Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Elområdet
Kapitel 2 Vvs-området
Kapitel 3 Kloakområdet
Kapitel 4 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, som enhver må udføre

I medfør af § 3, stk. 1, nr. 4, § 6, nr. 4, og § 8, nr. 2, i lov nr. 401 af 28. april 2014 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Elområdet

§ 1. Følgende arbejder må udføres af enhver:

1) Udskiftning af afbrydere for højst 250 V på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20.

2) Udskiftning af stikkontakter for højst 250 V på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20, hvis installationen er beskyttet med HPFI- eller HFI-afbryder.

3) Opsætning og nedtagning af belysningsarmaturer på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20 samt i badeværelser.

4) Ændring og reparation af ikke-stærkstrømsmæssige styrings- og reguleringssystemer i private boliger, som anvendes til styring af stærkstrømsfunktioner.

Kapitel 2

Vvs-området

§ 2. Følgende arbejder på installationer, der ikke er beregnet til erhvervsmæssig eller industriel anvendelse, er undtaget fra kravet om autorisation som vvs-installatørvirksomhed, hvis der findes en afspærringsventil på vandfordelingsledningen eller på koblingsledningen til det pågældende tapsted:

1) Udskiftning af pakninger i taparmaturer.

2) Udskiftning af taparmaturer, hvis udskiftning udføres på de betingelser for montering og brug, der er angivet i godkendelsen i henhold til godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand eller i forbindelse med CE-mærkning.

3) Udskiftning af håndvaske og køkkenvaske med tilhørende vandlås, hvis der ikke sker indgreb i den faste, eksisterende del af afløbsinstallationen, og hvis en eventuel vandlås monteres synligt. Der skal anvendes præfabrikeret materiel, der er bestemt til formålet.

4) Udskiftning af wc'er, hvis udskiftning foretages med et godkendt wc af samme tilslutningstype som det eksisterende, således at der ikke sker indgreb i den faste vand- og afløbsinstallation. Ved wc'ets tilslutning til afløbssystemet skal der anvendes godkendte tilslutningsstykker eller andet til formålet godkendt materiel.

5) Udskiftning af vaskemaskiner og opvaskemaskiner til husholdningsbrug, hvis eksisterende maskine er tilkoblet en spuleventil eller en afspærringsventil, og der ikke sker indgreb i den faste vandinstallation. Såfremt en installation er forberedt til tilslutning af vaskemaskine eller opvaskemaskine, betragtes tilslutning af vaskemaskine eller opvaskemaskine som udskiftning.

Stk. 2. Arbejder nævnt i stk. 1 må kun udføres, hvis armaturer, installationsgenstande og maskiner er godkendt til formålet. Ved godkendt forstås godkendt til drikkevand i henhold til godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand, for så vidt angår de produkter, der er omfattet af ordningen. Produkter, som ikke er omfattet af godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand, betragtes som godkendt, hvis producenten kan dokumentere, at produktet opfylder kravene i det danske bygningsreglement. Denne dokumentation skal være tilgængelig for byggemyndigheder og forbrugere. Ved godkendt forstås tillige CE-mærket i henhold til byggevaredirektivet.

Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte afspærringsventil skal være placeret inden for den pågældende boligenhed.

§ 3. Montering og udskiftning af slanger på følgende flaskegasinstallationer er undtaget fra kravet om autorisation som vvs-installatør:

1) Gas-grill.

2) Terrassevarmer.

3) Ukrudtsbrænder.

4) Andet transportabelt udstyr, der er beregnet til tilslutning til flaskegas, og hvor montering og udskiftning af slanger efter en konkret vurdering kan udføres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Kapitel 3

Kloakområdet

§ 4. Følgende arbejde er undtaget fra kravet om autorisation som kloakmester:

1) Udførelse af nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag på enfamiliehuse med tilknyttede udhuse, carporte og garager.

2) Udførelse af nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag på landbrugsejendommes driftsbygninger.

Stk. 2. Arbejder nævnt i stk. 1 må kun udføres, hvis nedsivningsanlægget anbringes på ejendommens egen grund og udføres i overensstemmelse med kravene i bygningsreglementet og i overensstemmelse med krav fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 3. Det er ikke tilladt uden autorisation som kloakmester at foretage afpropning eller øvrige indgreb i eksisterende afløbsinstallationer. Det er endvidere ikke tilladt uden autorisation som kloakmester at udføre lagertanke til brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juni 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves følgende bekendtgørelser:

1) Bekendtgørelse nr. 1045 af 8. december 2003 om undtagelser fra krav om autorisation som VVS-installatør til udførelse af simple arbejder med vand- og sanitetsinstallationer (udskiftning).

2) Bekendtgørelse nr. 1047 af 8. december 2003 om undtagelse fra krav om autorisation som kloakmester.

Sikkerhedsstyrelsen, den 30. maj 2014

Lizzi Krarup Jakobsen

/ Mathilde Horsman Jensen