Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

I medfør af § 10, stk. 1, 2 og 5, og § 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 1673 af 11. december 2013, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskoles opgave med at uddanne skuespillere.

Stk. 2. Formålet med uddannelsen er at give de studerende kunstneriske, teoretiske og praktiske færdigheder som skuespillere inden for teater, film, radio, tv m.v. Som led i uddannelsen indgår praktikopgaver på Odense Teater eller på andre af landets teatre.

Stk. 3. Kulturministeriet godkender institutionens udbud af scenekunstuddannelse.

Uddannelse

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter en 4-årig uddannelse til skuespiller.

Stk. 2. 1 års heltidsstudier svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System).

§ 3. Færdiguddannede skuespillere fra Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole får ret til betegnelsen: Skuespiller SMS.

Studieordning

§ 4. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelsens indhold i en studieordning.

Stk. 2. Studieordningen skal godkendes af konservatorierådet/skolerådet ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole efter indstilling fra studienævnet ved Skuespillerskolen.

Stk. 3. Studieordningen skal indeholde bestemmelser om:

1) adgangskrav og optagelsesprøve,

2) mål, indhold, placering i uddannelsesforløbet og tidsmæssigt omfang af de enkelte kurser, projekter, produktioner og andre uddannelseselementer angivet i ECTS,

3) undervisningsformer,

4) bedømmelsers antal, form og placering i uddannelsen,

5) merit,

6) praktik og

7) bortvisning og andre disciplinære foranstaltninger.

Stk. 4. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole.

Stk. 5. Studieordningen og væsentlige ændringer heri træder i kraft ved undervisningsårets begyndelse.

Stk. 6. Studieordningen skal være offentligt tilgængelig på Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskoles hjemmeside.

Optagelse

§ 5. Der afholdes optagelsesprøver til uddannelsen. Afgørelse om optagelse træffes af Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole efter en konkret vurdering af ansøgerens evner og egnethed. Vurderingen foretages af et optagelsesudvalg.

Stk. 2. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole fastsætter regler om optagelsesudvalget. Optagelsesudvalget skal minimum have 2 eksterne censorer. Rektor kan udpege en studerende som medlem af optagelsesudvalget.

Stk. 3. De eksterne censorer beskikkes af Kulturministeriet efter indstilling fra Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. En censor betragtes kun som ekstern, såfremt vedkommende ikke, eller kun kortvarigt, er ansat på Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole i undervisningsåret.

§ 6. Optagelsesudvalgets medlemmer skal under voteringen gøre notater om præstationen til personlig brug ved udarbejdelse af en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst 1 år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

§ 7. Kulturministeriet fastsætter årligt optagelsestal efter drøftelse med Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole.

§ 8. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole fastsætter inden for denne bekendtgørelses rammer nærmere regler om optagelsesproceduren.

Stk. 2. Reglerne skal omfatte:

1) adgangsgrundlag,

2) fremgangsmåde ved ansøgning og optagelse,

3) vurdering og

4) dispensations- og klageadgang.

Tilmelding til uddannelseselementer

§ 9. Inden påbegyndelsen af hvert studieår eller hvert halve studieår, jf. dog stk. 3, skal uddannelsesinstitutionen sikre, at studerende på uddannelsen bliver tilmeldt uddannelseselementer på uddannelsens relevante studietrin svarende til henholdsvis 60 ECTS-point eller 30 ECTS-point. Tilmelding skal ske, uanset at en studerende mangler at bestå uddannelseselementer fra foregående studieår.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter i studieordningen regler for tilmelding til uddannelseselementer.

Stk. 3. I de tilfælde, hvor undervisning i et uddannelseselement først påbegyndes i løbet af studieåret, kan tilmelding til uddannelseselementet undtagelsesvis ske efter påbegyndelsen af hvert studieår eller hvert halve studieår, dog inden undervisningen i uddannelseselementet begynder.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kan framelde en studerende til et eller flere uddannelseselementer, jf. stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold, eller hvis den studerende er eliteidrætsudøver, hvor den studerende ikke vil være i stand til at gennemføre på normeret studietid. Hvis en studerende er frameldt et eller flere uddannelseselementer i et studieår, vil uddannelseselementet eller uddannelseselementerne indgå i opgørelsen af ECTS-pointene efter stk. 1 i den studerendes følgende studieår.

