Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

SVU – 26 ugers ansættelse

Ansøger kunne ikke modtage SVU, da ansøger ikke forinden uddannelsens start havde været ansat i mindst 26 uger hos den nuværende arbejdsgiver.

Jeres klage vedrørende afslag på statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

I brev af 1. februar 2013 har [navn] vegne af [arbejdsgiver] klaget over Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttes afgørelse af 25. januar 2013om, at selskabet ikke kan modtage SVU under [arbejdstagers] uddannelse.

Ankenævnets afgørelse

Nævnet tiltræder styrelsens afgørelse af 25. januar 2013 om, at [arbejdsgiver] ikke kan modtage SVU under [arbejdstagers] uddannelse.

Retsgrundlag

SVU-loven (dagældende lovbekendtgørelse nr. 554 af 8. juni 2009) indeholder bl.a. følgende bestemmelser (uddrag):

§ 2. Uddannelsessøgende har ret til statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), når de

1) (…)

2) er beskæftigede uden offentligt tilskud som lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefæller,

3) (…)

(…)

Stk. 3. For at få SVU efter kapitel 3 er det en betingelse, at den uddannelsessøgende har været i beskæftigelse, jf. stk. 1, nr. 2, hos nuværende arbejdsgiver i mindst 26 uger, umiddelbart før uddannelsen begynder. Er den uddannelsessøgende sæsonarbejder, løsarbejder eller vikar, kan de 26 uger hos samme arbejdsgiver optjenes over en periode på 2 år.

(…)

Begrundelse

Ankenævnet finder ikke, at [arbejdsgiver] opfylder betingelserne for at modtage SVU under [arbejdstagers] uddannelse, idet [arbejdstager] ikke har været ansat i mindst 26 uger i virksomheden uden offentlig støtte inden uddannelsens påbegyndelse.

Nævnet har herved lagt vægt på, at det fremgår af [arbejdstagers] ansøgning af 21. januar 2013 og [arbejdsgivers] klage af 1. februar 2013, at [arbejdstager] ikke har været ansat i mindst 26 uger i virksomheden uden offentlig støtte inden uddannelsens påbegyndelse.

Nævnet har ikke taget stilling til selskabets anbringende om reglernes hensigtsmæssighed, idet reglernes udformning henhører under Folketinget, og styrelsen og nævnet skal administrere efter de gældende regler.

Sagsfremstilling

Det fremgår af [arbejdstagers] ansøgning om SVU af 21. januar 2013, at arbejdsgiveren skal modtage SVU’en, og at [arbejdstager] ikke har været ansat på sin nuværende arbejdsplads uden offentligt tilskud i mindst 26 uger umiddelbart før uddannelsen begynder.

Styrelsen har ved brev af 25. januar 2013 meddelt afslag på SVU under henvisning til, at [arbejdstager] ikke har været ansat på sin nuværende arbejdsplads uden offentligt tilskud i mindst 26 uger på den arbejdsplads i Danmark, som han har indgået aftale om orlov med.

[Arbejdsgiver] har i brev af 1. februar 2013 klaget til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger over styrelsens afgørelse af 25. januar 2013. Til støtte for klagen er blandt andet anført, at [arbejdstager] blev sendt på kursus fremfor hjemsendelse på grund af vejrliget, og at de offentlige udgifter vil være de samme, uanset om selskabet modtager SVU eller [arbejdstager] modtager offentlig forsørgelse under hjemsendelsen.

Styrelsen har i brev af 21. marts 2013 videresendt sagen sammen med en udtalelse til ankenævnet. Det fremgår blandt andet af udtalelsen, at styrelsen fastholder sin afgørelse af 25. januar 2013. Det bemærkes blandt andet, at det i klagen af 1. februar 2013 er bekræftet, at [arbejdstager] ikke opfylder betingelserne for at han eller arbejdsgiveren kan modtage SVU under [arbejdstagerens] uddannelse.

Ankenævnet har ved breve af 27. marts 2013fremsendt sagens akter til [arbejdsgiver] og [arbejdstager], således at I havde lejlighed til at fremkomme med bemærkninger hertil. Ankenævnet har ikke modtaget bemærkninger i den anledning.

Ankenævnet skal beklage den lange sagsbehandlingstid