Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Regionsrådets indberetning af oplysninger om forurenede arealer til brug for offentligheden
Kapitel 3 Regionsrådets indberetning af data og oplysninger om jordforureninger til statistisk formål
Kapitel 4 Kommunalbestyrelsens registrering af oplysninger til brug for ejendomshandler og om videregivelse og offentliggørelse af sådanne oplysninger
Kapitel 5 Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indberetning og registrering af jordforureningsdata

I medfør af § 14, stk. 4, § 59, stk. 1, og § 61, stk. 4, og 6-7, i lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009, som ændret ved lov nr. 1555 af 21. december 2010, lov nr. 446 af 23. maj 2012 og lov nr. 490 af 21. maj 2013, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om kommunalbestyrelsens registreringer og regionsrådets indberetninger og ajourføring af oplysninger om jordforurening og om videregivelse og offentliggørelse af sådanne oplysninger.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Danmarks Arealinformation: Den del af Danmarks Miljøportal, der formidler fælles offentlige geografiske data på miljøområdet.

2) Danmarks Miljøportal: Et samarbejde mellem kommuner, regioner og Miljøministeriet der har til formål at samle miljødata ét sted, skabe digitale løsninger til forvaltning af Danmarks miljø og formidle miljødata til myndigheder og offentlighed.

3) Digital indberetning: En digital indberetning af data i et på forhånd givet, fast format.

4) DKjord: Den fælles offentlige database på jordforureningsområdet og det centrale autoritative register for jordforureningsoplysninger under Danmarks Miljøportal.

5) Kortlagt areal: Areal, som regionsrådet har kortlagt på vidensniveau 1 eller vidensniveau 2 i henhold til lovens § 4 eller § 5.

Kapitel 2

Regionsrådets indberetning af oplysninger om forurenede arealer til brug for offentligheden

§ 3. Regionsrådet skal indberette oplysninger om kortlagte arealer som nævnt i stk. 2 til DKjord. Oplysningerne skal indberettes umiddelbart efter, at adressaten for en af de i stk. 2 nævnte afgørelser er underrettet om afgørelsen.

Stk. 2. Indberetningen efter stk. 1 skal omfatte følgende:

1) Afgørelser om kortlægning, herunder ændring og ophævelse heraf, af et areal efter lovens § 3, jf. henholdsvis § 4, om vidensniveau 1, og § 5 om vidensniveau 2.

2) Erklæringer efter lovens § 21, stk. 3, og § 30, stk. 6, om, at en kortlagt forurening er uden betydning for anvendelsen af grunden til den faktiske anvendelse til bolig eller helårsbolig.

3) Nuancering, herunder ændring og ophævelse heraf, af kortlægningen af et areal, der anvendes til bolig jf. lovens § 12 a.

Stk. 3. Regionsrådet skal sikre, at kortlægningen er registreret på de korrekte matrikelnumre, når der i matriklen er registreret ændringer af matrikelnumre, hvorpå der findes kortlagt areal. Regionsrådet skal straks indberette justeringer til DKjord.

Kapitel 3

Regionsrådets indberetning af data og oplysninger om jordforureninger til statistisk formål

§ 4. Regionsrådet skal indberette data til statistisk formål til DKjord og til Miljøstyrelsen, jf. §§ 5 og 6.

Den digitale indberetning

§ 5. Regionsrådet skal indberette de data og de oplysninger, der fremgår Miljøstyrelsens vejledning om regionernes indberetning af digitale data. Vejledningen er tilgængelige på www.mst.dk.

Den skriftlige indberetning

§ 6. Regionsrådet skal én gang årligt senest den 1. maj skriftligt indberette oplysninger om det foregående kalenderårs gennemførte aktiviteter efter loven, som ikke indberettes til DKjord eller Danmarks Arealinformation, til Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Forud for fremsendelse af den skriftlige indberetning skal regionsrådet sikre, at der er overensstemmelse mellem oplysningerne i regionsrådets indberetning til DKjord og Miljøstyrelsen.

