Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32010L0030
 
32010L0031
 
32012L0027
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Energieffektivitetskrav ved statslige indkøb af produkter, tjenesteydelser og bygninger, jf. § 6
Den fulde tekst

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner1)

(til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.)

I medfør af § 13, stk. 2 og 3, § 14, stk. 3 og § 19 i lovbekendtgørelse nr. 1065 af 12. november 2012 om fremme af besparelser i energiforbruget og § 4, stk. 1 og §§ 20-22 i lovbekendtgørelse nr. 636 af 19. juni 2012 om fremme af energibesparelser i bygninger, fastsættes:

Formål

§ 1. Cirkulærets formål er at udmønte regeringens beslutning om at reducere statens energiforbrug med mindst 14 pct. i år 2020 i forhold til år 2006 og at begrænse statens vandforbrug. Hermed forstås, at hvert ministerområde skal reducere sit energiforbrug med 14 pct. i 2020 i forhold til 2006. Dette skal ske ved at fremme energieffektiv adfærd i statslige institutioner samt at sikre en energieffektiv drift og vedligeholdelse af de bygninger, som staten ejer og lejer.

Rammer for reduktion af energiforbrug

§ 2. Reduktion af energiforbrug skal opgøres i kWh pr. ministerområde.

Stk. 2. Ved energiforbrug forstås elforbrug samt energiforbrug til varme og køling, herunder procesenergi.

Stk. 3. Energiforbruget for år 2006 – 2020 fastsættes som det faktiske årsforbrug for ministerområdet.

Stk. 4. Energistyrelsen udsender retningslinjer for den metode, der skal anvendes til opgørelse af energiforbruget for 2006 – 2020.

Anvendelsesområde

§ 3. Cirkulæret gælder for alle ministerier med tilhørende institutioner m.v., såfremt udgifterne ved deres virksomhed overvejende dækkes af statslige midler, eller hvis det offentlige har bestemmende indflydelse på virksomheden, eller såfremt de i henhold til lov har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelse på statens vegne.

§ 4. Cirkulæret omfatter alt energi- og vandforbrug tilknyttet de ministerier med tilhørende institutioner m.v., der er nævnt i § 3, herunder energi- og vandforbrug til bygningers drift og energi- og vandforbrug til andre aktiviteter, herunder procesenergi.

Stk. 2. Cirkulæret omfatter ikke energiforbrug til transportformål.

§ 5. Energistyrelsen kan i helt særlige tilfælde undtage de ministerier med tilhørende institutioner m.v., der er nævnt i § 3, fra bestemmelser i dette cirkulære.

Stk. 2. Bygninger og lejemål under 1.000 m2, der udelukkende anvendes til beboelse, er undtaget fra bestemmelserne i §§ 8-13.

Stk. 3. Midlertidige lejemål, som udelukkende anvendes til beboelse, er undtaget fra bestemmelserne i §§ 8-13.

Energieffektiv adfærd

§ 6. De ministerier med tilhørende institutioner m.v., der er nævnt i § 3, skal udvise energieffektiv adfærd med henblik på at reducere deres samlede vand og energiforbrug. Ministerier med tilhørende institutioner m.v. skal købe energieffektive produkter og tjenesteydelser, såfremt det ud fra en konkret vurdering af det enkelte indkøb vurderes, at indkøbet vil være rentabelt ud fra en afvejning af samfundsøkonomiske og miljømæssige forhold m.v. Samtidigt må udbuddet af egnede energieffektive produkter ikke være for lille til at sikre rimelig konkurrence. Kravet gælder kun for kontrakter, der har en værdi, som er lig med eller større end de tærskler, der er nævnt i direktiv 2004/18/EF. Der henvises til bilag 1 og vejledningen til dette cirkulære for en nærmere beskrivelse af energieffektive produkter og tjenesteydelser.

§ 7. De enkelte ministerier er ansvarlige for gennemførelsen af cirkulærets bestemmelser, herunder indberetning for hele ministeriets ressortområde efter § 8 og organisering af energispareindsatsen.

