Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Oversigt over årlige tilskud til lektorer i udlandet under Lektoratsordningen pr. 1. januar 2014
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Lektoratsordningen

I medfør af tekstanmærkning nr. 158 ad § 19 på finansloven for 2014 fastsættes:

§ 1. Formålet med Lektoratsordningen er at udbrede kendskabet til dansk sprog, litteratur og kultur i udlandet gennem støtte til danskundervisning ved udenlandske universiteter.

§ 2. Uddannelses- og Forskningsministeriet kan indgå aftale med udenlandske universiteter om bistand ved besættelse af et lektorat i dansk m.v. ved det udenlandske universitet, hvis en sådan aftale er omfattet af formålet, jf. § 1.

Stk. 2. Lektorerne skal have afsluttet en kandidatuddannelse fortrinsvis med dansk som hovedfag.

Stk. 3. Der skelnes mellem lektorer ved universiteter, hvor der er indgået en aftale mellem ministeriet og det pågældende universitet om et lektorat i dansk m.v. (sendelektorer), og øvrige lektorer, hvor udenlandske universiteter har oprettet danskundervisning, og hvor der ikke er indgået aftale om en sendelektor. Sendelektorerne er ansat til primært at varetage sprogundervisning og kulturformidling, mens forskning kun indgår i stillingen, hvis det udenlandske universitet ønsker det. Sendelektorerne skal stå til rådighed for formidlingen af dansk sprog og kultur i samarbejde med andre danske kulturformidlingsaktiviteter i det pågældende land.

Sendelektorer

§ 3. Ministeriet kan yde tilskud til udenlandske universiteter med henblik på, at universiteterne udbyder undervisning i dansk. Ministeriet yder personlige tilskud til de danske sendelektorer ved universiteter, hvor der er indgået en aftale mellem ministeriet og det pågældende universitet om medfinansiering.

Stk. 2. Tilskud kan omfatte:

1) Personlige tilskud til sendelektorer. Tilskuddet ydes efter de i bilag 1 anførte takster. Tilskuddet udbetales bagudrettet i månedsvise rater.

2) Tilskud til sygeforsikringsordning. Hvor den pågældende lektor, som led i sin ansættelse, ikke er eller kun delvist er omfattet af en sygeforsikringsordning, kan der efter ansøgning ydes tilskud hertil.

3) Tilskud til flytte- og rejseudgifter. Der kan efter ansøgning og på baggrund af indhentning af 2 skriftlige tilbud fra transportfirmaer, ydes tilskud til 90 pct. af rimelige flytteudgifter inkl. forsikring samt fuld dækning af rimelige rejseudgifter til lektoren og dennes familie ved til- og fratræden efter 3 år, jf. dog stk. 8.

4) Særlige tilskud til sendelektorer, såfremt der foreligger ekstraordinære omstændigheder, f.eks. pga. manglende lønudbetaling fra det udenlandske universitet. Tilskuddene ydes efter en konkret vurdering.

Stk. 3. Hvis lektorens ansættelse ved det udenlandske universitet fortsætter under fravær som følge af graviditet og barsel, kan der fortsat ydes personlige tilskud til lektoren under ansættelsen, hvis lektoren aflønnes under disse fraværsperioder, jf. dog stk. 4-6.

Stk. 4. Lektoren har, hvis hun skal være mor, ret til personligt tilskud fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 6 uger til fødslen og 14 uger efter fødslen.

Stk. 5. Lektoren har, hvis han skal være far, ret til personligt tilskud i op til 2 uger inden for de første 14 uger efter fødslen.

Stk. 6. Lektoren, der skal være far eller mor, kan i perioden efter den 14. uge efter fødslen desuden få personligt tilskud i maksimalt yderligere 12 uger.

Stk. 7. Hvis lektorens ansættelse ophører forud for det stipulerede tidspunkt, bortfalder tilskuddet for den resterende periode. Tilskuddet bortfalder ligeledes for den resterende periode, hvis danskundervisningen ophører ved universitetet.

Stk. 8. Hvis lektoren fratræder før periodens udløb, kan der i særlige tilfælde ydes tilskud til flytteudgifter og hjemrejseudgifter.

Stk. 9. Taksterne i bilag 1 reguleres årligt pr. 1. januar i henhold til Finansministeriets generelle pris- og lønregulering. De aktuelle takster fremgår af hjemmesiden for Styrelsen for Videregående Uddannelser.