Stk. 5. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra tilmeldingsregler fastsat efter stk. 2, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Bedømmelse

§ 10. Der foretages en bedømmelse af den studerende ved afslutningen af hvert semester. Ved midtvejsbedømmelsen og ved uddannelsens afslutning skal bedømmelsen være skriftlig. Bedømmelsen skal endvidere være skriftlig, hvis den er negativ.

Stk. 2. Bedømmelsen foretages på baggrund af en samtale mellem den studerende og lederen af Skuespillerskolen på Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole og eventuelt én eller flere undervisere udpeget af lederen af Skuespillerskolen, jf. dog stk. 5. Lederen af Skuespillerskolen kan deltage i enhver bedømmelsessamtale.

Stk. 3. Bedømmelsen skal indeholde en bedømmelse af den studerendes:

1) faglige udvikling og

2) deltagelse i projekter/forestillinger m.v.

Stk. 4. Bedømmelsen skal endvidere indeholde konkrete råd om arten og omfanget af den studerendes indsats i det efterfølgende undervisningsforløb m.v.

Stk. 5. Ved midtvejsbedømmelsen og ved afslutningsbedømmelsen skal deltage minimum 1 ekstern censor, som beskikkes af Kulturministeriet efter indstilling fra Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. En censor er kun ekstern, såfremt vedkommende ikke, eller kun kortvarigt, er ansat på Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole i undervisningsåret.

Stk. 6. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole fastsætter nærmere regler om bedømmelserne.

§ 11. Hvis gentagne skriftlige bedømmelser viser, at den studerende ikke opfylder Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskoles krav til faglig udvikling, kan rektor efter samtale med lederen af Skuespillerskolen og den studerende træffe afgørelse om relegation.

§ 12. For at kunne fortsætte uddannelsen på Skuespillerskolen ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole skal den studerende have modtaget en positiv midtvejsbedømmelse på 2. studieår.

Stk. 2. En studerende kan ikke fortsætte uddannelsen, såfremt midtvejsbedømmelse på 2. studieår to gange er negativ. Dog kan Skuespillerskolen ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole tillade en midtvejsbedømmelse en 3. gang, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold.

§ 13. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole kan i forbindelse med bedømmelser tilbyde særlige vilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med et andet modersmål end dansk og til studerende med tilsvarende vanskeligheder, når skolen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille sådanne studerende med andre ved bedømmelsen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en sænkning af bedømmelsesniveauet.

§ 14. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole indbyder repræsentanter for teaterbranchen til at overvære de studerendes afgangsforestillinger/projekter m.v.

Bevis for uddannelse

§ 15. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole udsteder bevis for gennemført uddannelse. Udover at indeholde oplysninger om indehaverens navn, CPR-nummer (eller anden tilsvarende entydig identifikation) og den udstedende myndighed skal beviset som minimum angive:

1) den betegnelse, uddannelsen giver ret til,

2) de enkelte dele af uddannelsen angivet i ECTS-point,

3) den skriftlige bedømmelse ved midtvejs- og afgangsbedømmelsen vedlægges beviset,

4) meritoverførte uddannelseselementer angivet i ECTS-point,

5) bedømmelsessproget, hvis bedømmelsen er foregået på et fremmedsprog bortset fra norsk og svensk og

6) uddannelsens betegnelse oversat til engelsk.

Stk. 2. Den færdiguddannede kan forlange at få sit bevis udfærdiget på engelsk.

Stk. 3. Som bilag til beviset udsteder Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole et engelsksproget Diploma Supplement, der i overensstemmelse med den af Europa-Kommissionen, Europarådet og UNESCO/CEPES udviklede standardmodel beskriver uddannelsens faglige retning, indhold, niveau og sigte samt giver oplysninger om Skuespillerskolen og om dennes og uddannelsens placering i det danske uddannelsessystem.

Stk. 4. Beviset må ikke indeholde oplysninger om særlige vilkår ved bedømmelsen, jf. § 13.

