Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

SVU – SU-berettiget uddannelse

Ansøger kunne ikke få SVU til en uddannelse, da den valgte uddannelse berettigede til SU.

Din klage vedrørende afslag på Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

I brev af 18. oktober 2013 har du klaget over Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttes afgørelse af 21. september 2013 om afslag på SVU.

Ankenævnets afgørelse

Nævnet tiltræder styrelsens afgørelse af 21. september 2013 om afslag på SVU.

Retsgrundlag

SVU-loven (lovbekendtgørelse nr. 206 af 27. februar 2013) indeholder bl.a. følgende bestemmelser (uddrag):

§ 2. Uddannelsessøgende har ret til statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), når de

(…)

3) gennemgår en uddannelse, der giver ret til SVU, jf. § 4, stk. 1, og § 8, stk. 1, 2 og 5,

(…)

§ 8. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter nærmere regler om, hvilke uddannelser der på følgende områder kan gives SVU til:

(…)

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter nærmere regler om, hvilke uddannelser, som ikke udbydes som indtægtsdækket virksomhed, der på følgende områder kan gives SVU til:

(…)

2) Anden efter- og videreuddannelse, der udbydes efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om universiteter (universitetsloven), og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse.

(…)

Universitetsloven (lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013) indeholder bl.a. følgende bestemmelser (uddrag):

§ 5. Universitetet kan som deltidsuddannelse udbyde følgende forskningsbaserede uddannelsesaktiviteter:

1) Masteruddannelse.

2) Anden efter- og videreuddannelse.

3) Supplerende uddannelsesaktivitet med henblik på at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse.

(…)

Begrundelse

Ankenævnet finder ikke, at du har været berettiget til at modtage SVU, da den uddannelse du var optaget på ikke berettiger til SVU, da den ikke er omfattet af universitetslovens § 5, stk. 1, nr. 2, men er en ordinær uddannelse.

Ankenævnet skal i den forbindelse bemærke, at det fremgår af dit klagebrev, hvor du gengiver information fra hjemmesiden, at man skal være optaget på en uddannelse, der giver ret til SVU.

Sagsfremstilling

Du har ved ansøgning dateret den 29. august 2013 ansøgt om SVU. Du har ikke angivet nogen periode for uddannelsen. Det fremgår blandt andet af ansøgningen, at du skal modtage støtten. Ansøgningen var vedlagt to bilag. Af første bilag fremgår blandt andet, at du ikke kunne få uddannelsesstedet til at udfylde deres del af ansøgningen, hvorfor du har sendt den direkte til styrelsen. Det andet bilag er en indskrivningsbekræftelse fra [uddannelsessted], hvoraf blandt andet fremgår, at du er optaget på samfundsvidenskabelig bachelor 180 ECTS med startdato den 1. september 2012.

Styrelsen har ved brev af 21. september 2013 meddelt afslag på SVU under henvisning til, at den uddannelse, du er indskrevet på, er en ordinæruddannelse, der ikke er udbudt efter universitetslovens § 5, stk. 1, nr. 2, og derfor ikke berettiger til SVU.

Du har i brev af 18. oktober 2013 klaget til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Du har i klagen blandt andet anført, at du mener, at du opfylder betingelserne for at modtage SVU, og at du er nødt til at låne penge for at have et nogenlunde fungerende liv.

Styrelsen har i brev af 30. oktober 2013 videresendt sagen sammen med en udtalelse til ankenævnet. I udtalelsen gentager styrelsen sine bemærkninger fra afslaget af 13. september 2013, og bemærker, at uddannelsesstedet ikke har udfyldt SVU ansøgningen.

Ankenævnet har ved brev af 4. november 2013 fremsendt sagens akter til dig, således at du havde lejlighed til at fremkomme med bemærkninger hertil. Ankenævnet har ikke modtaget nogen bemærkninger i den anledning.