Stk. 3. Indberetningen efter stk. 1 skal indeholde følgende:

1) En regnskabsoversigt over regionsrådets udbetalinger og årsværk på jordforureningsområdet i det foregående kalenderår ekskl. personaleomkostninger. Alle udgifter i regnskabsoversigten opgøres eksklusiv moms, og disponeringer under værditabsordningen skal ikke indgå i opgørelsen. Budgetoverførsler fra indberetningsåret til det efterfølgende finansår skal anføres. Regnskabsoversigten skal være specificeret på:

a) ledelse og planlægning,

b) IT og data,

c) borgerrettede opgaver,

d) vidensniveau 1-kortlægning,

e) indledende undersøgelser,

f) videregående undersøgelser,

g) projektering og etablering af afværgetiltag,

h) drift og overvågning, og

i) tværgående projekter, herunder udviklingsprojekter (eksklusiv IT), jf. Miljøstyrelsens »Skema til blokinddeling af økonomi og årsværk«, der er tilgængelig på www.mst.dk.

2) En beskrivelse af indholdet af tværgående projekter (regnskabsoversigtens punkt i).

3) Oplysning om antal årsværk beskæftiget på jordforureningsområdet i regionen opgjort samlet. Årsværk skal opgøres inklusiv ledelse.

4) Aktivitetsplaner for det efterfølgende budgetår sat i relation til regionsrådets målsætninger samt de forventede omkostninger hertil. Der redegøres endvidere for regionsrådets prioritering af henholdsvis grundvands-, overfladevands-, natur- og arealanvendelseshensyn.

5) Budgettet for det efterfølgende budgetår specificeret på samme måde som regnskabsoversigten for det forløbne kalenderår. Desuden skal det budgetterede antal beskæftigede på jordforureningsområdet i regionen oplyses samlet. Årsværk skal opgøres inklusiv ledelse.

6) Oplysninger om større forureningssager, hvor udgifterne til oprydning forventes at overstige 10 mio. kr., og hvor forureningen kan have skadelig virkning på den nuværende arealanvendelse eller på grundvand, der skal anvendes til drikkevandsforsyning eller overfladevand. Oplysningerne skal afleveres i skemaet »Ekstra data til den skriftlige indberetning«, der er tilgængeligt på www.mst.dk.

Kapitel 4

Kommunalbestyrelsens registrering af oplysninger til brug for ejendomshandler og om videregivelse og offentliggørelse af sådanne oplysninger

§ 7. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at følgende oplysninger, som omfatter en ejendom, registreres digitalt, og at registreringen løbende ajourføres i Danmarks Arealinformation:

1) Oplysning om, at ejendommen er omfattet af et af kommunalbestyrelsen meddelt påbud efter lovens §§ 9, stk. 2, 10, 44, stk. 2, 48 og 72 a, stk. 3, der ikke er dokumenteret opfyldt, eller med længerevarende vilkår, som efter påbuddets indhold fortsat skal efterleves.

2) Oplysning om, at ejendommen er omfattet af områdeklassificering efter lovens § 50 a.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at oplysningerne efter stk. 1, for hver enkelt ejendom på forespørgsel videregives og offentliggøres digitalt som relevante oplysninger ved ejendomshandel. Oplysninger om forhold, der ikke længere er gældende, og vilkår, der er opfyldte, skal ikke videregives til eller offentliggøres ved ejendomshandel.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal ved videregivelse og offentliggørelse af oplysninger efter stk. 1, nr. 1, samtidig oplyse om, hvorvidt påbuddet er meddelt efter lovens §§ 9, stk. 2, 10, 44, stk. 2, 48 eller § 72 a, stk. 3.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at registrering og ajourføring sker senest 10 hverdage efter kundgørelse for adressaten.

Kapitel 5

Ikrafttrædelse

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014.

Stk. 2. Cirkulære nr. 9060 af 18. marts 2011 om indberetning og registrering af oplysninger om forureningskortlagte arealer i matrikelregister og matrikelkort ophæves. Dette medfører, at jordforureningskortlagte arealer herefter heller ikke vil fremgå af tingbogen.

Stk. 3. Cirkulære nr. 14 af 3. februar 2012 om indberetninger om jordforureninger ophæves.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens forpligtelse til at registrere oplysninger digitalt i medfør af bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 1, gælder kun for påbud udstedt den 1. januar 2007 eller senere. Oplysninger om påbud, som er udstedt fra denne dato og frem til denne bekendtgørelses ikrafttræden, skal være registreret digitalt senest den 31. december 2015.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsens forpligtelse til at registrere oplysninger digitalt i medfør af bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 2, gælder kun for områder, som er klassificeret den 1. januar 2007 eller senere. Oplysninger om områder, som er klassificeret fra denne dato og frem til denne bekendtgørelses ikrafttræden, skal være registreret digitalt senest den 31. december 2014.

Miljøministeriet, den 18. juni 2014

Kirsten Brosbøl

/ Michel Schilling