§ 4. Ministeriet kan årligt yde et tilskud til én sendelektor, der ønsker at gennemføre et ph.d.-studium. Der kan ydes tilskud til indskrivningsgebyrer ved et ph.d.-studium og ph.d.-løn i det afsluttende år. Derudover kan der efter ansøgning bevilges tilskud til deltagelse i ph.d.-kurser i Danmark.

Stk. 2. Ansøgere til stipendiet vurderes efter de sædvanlige kriterier ved indskrivning til ph.d.-studiet.

§ 5. Ministeriet kan efter ansøgning afholde udgifter efter regning til bogindkøb, undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler m.v. for sendelektorer. Indkøbte bøger, undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler tilhører ministeriet.

Stk. 2. Ministeriet kan afholde udgifter efter regning til sendelektorernes rimelige rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med det årlige kursus for lektorerne. Udgifterne afholdes i henhold til Finansministeriets regler om tjenesterejser.

Stk. 3. Ministeriet kan efter ansøgning yde tilskud efter regning til dækning af rimelige udgifter i forbindelse med sendelektorernes deltagelse i relevante kurser og konferencer.

Stk. 4. Ministeriet kan i øvrigt efter ansøgning afholde ekstraudgifter efter regning til formål, som er forbundet med sendelektorers varetagelse af deres opgaver.

§ 6. Sendelektorerne skal til ministeriet indsende en årlig rapport om deres virksomhed i indeværende akademiske år, herunder for hvilke kulturformidlende aktiviteter de har deltaget i. Indsendelsesfristen fastsættes af ministeriet.

Stk. 2. Sendelektorerne kan deltage i det årlige kursus for lektorerne.

Stk. 3. Sendelektorerne skal løbende ajourføre liste over indkøbte bøger, undervisningsmaterialer, tekniske hjælpemidler (edb-udstyr, printere m.v.), anskaffet for danske statsmidler.

Stk. 4. Ministeriet kan efter indstilling fra Lektoratsudvalget dispensere fra de i stk. 1 nævnte forpligtigelser.

Øvrige lektorer m.v.

§ 7. Ministeriet kan yde tilskud til udenlandske universiteter med henblik på, at universiteterne udbyder undervisning i dansk.

Stk. 2. Der kan efter ansøgning ydes tilskud efter regning til ekskursioner, studierejser og studieophold for ansatte og studerende ved udenlandske universiteter, uanset om universitetet har en sendelektor.

Stk. 3. Der kan til øvrige lektorer efter ansøgning ydes tilskud efter regning til bogindkøb, undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler m.v. Indkøbte bøger, undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler tilhører ministeriet.

Stk. 4. Der kan efter ansøgning ydes tilskud efter regning til dækning af rimelige udgifter i forbindelse med deltagelse i relevante kurser og konferencer.

Stk. 5. Ministeriet kan efter ansøgning afholde udgifter efter regning til øvrige lektorers rimelige rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i det årlige kursus for lektorerne i henhold til Finansministeriets regler om tjenesterejser.

Øvrige bestemmelser

§ 8. Ministeriet kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre et projekt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Stk. 2. Hvis der sker en forskudsvis udbetaling af tilskud, skal der snarest muligt herefter aflægges regnskab med de fornødne originale bilag. Aflægges der ikke regnskab, skal forskuddet tilbagebetales, og det kan modregnes i kommende udbetalinger.

Stk. 3. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales til ministeriet

§ 9. Tilsagn om tilskud kan bortfalde, hvis modtageren ikke opfylder betingelserne for tilskud, eller hvis tilsagn er givet på grundlag af urigtige oplysninger.

Stk. 2. Udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, hvis modtageren ikke opfylder betingelserne for tilskud, eller hvis tilskud er betalt på grundlag af urigtige oplysninger, eller modtageren har misligholdt sine forpligtigelser efter ordningen groft.

Stk. 3. Det personlige tilskud kan kræves tilbagebetalt, hvis der er tale om forsæt eller grov uagtsomhed.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 284 af 23. marts 2007 om Lektoratsordningen ophæves.

Stk. 3. De i bilag 1 anførte takster har virkning fra 1. januar 2014.

Styrelsen for Videregående Uddannelser, den 10. juni 2014

Nils Agerhus

/ Werner Sonne


Bilag 1

Oversigt over årlige tilskud til lektorer i udlandet under Lektoratsordningen pr. 1. januar 2014

Land
Persontilskud kr.
Canada
189.603
Estland
250.053
Frankrig
189.603
Kina
250.053
Litauen
250.053
Polen
250.053
Rusland
250.053
Serbien
250.053
Spanien
189.603
Tjekkiet
250.053
Ungarn
250.053
USA
189.603
Østrig
189.603