Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 27. maj 2014

Betænkning

over

Forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse

[af undervisningsministeren (Christine Antorini)]:

1. Ændringsforslag

Undervisningsministeren har stillet 4 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 8. maj 2014 og var til 1. behandling den 15. maj 2014. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Børne- og Undervisningsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og undervisningsministeren sendte den 19. marts 2014 dette udkast til udvalget, jf. BUU alm. del – bilag 129. Den 9. maj 2014 sendte undervisningsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra Produktionsskoleforeningen og Forstanderkredsen for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler og Ligeværd.

Undervisningsministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser.

Deputationer

Endvidere har Produktionsskoleforeningen og Forstanderkredsen for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler og Ligeværd mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget:

Spørgsmål

Udvalget har stillet 5 spørgsmål til undervisningsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet kan stemme for de stillede ændringsforslag.

Enhedslisten er enig i, at der er behov for en fleksibel ungdomsuddannelse. Det var også årsagen til, at Enhedslisten sammen med Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og SF under sidste valgperiode fremsatte forslag herom. For der mangler en fleksibel uddannelse til de unge, der ikke trives inden for de ordinære uddannelsesrammer. Samfundets uddannelser er indrettet meget firkantet – med meget høje og præcise krav om, hvad, hvordan, hvornår og især hvor hurtigt. Det er rammer, som alle ikke trives inden for, og derfor skal unge kunne tage en uddannelse på en mere fleksibel måde.

Enhedslisten oplever dette forslag som endnu en firkantet kasse, som de unge, der ikke passer ned i de andre kasser, skal passe ned i – en naiv forestilling. Og spørgsmålet er, om ikke det ville være bedre at styrke de eksisterende tilbud på området, produktionsskolerne, egu’en og stu’en, som har erfaringer og kompetencer på området, frem for at forsøge sig med endnu en firkantet kasse, der ikke passer til de unge.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 9

Af undervisningsministeren, tiltrådt af udvalget:

1) I stk. 2 ændres »uddannelsen med 1. del« til: »uddannelsens 1. del«.

[Lovteknisk korrektion]

2) Stk. 3 affattes således:

»Stk. 3. Unge, der ikke er omfattet af stk. 2, kan optages til uddannelsens 1., 2. eller 3. del, jf. den uddannelsesplan, der udarbejdes for eleven efter § 3, stk. 3.«

[Lovteknisk korrektion]

Til § 23

3) I stk. 2 ændres »til Undervisningsministeriet« til: »til undervisningsministeren«.

[Lovteknisk korrektion]

Til § 37

4) I stk. 1 udgår »og ophæves automatisk den 31. juli 2021«, og stk. 3 udgår.

[Ændring af ikrafttrædelsesbestemmelserne med hensyn til udløbsklausul]

Bemærkninger

Til nr. 1

Der er tale om en sproglig ændring af »uddannelsen med 1. del« til: »uddannelsens 1. del«.

Til nr. 2

Der er tale om en sproglig ændring af »Unge, der ikke optages til uddannelsen i forlængelse af 9. eller 10. klasse, påbegynder uddannelsen med 1., 2. eller 3. del« til: »Unge, der ikke er omfattet af stk. 2, kan optages til uddannelsens 1., 2. eller 3. del«.

Til nr. 3

Ændringsforslaget vedrører bestemmelser om årsregnskaber, og hvortil regnskaber skal indsendes. Ændringsforslaget indebærer, at »til Undervisningsministeriet« ændres til: »til undervisningsministeren«. Der er tale om en korrektion.

Til nr. 4

Ændringsforslaget vedrører lovens ikrafttrædelsesbestemmelser og indebærer, at det oprindelige forslag til bestemmelse om, at loven automatisk ophæves den 31. juli 2021, udgår. Herefter vil der ikke være en udløbsklausul, og det vil være op til et flertal i Folketinget at ophæve loven. Det vil forsat kun være muligt at påbegynde uddannelse i henhold til loven i perioden fra den 1. august 2015 til den 31. januar 2021.

Af ordensmæssige grunde forudsættes loven ophævet, når den har udtømt sine retsvirkninger i 2023.

Ane Halsboe-Jørgensen (S) Julie Skovsby (S) Karin Gaardsted (S) Annette Lind (S) Orla Hav (S) fmd. Rasmus Horn Langhoff (S) Troels Ravn (S) Lotte Rod (RV) nfmd. Jeppe Mikkelsen (RV) Marlene Borst Hansen (RV) Annette Vilhelmsen (SF) Trine Mach (SF) Rosa Lund (EL) Lars Dohn (EL) Henning Hyllested (EL) Karen Ellemann (V) Peter Juel Jensen (V) Finn Thranum (V) Louise Schack Elholm (V) Anni Matthiesen (V) Tina Nedergaard (V) Ulla Tørnæs (V) Alex Ahrendtsen (DF) Bent Bøgsted (DF) Marie Krarup (DF) Martin Henriksen (DF) Merete Riisager (LA) Thyra Frank (LA) Lene Espersen (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 12
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 196

Bilagsnr.

Titel

1
Høringsnotat og høringssvar, fra undervisningsministeren
2
Supplerende høringsnotat og høringssvar, fra undervisningsministeren
3
Bilag tilbagetaget – omdelt som L 196, bilag 2
4
Henvendelse af 15/5-2014 fra Produktionsskoleforeningen og Forstanderkredsen for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler
5
Udkast til tidsplan for udvalgsbehandlingen af lovforslaget
6
Materiale til foretræde fra Ligeværd
7
Tidsplan for udvalgsbehandlingen af lovforslaget
8
1. udkast til betænkning
9
Ændringsforslag, fra undervisningsministeren
10
2. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 196

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om kommentar til henvendelse af 15/5-14 fra Produktionsskoleforeningen og Forstanderkredsen for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om styrkelse af produktionsskolerne, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om kommentar til henvendelse af 19/5-14 fra Ligeværd, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om, i hvor stor grad den unge kan pålægges uddannelsen mod eget ønske, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om, vilkårene for erhvervstræning, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå