Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32013L0037
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer1)

(Udvidelse af anvendelsesområdet, mulighed for eneretsaftaler vedrørende digitalisering af kulturelle ressourcer, bemyndigelse til finansministeren til at fastsætte nærmere regler om offentliggørelse af dokumenter og datasamlinger m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 596 af 24. juni 2005 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, som ændret ved lov nr. 551 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/2003/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, EU-Tidende 2003, nr. L 345, side 90, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 37/2013/EU af 26. juni 2013 om ændring af direktiv 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, EU-tidende 2013, nr. L 175, side 1.«

2. I § 2, stk. 1, indsættes efter »som offentlige myndigheder«: », herunder offentlige biblioteker, museer og arkiver,«.

3. I § 2, stk. 3, nr. 3, indsættes efter »kulturinstitutioner«: », jf. dog stk. 1«.

4. I § 4 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»Offentlige myndigheder, herunder offentlige biblioteker, museer og arkiver, kan stille dokumenter og datasamlinger til rådighed for videreanvendelse, medmindre lovens øvrige bestemmelser eller anden lovgivning er til hinder herfor.«

Stk. 1-5 bliver herefter stk. 2-6.

5. I § 4, stk. 1, 2. pkt., der bliver stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »Betingelserne må ikke«: »unødigt«.

6. § 4, stk. 3 og 4, der bliver stk. 4 og 5, affattes således:

»Stk. 4. Myndigheden afgør snarest, om anmodningen kan imødekommes. En anmodning om videreanvendelse skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. omfanget eller kompleksiteten af de dokumenter og datasamlinger, som anmodningen vedrører, undtagelsesvis ikke er muligt. Ansøgeren skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.

Stk. 5. Er der behov for at indgå en løbende aftale om videreanvendelse, udarbejder myndigheden inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen et aftaletilbud til ansøger. Hvis dette på grund af f.eks. omfanget eller kompleksiteten af de dokumenter og datasamlinger, som anmodningen vedrører, ikke er muligt, skal myndigheden underrette ansøgeren om grunden hertil og om, hvornår et aftaletilbud kan forventes at foreligge.«

7. I § 6 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, når afslag meddeles af et offentligt bibliotek, museum eller arkiv.«

8. § 7 affattes således:

»§ 7. Når dokumenter og datasamlinger stilles til rådighed for videreanvendelse, skal offentlige myndigheder sikre, at disse er tilgængelige i alle allerede eksisterende sprogversioner og formater, herunder i elektroniske formater. Er det muligt og hensigtsmæssigt, skal dokumenter og datasamlinger endvidere stilles til rådighed i formelle, åbne og maskinlæsbare formater sammen med dokumenters og datasamlingers metadata, medmindre det ikke kan klares ved en simpel ekspeditionssag.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 indebærer ikke, at offentlige myndigheder er forpligtet til at fremstille eller tilpasse dokumenter eller til at stille uddrag til rådighed for at efterkomme stk. 1, hvis dette ikke kan klares som en simpel ekspeditionssag.«

9. § 8, stk. 1, affattes således:

»Når dokumenter eller datasamlinger stilles til rådighed for videreanvendelse, kan der opkræves et gebyr til dækning af de meromkostninger, der er forbundet med at stille dokumenter eller datasamlinger til rådighed for videreanvendelse.«

10. I § 10, stk. 1, indsættes efter »jf. dog stk. 2«: »og 4«.

11. I § 10 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Varigheden af en eneretsaftale om digitalisering af kulturelle ressourcer kan ikke overstige 10 år. Dog kan en eneretsaftale overstige 10 år, hvis det er nødvendigt for leveringen af en tjenesteydelse i offentlighedens interesse. Kulturministeren sikrer efter forhandling med finansministeren, at en aftale med længere løbetid end 10 år revurderes, for så vidt angår aftalens løbetid, i det 11. år og herefter hvert 7. år.«

12. I § 11 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om offentliggørelse af dokumenter og datasamlinger efter stk. 1 og 2.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2014.

Stk. 2. Aftaler om eneret, der er indgået før lovens ikrafttræden, og som ikke opfylder betingelserne for undtagelse efter § 10, stk. 4, skal ophøre ved kontraktens udløb, dog senest den 18. juli 2043.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 2. juni 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bjarne Corydon

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 37/2013/EU af 26. juni 2013 om ændring af direktiv 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, EU-tidende 2013, nr. L 175, side 1.