Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 27. maj 2014

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger

(Forhøjelse af beløbsgrænsen for små fonde, udvidet adgang til uddeling af gaver, indsigt i fonde og foreningers årsregnskaber m.v.)

[af justitsministeren (Karen Hækkerup)]:

1. Ændringsforslag

Justitsministeren har stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 15. januar 2014 og var til 1. behandling den 31. januar 2014. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 5 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og justitsministeren sendte den 17. december 2013 dette udkast til udvalget, jf. REU alm. del – bilag 71. Den 23. januar 2014 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Line Barfod, Advokaterne Foldschack & Forchhammer,

Finansrådet og

FSR – danske revisorer

Justitsministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Deputationer

Endvidere har FSR – danske revisorer og Line Barfod, Advokaterne Foldschack & Forchhammer, mundtligt over for udvalget redegjort for sin holdning til lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 13 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Venstres medlemmer af udvalget finder det beklageligt, at der ikke med forslaget er forsøgt at skaffe fuldstændig og forståelig klarhed om de hæftelsesmæssige forhold i relation til fonde, herunder fonde, der ikke opfylder kapitalkravet, jf. de stillede spørgsmål. V støtter i øvrigt generelt lovforslaget.

Inuit Ataqatigiit, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af justitsministeren, tiltrådt af udvalget:

1) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 1, stk. 2, nr. 2, der bliver stk. 4, nr. 2, indsættes efter »lov om social service«: »og dagtilbudsloven«.«

[Konsekvensændring]

Til § 2

2) I stk. 1 ændres datoen »1. juli 2014« til: »1. september 2014«.

[Udskydelse af tidspunktet for lovens ikrafttræden]

3) I stk. 3 indsættes som 2. pkt.:

»Overgangen til beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, sker for disse fonde fra det førstkommende indkomstår efter lovens ikrafttræden.«

[Tidspunktet for overgang til beskatning efter selskabsskatteloven]

Bemærkninger

Til nr. 1

Der er tale om en konsekvensændring. Bestemmelsen i § 1, stk. 2, nr. 2, i lov om fonde og visse foreninger tager bl.a. sigte på daginstitutioner, der er oprettet som fonde.

I 2007 blev reglerne om kommuners og regioners forpligtelser i forhold til daginstitutionspladser overflyttet fra lov om social service til dagtilbudsloven (lov nr. 501 af 6. juni 2007).

Der blev ikke i forbindelse med denne lovændring foretaget en konsekvensændring af § 1, stk. 2, nr. 2, i lov om fonde og visse foreninger.

Til nr. 2

Efter lovforslagets § 2, stk. 1, træder loven i kraft den 1. juli 2014.

Det foreslås med ændringsforslaget at udskyde lovens ikrafttrædelsestidspunkt til den 1. september 2014. Baggrunden herfor er, at lovforslaget forventes færdigbehandlet senere end forudsat ved fremsættelsen. Herved tages hensyn til de berørte fondes og myndigheders mulighed for at indrette sig efter de ændrede regler.

Til nr. 3

Fonde, der som følge af lovforslagets § 1, stk. 4, om forhøjelse af beløbsgrænsen fra 250.000 kr. til 1 mio. kr. ikke længere vil være omfattet af lov om fonde og visse foreninger som et hele, og som derfor overgår fra beskatning efter fondsbeskatningsloven til beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, er efter lovforslagets § 2, stk. 3, fritaget fra ophørsbeskatning ved overgangen.

Overgangen til beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, sker efter de gældende regler, når lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2014.

Fonde, hvis aktiver udgør mindre end 1 mio. kr., kan ønske at fusionere med andre fonde for derved at bringe aktivmassen over beløbsgrænsen på 1 mio. kr. Dermed vil fonden fortsat være omfattet af lov om fonde og visse foreninger og beskatningen efter fondsbeskatningsloven. Hvis en sådan fusion skal kunne gennemføres efter reglerne i fusionsskatteloven, skal fusionen imidlertid gennemføres, inden fondene er overgået til beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.

For at give de berørte fonde praktisk mulighed for at gennemføre sådanne fusioner foreslås det, at overgangen fra beskatning efter fondsbeskatningsloven til beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, ikke sker allerede på tidspunktet for lovens ikrafttræden den 1. juli 2014, men først fra det førstkommende indkomstår efter lovens ikrafttræden.

Trine Bramsen (S) Julie Skovsby (S) Astrid Krag (S) Mette Reissmann (S) Jeppe Bruus (S) Rasmus Prehn (S) Jeppe Mikkelsen (RV) Zenia Stampe (RV) Camilla Hersom (RV) Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) fmd. Pernille Vigsø Bagge (SF) Pernille Skipper (EL) Nikolaj Villumsen (EL) Henning Hyllested (EL) Doris Jakobsen (SIU) Kim Andersen (V) Preben Bang Henriksen (V) Inger Støjberg (V) Karen Jespersen (V) Jan E. Jørgensen (V) Karsten Lauritzen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) Dennis Flydtkjær (DF) Pia Adelsteen (DF) Kim Christiansen (DF) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Tom Behnke (KF) nfmd.

Inuit Ataqatigiit, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 12
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 114

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Henvendelse af 13/2-14 fra FSR – danske revisorer
5
Ændringsforslag fra justitsministeren
6
Henvendelse af 20/2-14 fra Finansrådet
7
Henvendelse af 14/3-14 fra Line Barfod, Advokaterne Foldschack & Forchhammer
8
Udkast til betænkning
9
Henvendelse af 3/4-14 fra FSR – danske revisorer
10
Ændringsforslag fra justitsministeren
11
2. udkast til betænkning
12
3. udkast til betænkning
13
Ændringsforslag fra justitsministeren
14
Henvendelse af 13/5-14 fra FSR – danske revisorer
15
4. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 114

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om at garantere, at muligheden for indsigt for offentligheden i dokumenter vedrørende fonde ikke ændres med lovforslaget, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvor mange flere fonde ministeriet forventer vil blive undtaget fra lovens tilsynsregler, når grænsen hæves fra 250.000 kr. til 1 mio. kr., til justitsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm., om der kan stiftes fonde, selvejende institutioner eller foreninger med mindre indskudskapital end 1 mio. kr., til justitsministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om, hvorledes det forholder sig med eksisterende fonde, selvejende institutioner og foreninger, hvis kapital p.t. er under 1 mio. kr., til justitsministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om, efter hvilken skattelovgivning der sker beskatning af henholdsvis erhvervsdrivende fonde, ikkeerhvervsdrivende fonde med kapital over 1 mio. kr., ikkeerhvervsdrivende fonde med kapital under 1 mio. kr. og foreninger, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm., om ministeren vil tage initiativ til – som ved A/S og ApS – at der sker en »sammenlægning« af de to fondslove, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/2-14 fra Finansrådet, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/2-14 fra FSR – danske revisorer om regulering af fondes årsregnskaber og reglerne om revision, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/3-14 fra Line Barfod, Advokaterne Foldschack & Forchhammer, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. om at oplyse, hvorvidt en fond, der ikke opfylder kapitalkravet i fondsloven og dermed ikke er en fond i fondslovens forstand, stadig opfattes som en juridisk person uden personlig hæftelse, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm. om at oplyse, om det er muligt at stifte en fond, hvis ikke kapitalkravene i fondsloven er opfyldt m.v., til justitsministeren, og ministerens svar herpå
12
Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/4-14 fra FSR – danske revisorer, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
13
Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/5-14 fra FSR – danske revisorer, jf. L 114 – bilag 14, til justitsministeren, og ministerens svar herpå