Stk. 5. Samlet bevis for en uddannelse, der er gennemført ved flere uddannelsesinstitutioner, udstedes af den institution, hvor den studerende sidst har studeret.

Stk. 6. Til studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole på foranledning af den studerende dokumentation for undervisningsdeltagelse og gennemførte dele af uddannelsen angivet i ECTS-point.

Merit

§ 16. Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, der må antages at kunne give merit. Uddannelsesinstitutionen godkender i hvert enkelt tilfælde eller ved regler i studieordningen merit på baggrund af gennemførte uddannelseselementer, der står mål med uddannelseselementer og uddannelsesdele på den uddannelse, som den studerende er optaget på. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering.

Stk. 2. For uddannelser, der har optag hvert år, kan der udelukkende gives merit for hele års uddannelse, dvs. minimum et års uddannelse svarende til 60 ECTS.

Stk. 3. For ansøgere, der optages på en uddannelse, sikrer uddannelsesinstitutionen, at der snarest muligt træffes afgørelse om merit for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uddannelsesforløb på samme niveau, jf. stk. 1.

§ 17. Den studerende har ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte og beståede uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelse give samtykke til, at uddannelsesinstitutionen efter endt studieophold, kan indhente de nødvendige oplysninger.

Stk. 2. Ved godkendelse efter stk. 1 anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse.

Orlov

§ 18. Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af uddannelsesinstitutionen, jf. dog § 19.

Stk. 2. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen inden for den pågældende uddannelse. Den studerende kan ikke deltage i bedømmelser eller prøver inden for uddannelsen i det semester eller tilsvarende, hvor den studerende har eller har haft orlov.

§ 19. En uddannelsesinstitution kan ikke meddele en studerende orlov, før den pågældende har gennemført første studieår på uddannelsen og har bestået de bedømmelser eller prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på første studieår, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ansøgt orlov skal meddeles, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligtstjeneste, jf. lov om forsvarets personel.

Stk. 3. Studerende, der tegner kontrakt med forsvaret om at stille sig til rådighed med henblik på udsendelse til udlandet, eller der tegner kontrakt med forsvaret om udsendelse til udlandet, følger reglerne i § 13 b i lov om forsvarets personel.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Andre bestemmelser

§ 20. Der er mødepligt til skolens undervisning.

Stk. 2. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole fastsætter nærmere regler vedrørende fravær samt eventuelle sanktioner ved overtrædelse.

§ 21. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole har med respekt for den studerendes ophavsrettigheder ejendomsretten til de produktioner, der fremkommer i forbindelse med opgaveløsning på uddannelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis opgaveforløbet inddrager parter uden for Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, herunder virksomheder, institutioner m.v., aftales det mellem Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, den studerende og tredjeparten i hvilket omfang Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, den studerende og tredjeparten under respekt af gældende ophavsretlige regler er berettiget til at anvende resultater, der fremkommer som et led i opgaveforløbet, herunder om eventuelle oplysninger vedrørende tredjepartens forhold, der forekommer i opgaveløsningen, må offentliggøres.

Dispensation, klageadgang m.v.

§ 22. Kulturministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når særlige forhold taler herfor.

§ 23. Kulturministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

§ 24. Klager over Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskoles afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Institutionen fastsætter nærmere regler for behandling af klager.

Stk. 2. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskoles afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål om en studerendes forhold, indbringes for Kulturministeriet. Klagen indgives til Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist på mindst 1 uge. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 3. Fristen for at indgive klager i henhold til stk. 1 og stk. 2 er på 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. juni 2014 og har virkning fra studieåret 2014-2015, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 9 har virkning for studerende, der påbegynder en uddannelse fra studieåret 2014-15. For studerende, der er påbegyndt en uddannelse ved Skuespillerskolen under Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole før studieåret 2014-15, har § 9 virkning fra studieåret 2015-16.

Stk. 3. Bekendtgørelsen har virkning for studerende, der søger om forhåndsmerit for studieophold, der skal gennemføres fra studieåret 2014-15 eller senere.

Stk. 4. Samtidig med bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr. 1371 af 16. december 2009 om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole.

Kulturministeriet, den 10. juni 2014

Marianne Jelved

/ Kristoffer Nilsson