Indberetning af energiforbrug

§ 8. Alle ministerier med tilhørende institutioner m.v., der er nævnt i § 3, skal en gang årligt indberette institutionens samlede energi- og vandforbrug opgjort i faktiske forbrugsmængder til en central database, som varetages af Energistyrelsen. Forbruget skal endvidere opgøres pr. kvadratmeter og pr. ansat. Forbruget skal opdeles i forbrug af el, energiforbrug til varme og køling samt forbrug af vand. Indberetning kan foretages således, at indberetning for forbrug af procesenergi og forbrug af øvrig energi indberettes særskilt, jf. § 4. Ministerierne med tilhørende institutioner m.v. kan supplerende oplyse forbrug pr. bruger eller andre relevante parametre.

Stk. 2. Indberetningerne skal være foretaget inden den 1. juni det efterfølgende år.

Stk. 3. Energistyrelsen udsender retningslinjer for indberetning til databasen. Alle ministerierne m.v. kan vælge at anvende automatisk elektronisk overførsel af de i stk. 1 nævnte oplysninger efter en af Energistyrelsen tilbudt model.

Stk. 4. Alle ministerier m.v. skal etablere fjernaflæste målere for el, varme og fjernkøling samt vand på statens ejendomme. Dette gælder dog ikke, såfremt ministeriet med tilhørende institutioner m.v. i den konkrete situation vurderer, at de forventede energieffektiviseringsfordele ikke vil stå mål med etableringsomkostningerne inden for kortere tid. De fjernaflæste målere skal indberette data til den i stk. 3 nævnte database.

Energieffektive bygninger

§ 9. De ministerier med tilhørende institutioner m.v., der er nævnt i § 3, der ejer eller på anden måde har ansvaret for opførelse, drift og vedligeholdelse af bygninger, herunder tekniske anlæg i bygninger, skal sikre, at opførelse, drift og vedligeholdelse samt ombygninger, sker på en energieffektiv måde under hensyntagen til investeringer og driftsomkostninger.

Stk. 2. De ministerier med tilhørende institutioner m.v., der er nævnt i § 3, der ejer bygninger, skal i forbindelse med opførelse og gennemrenovering af bygninger vurdere muligheder for øget anvendelse af vedvarende energi som energikilde til bygningen, jf. også bekendtgørelse om kvalitet, totaløkonomi og OPP § 2. Kravet gælder energi, der anvendes til el såvel som til opvarmning og køling. Eventuelle initiativer skal fastsættes ud fra hensynstagen til økonomiske konsekvenser, herunder omkostningseffektivitet.

Stk. 3. Statslige lejere af lejemål i private ejendomme skal så vidt muligt søge at sikre, at opførelse, drift og vedligeholdelse sker på en energieffektiv måde under hensyntagen til investeringer og driftsomkostninger.

§ 10. De ministerier med tilhørende institutioner m.v., der er nævnt i § 3, der ejer bygninger, skal gennemføre rentable energibesparelsesprojekter.

Stk. 2. Ministerier med tilhørende institutioner m.v., der ejer bygninger, skal endvidere opfordre ikke statslige brugere af disse til at foretage energiinvesteringer og energirigtig adfærd.

§ 11. De ministerier med tilhørende institutioner m.v., der er nævnt i § 3, der på egne eller andre statsinstitutioners vegne indgår, forlænger eller genforhandler en lejeaftale vedrørende privatejede bygninger eller dele af privatejede bygninger, skal ved indgåelse, forlængelse eller genforhandling af lejeaftalen sikre, at den pågældende ejendom klassificeres med et energimærke, som er E eller bedre for ejendomme opført før 1961, C eller bedre for ejendomme opført senere end 1961, men før 2006, og B eller bedre for ejendomme opført i 2006 eller senere.

Stk. 2. Hvis den pågældende ejendom på tidspunktet for indgåelse af lejemålet ikke møder disse krav til energimærket, skal det sikres, at den privatejede bygning bringes til at møde kravet til energimærket inden for 2 år fra indgåelse af lejemålet.

§ 12. Hvor en bygning kun er delvist ejet af et ministerium med tilhørende institutioner m.v., kan den pågældende statsinstitution tage initiativ til at optage forhandling med bygningens øvrige ejere om at få gennemført foranstaltningerne, som er nævnt i bestemmelserne i §§ 9-11.

§ 13. Indgår et ministerium med tilhørende institutioner m.v. aftale med en bygningsejer om at varetage en bygnings drift, skal det i forbindelse med aftalen forsøges medtaget, at forpligtelsen efter §§ 9-12 opfyldes. Eksisterende aftaler om bygningers drift kan ligeledes søges ændret, så denne bestemmelse kan opfyldes.

