Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer

I medfør af § 2, stk. 1, 2 og 4, i lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 362 af 2. april 2014, fastsættes:

§ 1. Myndigheder, selvejende institutioner, foreninger m.v. inden for servicelovens anvendelsesområde skal indhente børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år samt for personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn, jf. § 2.

Stk. 2. Indhentelse af børneattest skal ske i overensstemmelse med de regler, der gælder for sådanne attester i § 36 i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregistret), herunder, at den, oplysningerne angår, har meddelt skriftligt samtykke til indhentelsen.

§ 2. Følgende myndigheder, selvejende institutioner, private tilbud, foreninger m.v. inden for servicelovens anvendelsesområde skal indhente børneattest, jf. § 1, for personer, der skal ansættes eller beskæftiges, jf. § 1, stk. 1, hvis der er tale om en fast tilknytning, herunder for frivillige og personer i praktik, i følgende situationer:

1) Kommunalbestyrelsen for personer i kommunens egne tilbud for børn og unge efter § 32, § 36, § 52, stk. 3, nr. 6, og § 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service samt i kommunens egne krisecentre efter § 109 i lov om social service, hvor kvinder tager ophold med børn.

2) Kommunalbestyrelsen i forbindelse med udpegning af ledsagere efter § 45 og støttepersoner efter § 68 b, stk. 4, i lov om social service.

3) Socialtilsynet, jf. § 2 i lov om socialtilsyn, i forbindelse med godkendelse som plejefamilie eller kommunale plejefamilie efter § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, som generelt egnet, jf. § 66 a, stk. 1, nr. 1, samt for personer bosiddende hos den godkendte plejefamilie eller kommunale plejefamilie, herunder ægtefæller, samlevere, logerende og hjemmeboende børn over den kriminelle lavalder, herunder ved tilflytning.

4) Kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse som plejefamilie eller kommunal plejefamilie efter § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, som konkret egnet, jf. § 66 a, stk. 1, nr. 2, eller godkendelse som netværksplejefamilie efter § 66, stk. 1, nr. 3, i lov om social service samt for personer bosiddende hos den godkendte plejefamilie, kommunale plejefamilie eller netværksplejefamilie, herunder ægtefæller, samlevere, logerende og hjemmeboende børn over den kriminelle lavalder, herunder ved tilflytning.

5) Kommunalbestyrelsen i forbindelse med udstedelsen af tilladelse til at modtage børn i privat familiepleje efter § 78, stk. 1, i lov om social service, samt for personer bosiddende hos den private familiepleje, herunder ægtefæller, samlevere, logerende og hjemmeboende børn over den kriminelle lavalder, herunder ved tilflytning.

6) Selvejende institutioner og private tilbud for personer i det selvejende eller private tilbud til børn og unge efter § 32, § 36, § 66, stk. 1, nr. 5 eller 6, og § 78, stk. 7, i lov om social service samt i selvejende eller private krisecentre efter § 109 i lov om social service, hvor kvinder tager ophold med børn.

7) Frivillige sociale organisationer og foreninger, der modtager økonomisk støtte efter § 18, stk. 2, i lov om social service, for personer i organisationen eller foreningen.

8) Regionsrådet for personer i egne tilbud efter lov om social service § 32, § 36, § 67, stk. 2, § 67, stk. 3, og § 109, jf. lov om social service § 5.

Stk. 2. Ved fast tilknytning efter stk. 1, forstås, at det fra ansættelsens eller beskæftigelsens begyndelse er hensigten, at personens tilknytning til tilbuddet eller organisationen m.v. skal have mere end enkeltstående eller kortvarig karakter. I disse tilfælde skal børneattest være indhentet, inden personen tiltræder som ansat eller beskæftiget.

Stk. 3. Børneattest skal dog under alle omstændigheder indhentes efter stk. 1 senest 3 uger efter det tidspunkt, hvor en person som led i ansættelsen eller beskæftigelsen i mere end 3 måneder og inden for dette tidsrum i mindst 3 tilfælde har haft direkte kontakt med børn under 15 år, forudsat at personen fortsat skal være tilknyttet tilbuddet eller organisationen m.v. Hvis et tilfælde efter 1. pkt. udgør en sammenhængende periode på mere end 2 uger, skal der indhentes børneattest.

Stk. 4. Der skal ikke på ny indhentes børneattest for en person omfattet af stk. 1, hvis vedkommende overgår til anden ansættelse eller beskæftigelse inden for samme myndighed, selvejende institution, organisation m.v.

§ 3. Forsætlig overtrædelse af bekendtgørelsens § 2 straffes med bøde. Dette gælder dog ikke for offentlige forvaltningsmyndigheders overtrædelser. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 2. Overtrædelser, som omfattes af § 3, stk. 1, påtales af det offentlige.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1390 af 11. december 2013 om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer ophæves.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, den 4. juni 2014

Manu Sareen

/ Lise Stidsen Vandahl