Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

SVU – arbejdsgiver - klagevejledning

Sagen hjemvist til styrelsen med henblik på remonstration, da nævnet vurderede, at sagen skulle realitetsbehandles, da arbejdsgiveren ikke var blevet klagevejledt.

[Navn] Kommunes klage vedrørende afslag på statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

I brev af 15. april 2013 har [navn] klaget over Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttes afgørelse af 26. oktober 2012 om afslag på SVU til kommunen under [navn] uddannelse.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet hjemviser sagen til styrelsen, således [navn] Kommunes klage af 15. april 2013 kan blive realitetsbehandlet af styrelsen i forbindelse med styrelsens remonstration.

Retsgrundlag

SVU-loven (lovbekendtgørelse nr. 554 af 08. juni 2009) indeholder bl.a. følgende bestemmelser (uddrag):

§ 22. Afgørelser truffet af undervisningsministeren eller styrelsen efter bemyndigelse om beregning, tildeling, udbetaling og tilbagebetaling af SVU kan inden 4 uger efter meddelelsen af afgørelsen indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger af den, som afgørelsen vedrører.

(…)

Forvaltningsloven (lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007) indeholder bl.a. følgende bestemmelser (uddrag):

§ 25. Afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

(…)

Begrundelse

Ankenævnet finder, at der skal bortses fra overskridelsen af klagefristen i SVU-lovens § 22, stk. 1.

Nævnet har herved lagt vægt på, at arbejdsgiveren [navn] Kommune er part i sagen, da kommunen skulle modtage SVU’en under [navn]s uddannelse. Nævnet har herved lagt vægt på, at afgørelsen til kommunen ifølge det oplyste ikke indeholdt en klagevejledning med indholdet i SVU-lovens § 22, stk. 1, jf. forvaltningslovens § 25, stk. 1.

Da [navn] Kommune således ikke er blevet klagevejledt korrekt i forbindelse med styrelsens afgørelse af 26. oktober 2012, skal klagen realitetsbehandles af styrelsen i forbindelse med styrelsens remonstration, jf. SVU-lovens § 22, stk. 2.

Sagsfremstilling

Ved afgørelsen af 26. oktober 2012 meddelte Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte [navn] afslag på SVU. Afgørelsen til [navn] indeholdt klagevejledning. Det fremgår af afgørelsen, at uddannelsesstedet og arbejdspladsen er orienteret om afgørelsen.

Den 27. februar 2013 indsender [navn] Kommune en ændringsansøgning vedrørende [navn].

Styrelsen oplyser i brev af 11. april 2013 til [navn] Kommune, at klagefristen i forhold til styrelsens afgørelse af 26. oktober 2012 er overskredet og anmoder kommunen om at indsende bemærkninger, såfremt kommunen finder, at overskridelsen af klagefristen er undskyldelig, således klagen alligevel kan blive behandlet af Ankenævnet for Uddannelsesstøtten.

Ved brev af 15. april 2013 til Ankenævnet oplyser kommunen, at de på intet tidspunkt har modtaget støttemeddelelsen indeholdende et afslag til [navn], selvom det fremgår af afgørelsen af 26. oktober 2012.

Styrelsen har ved brev af 9. juli 2013 til Ankenævnet fremsendt sagens akter med henblik på nævnets stillingtagen til, om sagen skal realitetsbehandles, trods den overskredne klagefrist.

Ved brev af 7. august 2013 partshører Ankenævnet [navn] over styrelsens udtalelse.

Ved brev af 2. september 2013 oplyser [navn] Kommune, at man ikke har yderligere oplysninger til sagen.

Ankenævnet skal beklage den lange sagsbehandlingstid.