Offentliggørelse og synliggørelse

§ 14. De ministerier m.v., der er nævnt i § 3, skal på deres hjemmeside offentliggøre de tiltag, som de har sat i værk for at nå målet om reduktion af energiforbruget med en angivelse af besparelseseffekten af tiltagene.

Stk. 2. Alle ministerier m.v. skal på deres hjemmeside offentliggøre udarbejdede energimærker og energimærkningsrapporter for ministerierne m.v.

Stk. 3. Ministerier m.v., der har fået udarbejdet en energirådgivningsrapport, skal offentliggøre rapporten på deres hjemmeside.

Stk. 4. Energistyrelsen henviser på www.energibesparelseristaten.dk til de enkelte ministeriers hjemmesider, hvor de i stk. 1-3 nævnte oplysninger findes.

§ 15. Alle indberetninger efter § 8 offentliggøres på www.energibesparelseristaten.dk.

§ 16. Energistyrelsen udarbejder på baggrund af indberetninger efter § 8 en årlig opgørelse over energiforbruget i staten. Opgørelsen offentliggøres og fremsendes til Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg inden den 1. oktober det efterfølgende år.

Ikrafttræden

§ 17. Cirkulæret træder i kraft den 5. juli 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner.

Energistyrelsen, den 2. juli 2014

Dorte Nøhr Andersen

/ Mette Odgaard Mylin


Bilag 1

Energieffektivitetskrav ved statslige indkøb af produkter, tjenesteydelser og bygninger, jf. § 6

Ved indkøb af produkter, tjenesteydelser eller bygninger skal statens institutioner, for så vidt det er i overensstemmelse med omkostningseffektivitet, økonomisk gennemførlighed, bæredygtighed generelt, teknisk egnethed samt tilstrækkelig konkurrence, fortage sig følgende:

a) Når et produkt er omfattet af en delegeret retsakt vedtaget i henhold til direktiv 2010/30/EU eller af et relateret gennemførelsesdirektiv vedtaget af Kommissionen, køber den statslige institution kun produkter, der opfylder kriteriet om at tilhøre den klasse, der er mest muligt energieffektiv set i lyset af, at der skal sikres tilstrækkelig konkurrence.

b) Når et produkt, der ikke er omfattet af litra a), er omfattet af en gennemførelsesforanstaltning i henhold til direktiv 2009/125/EF, som er vedtaget efter nærværende direktivs ikrafttræden, køber statslige institutioner kun produkter, der opfylder gennemførelsesforanstaltningens referenceværdier for energieffektivitet.

c) Statslige institutioner køber kontorudstyr henhørende under Rådets afgørelse 2006/1005/EF af 18. december 2006 om indgåelse af aftalen mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr2), der opfylder energieffektivitetskrav, som ikke er mindre streng end dem, der er anført i bilag C til den aftale, der er knyttet til nævnte afgørelse.

d) Statslige institutioner køber kun dæk, der opfylder kriterierne for at tilhøre den højeste brændstofeffektivitetsklasse som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1222/2009 af 25. november 2009 om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre3). Dette krav hindrer ikke offentlige organer i at købe dæk i den højeste vådgrebsklasse eller klasse for afgivelse af rullestøj til omgivelserne, hvis sikkerheds- eller sundhedshensyn berettiger det.

e) Statslige institutioner kræver i sine udbud af tjenesteydelseskontrakter, at tjenesteleverandørerne kun bruger produkter, der opfylder kravene i litra a)-d), når de leverer de pågældende tjenesteydelser.

f) Statslige institutioner køber eller indgår kun nye lejeaftaler for bygninger, der som minimum opfylder de mindstekrav til energimæssig ydeevne, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, medmindre formålet med købet er:

i. at foretage gennemgribende renovering eller nedrivning

ii. at videresælge bygningen uden at anvende den til statens eget formål

iii. at bevare bygningen som en bygning, der officielt er fredet som en del af et særligt område eller som følge af dens særlige arkitektoniske eller historiske værdi.

Officielle noter

1) Cirkulæret gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010 om bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning), EU-Tidende 2010, nr. L 153, side 13, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF, EU-Tidende 2012, nr. L 315, side 1, som ændret ved Rådets direktiv 2013/12/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet på baggrund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 141, side 28, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF, EU-Tidende 2009, nr. L140, side 16.

2) EUT L 381 af 28.12.2006, s. 24

3) EUT L 342 af 22.12.2009, s. 46