Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af cirkulære om trikinundersøgelse ved slagtemæssig behandling

Hermed ophæves cirkulære nr. 9466 af 12. juli 2006 om trikinundersøgelser ved slagtemæssig behandling.

Fødevarestyrelsen , den 28. maj 2014

Ulrich Pinstrup

/ Beatrice Fogh Larsen