansen skal verificere resultatet af de korrigerende handlinger, inden kontrolinstansen kan godkende kvalitetsledelsessystemet.

Stk. 3. Virksomheden skal følge op på kontrolinstansens anmærkninger inden for en af kontrolinstansen fastsat frist, der højst kan være 6 måneder. Hvis kontrolinstansen efterfølgende konstaterer, at virksomheden ikke har fulgt op på anmærkningen med en handling inden for den fastsatte frist, vil det føre til en afvigelse, jf. stk. 2.

Stk. 4. Hvis kontrolinstansen ved den løbende efterprøvning eller i godkendelsesperioden, jf. stk. 1, konstaterer, at kravene til kvalitetsledelsessystemet ikke overholdes, trækker kontrolinstansen godkendelsen af kvalitetsledelsessystemet tilbage.

§ 10. En udenlandsk virksomhed, der søger autorisation på el-, vvs- eller kloakinstallationsområdet eller virksomhedsgodkendelse på gasområdet med henblik på at etablere sig i Danmark, skal fremlægge dokumentation for, at virksomheden har et kvalitetsledelsessystem, der vedrører arbejder, der er omfattet af lovens § 2, § 4, § 5, § 7 eller § 11, og som skal kunne godkendes efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Såfremt en dansk eller en udenlandsk virksomhed allerede anvender et kvalitetsledelsessystem for produktion og slutkontrol, der er godkendt af et anerkendt certificeringsorgan på basis af fælleseuropæiske standarder, vurderer kontrolinstansen systemet på baggrund af den modtagne dokumentation. På baggrund heraf tager kontrolinstansen stilling til, om systemet kan godkendes, jf. § 7 og § 8.

Stk. 3. Kontrolinstansen efterprøver, jf. § 9, om virksomheden anvender og faktisk efterlever sit kvalitetsledelsessystem på baggrund af efterprøvningsrapporter fra det anerkendte certificeringsorgan.

§ 11. En virksomhed, hvis autorisation eller virksomhedsgodkendelse på gasområdet inden for de seneste 6 måneder er blevet tilbagekaldt i medfør af lovens § 23, stk. 1, nr. 2, skal ved ny ansøgning om autorisation eller virksomhedsgodkendelse på gasområdet, indsende dokumentation til Sikkerhedsstyrelsen for, at en kontrolinstans har godkendt virksomhedens kvalitetsledelsessystem endeligt, jf. § 8.

Kapitel 3

Ekstraordinær efterprøvning

§ 12. Sikkerhedsstyrelsen kan pålægge en virksomhed at sørge for, at virksomhedens kontrolinstans foretager en ekstraordinær efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet i tilfælde af, at virksomheden har udvist forsømmelighed ved udførelse af installationsarbejde, jf. lovens § 20, stk. 3, nr. 4. Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte en frist for, hvornår den ekstraordinære efterprøvning skal være gennemført.

Stk. 2. Hvis kontrolinstansen ved den ekstraordinære efterprøvning konstaterer, at kravene til kvalitetsledelsessystemet ikke overholdes, trækker kontrolinstansen godkendelsen af kvalitetsledelsessystemet tilbage.

Stk. 3. Kontrolinstansen skal i andre tilfælde end tilfældet nævnt i stk. 2 inden en måned efter efterprøvningen indsende rapport til Sikkerhedsstyrelsen om resultatet af den ekstraordinære efterprøvning.

Kapitel 4

Undtagelser fra kravet om efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet

§ 13. For virksomheder uden CVR-nummer, der inden 2. juni 2014 har opnået autorisation efter lov om autorisation af elinstallatører m.v., og som har tilknyttet en bibeskæftiget person med personlig autorisation, skal kvalitetsledelsessystemet alene være forhåndsgodkendt, jf. § 7.

Stk. 2. For virksomheder uden CVR-nummer, der inden 2. juni 2014 har opnået autorisation eller er blevet godkendt som kompetent virksomhed efter lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, og som har tilknyttet en bibeskæftiget teknisk ansvarlig person, skal kvalitetsledelsessystemet alene være forhåndsgodkendt, jf. § 7. Virksomheder, der inden 2. juni 2014 er godkendt som kompetent virksomhed til at udføre og servicere særlige typer af F-gasinstallationer, og som anvender en standardiseret kvalitetsinstruks for arbejdet, skal inden den 2. juni 2016 opfylde kravet om at have et godkendt kvalitetsledelsessystem, jf. lovens § 42, stk. 2.

Stk. 3. Det påhviler virksomheder, der er omfattet af stk. 1 og 2, at give meddelelse til Sikkerhedsstyrelsen og til kontrolinstansen, hvis virksomheden får et CVR-nummer, jf. lovens § 19, stk. 2.

§ 14. En virksomhed, der er etableret i et andet EU-eller EØS-land, og som søger autorisation eller virksomhedsgodkendelse på gasområdet som midlertidig tjenesteyder, vil kunne opfylde kravet om at have et godkendt kvalitetsledelsessystem, hvis virksomheden indsender dokumentation til Sikkerhedsstyrelsen for, at virksomheden allerede anvender et kvalitetsledelsessystem for produktion og slutkontrol, der er godkendt af et anerkendt certificeringsorgan på basis af fælleseuropæiske standarder.

Stk. 2. Virksomheden skal samtidigt skriftligt bekræfte over for Sikkerhedsstyrelsen, at virksomhedens kvalitetsledelsessystem for produktion og slutkontrol også omfatter det autorisationskrævende arbejde eller det arbejde på gasområdet, som virksomheden ønsker at udføre i Danmark, og at arbejder inden for disse områder vil blive udført efter de gældende danske regler.

Kapitel 5

Finansiering

§ 15. Virksomheden betaler kontrolinstansen for godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet, jf. lovens § 20, stk. 2, og for ekstraordinær efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet, jf. § 12 i denne bekendtgørelse.

Kapitel 6

Klageadgang

§ 16. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. lovens § 35, stk. 1.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juni 2014.

Sikkerhedsstyrelsen, den 30. maj 2014

Lizzi Krarup Jakobsen

/ Mathilde Horsman Jensen


Bilag 1

Elementer i kvalitetsledelsessystemet

Virksomhedens ledelse har ansvaret for, at kvalitetsledelsessystemet etableres, anvendes og løbende efterprøves af en kontrolinstans. Kvalitetsledelsessystemet har til formål at sikre, at installationer på området for henholdsvis el, vand og afløb, gas og kloak udføres og serviceres korrekt af hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø. Virksomheden skal have tilknyttet en fagligt ansvarlig person med de nødvendige faglige kompetencer i forhold til forretningsområdet.

I Etablering af kvalitetsledelsessystemet

Virksomheden skal i kvalitetsledelsessystemet beskrive:

1) Virksomhedens data – CVR-oplysninger mv.

2) Virksomhedens organisation og opgavefordeling

3) Virksomhedens ansvars- og kompetenceforhold

4) Forretningsområdet inden for autorisationsområdet eller inden for gasområdet, der er omfattet af virksomhedsgodkendelsen

II Den fagligt ansvarlige og virksomhedens kompetencer

Virksomheden skal i kvalitetsledelsessystemet beskrive:

1) Den eller de fagligt ansvarliges opgaver, beføjelser og ansvar i forhold til de medarbejdere, der udfører arbejdet.

2) Ledelsens, den eller de fagligt ansvarliges og medarbejdernes kvalifikationer.

III Virksomhedens procedurer

Virksomheden skal i kvalitetsledelsessystemet beskrive:

1) Procedurer for bemanding af opgaverne, instruktion af medarbejderne, tilsyn og slutkontrol.

2) Procedure for ledelsens interne evaluering af kvalitetsledelsessystemet.

3) Procedure for behandling af fejl i det udførte autorisationskrævende arbejde eller arbejde, der kræver en virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

4) Adgangen til alt relevant og ajourført lovgivnings- og vejledningsmateriale fra myndigheder, der er dækkende for forretningsområdet, og som er nødvendigt for sikker etablering, drift og servicering/vedligeholdelse af installationer.

Hvis forretningsområdet omfatter udarbejdelse af elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen, skal virksomheden også beskrive:

1) Procedure til sikring af, at den autoriserede virksomhed er uvildig i den enkelte sag ved udarbejdelse af elinstallationsrapporter, jf. § 7, nr. 4, i bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen.

2) Procedure til sikring af, at begåede fejl ved udarbejdelse af elinstallationsrapporter ikke gentages.

IV Dokumentstyring – herunder afprøvning og slutkontrol

Virksomheden skal i kvalitetsledelsessystemet opbevare:

1) Dokumentation og sporbarhed for udført slutkontrol og kopi af tilsyns- eller kontrolrapporter - herunder tjeklister for egne slutkontroller af alt autorisationskrævende arbejde eller arbejde omfattet af virksomhedsgodkendelsen på gasområdet.

Følgende dokumentation skal endvidere foreligge i kvalitetsledelsessystemet:

1) Instruktioner til virksomhedens medarbejdere.

2) Registre over ledelsens og personalets relevante kvalifikationer og herunder bevis for relevante uddannelser og kurser inden for autorisationsområdet eller gasområdet, der er omfattet af virksomhedsgodkendelsen.

3) Dokumentation, der vedrører det udførte autorisationskrævende arbejde eller det udførte arbejde, der kræver en virksomhedsgodkendelse på gasområdet – med registrering af medarbejdere og materialeforbrug.

4) Ved arbejde udført af kabelmontør eller rørmontør uden for virksomheden skal der foreligge dokumentation for hvem, der har udført arbejdet, at den pågældende har gennemført et kursus eller en uddannelse godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, og at arbejdet er udført efter gældende regler.

5) Kopi af ledelsens evaluering i forhold til afvigelser.

6) Rapporter til dokumentation af:

a) Forebyggende og korrigerende handlinger, der er foretaget for at undgå, at konkrete fejl sker igen.

b) Overholdelse af prøvningsintervaller for prøve- og måleudstyr der er nødvendige for sikker etablering, drift og vedligeholdelse af installationer.

c) Virksomhedens interne efterprøvning – herunder intern audit og eventuel ledelsesevaluering af systemet alt efter virksomhedens forretningsområde og størrelse.

d) Ledelsens evaluering i forhold til afvigelser.

e) Kontrolinstansens efterprøvninger af kvalitetsledelsessystemet og virksomhedens korrigerende handlinger og opfølgning på anmærkninger.

f) Aftaler om indlejning af personale fra anden virksomhed.

Hvis forretningsområdet omfatter udarbejdelse af elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen, skal virksomheden også opbevare:

1) Dokumentation for at den autoriserede virksomhed er dækket af en professionel ansvarsforsikring, jf. § 4, stk. 3, i bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen.

Omtryksnote
  • 17-06-2014:
  • Bekendtgørelse nr. 545 af 30. maj 2014 om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet er omtrykt den 17. juni 2014 på grund af fejl i en opregning i Bilag 1. I Bilag 1, afsnit III Virksomhedens procedurer, under »Hvis forretningsområdet omfatter udarbejdelse af elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen, skal virksomheden også beskrive:« er »3)« rettet til: »2)«.