Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1299
 
32013R1301
 
32013R1303
 
32013R1304
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Indledende Bestemmelser
Kapitel 2 Generelle krav til projekter og støttemodtager
Kapitel 3 Støtteberettigede udgifter
Kapitel 4 Registrerings- og regnskabsmæssige forhold
Kapitel 5 Revision
Kapitel 6 Betaling
Kapitel 7 Information evaluering og effektmåling
Kapitel 8 Bilagsopbevaring, kontrol og tilsyn med projekter
Kapitel 9 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond1)

I medfør af § 6, stk. 1, § 6 a, stk. 1, 2 og 4, § 6 c, stk. 2, § 15, stk. 4, og § 16, stk. 7, i lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 126 af 11. februar 2014, og i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 18. februar 2014 om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond fastsættes:

Kapitel 1

Indledende Bestemmelser

§ 1. Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om krav til projekter, budgetter, regnskaber, rapporter, støtteberettigelse, revision, kontrol, evaluering og effektmåling m.v. for projekter, der modtager tilskud fra Den Europæiske Regionalfond (Regionalfonden) og tilskud fra Den Europæiske Socialfond (Socialfonden). Reglerne fastsættes under hensyn til Det Europæiske Fællesskabs gældende forordninger2) og beslutninger truffet af Europa-Kommissionen herom.

Stk. 2. Reglerne gælder både for projekter under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og for projekter eller dele af projekter, der gennemføres i Danmark under programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde. Det er dog specifikt i visse bestemmelser anført, når regler-ne kun gælder for projekter under det ene mål. De regionale vækstforumsekretariater har ikke indstillingsret for så vidt angår regionalfondsmidlerne til projekter, der gennemføres i Danmark med støtte fra programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde

Stk. 3. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder også anvendelse på teknisk bistand til administration m.v. ved gennemførelse af programmer, med mindre Erhvervsstyrelsen bestemmer andet.

Kapitel 2

Generelle krav til projekter og støttemodtager

§ 2. Støttemodtager skal have den fornødne tekniske, økonomiske og organisatoriske kapacitet til at gennemføre projektet.

Stk. 2. For projekter under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse, jf. § 1, stk. 2, fastsætter det regionale vækstforumsekretariat i sekretariatets kvittering for modtagelse af ansøgningen den dato, hvorfra der kan medtages udgifter. Der kan tidligst medtages udgifter fra den 1. januar 2014.

§ 3. Projekter skal være additionelle. Ved additionalitet forstås, at regionalfonds- og socialfondsstøttede aktiviteter skal være supplerende i forhold til den aktivitet, der ville kunne finde sted uden støtten. For projekter under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse skal ansøger som minimum erklære, at projektgennemførelsen ikke ville kunne ske i samme omfang, på samme tidspunkt eller inden for samme tidsramme uden støtten. Kravet om additionalitet betyder også, at der ikke kan ydes tilskud til projekter, hvor alene lovkrav har begrundet projekternes gennemførelse.

§ 4. For projekter under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse kan EU-tilskuddet i et projekt ikke overstige 50 % af de afholdte og betalte støtteberettigede udgifter, jf. § 9.

Stk. 2. Tilsagnsgiver kan dog i særlige tilfælde beslutte, at EU-tilskuddet i et projekt kan overstige 50 % af de afholdte og betalte støtteberettigede udgifter.

§ 5. Tilsagnsgiver kan forlange, at skriftlig kommunikation, herunder indsendelse af ansøgninger, projektbudgetter, afrapporteringer, perioderegnskaber, endeligt projektregnskab, slutrapporter, revisors erklæringer, regnskabsmateriale og evalueringsoplysninger m.v., jf. §§ 17-18 og 21, skal foregå digitalt bl.a. via de it-systemer, som tilsagnsgiver stiller til rådighed3).

Budgetter og effekter/resultater

§ 6. Tilsagnsgiver fastsætter en kontoplan med støtteberettigede udgiftstyper. Projektet skal anvende denne kontoplan ved afrapportering, jf. § 16, stk. 1.

Stk. 2. Projektbudgettet skal indeholde alle projektrelaterede udgifter, tilskud fra fondene, indtægter og øvrig finansiering.

Stk. 3. Alene nettoudgifter er støtteberettigede. Indtægter i forbindelse med et projekt skal oplyses og fratrækkes i støttegrundlaget. Alle former for rabatter i forbindelse med et projekt skal fratrækkes i støttegrundlaget.

Stk. 4. I projektbudgettet skal der redegøres for, hvordan projektet forventes finansieret. Samtlige finansieringsposter skal indgå fuldt ud, herunder eventuelle projektindtægter. De samlede budgetterede udgifter skal svare til finansieringen, og finansieringskilderne skal være angivet. Tilskud fra fondene må ikke bevirke, at støttemodtageren opnår overskud ved finansieringen af projektet.

§ 7. Ansøger skal opstille halvårsbudgetter på ansøgningstidspunktet. Disse skal være akkumulerede, således at sidste halvårsbudget svarer til det totale projektbudget. Halvårsbudgetterne skal omfatte både udgifter og finansiering.

Stk. 2. Tilsagnsgiver kan fastlægge en anden periodisering for budgetter end den anførte.

§ 8. Ansøger skal på ansøgningstidspunktet beskrive en klar og logisk sammenhængende effektkæde for projektet, dvs. sammenhængen mellem det enkelte projekts

1) aktiviteter,

2) output og

3) effekter/resultater.

Stk. 2. Ansøger skal endvidere opstille målbare succeskriterier for projektets aktiviteter, output og effekter/resultater samt beskrive, hvordan projektet i løbet af projektperioden vil følge op på, om succeskriterierne opfyldes.

Stk. 3. Tilsagnsgiver kan forlange, at ansøger opstiller de i stk. 2 nævnte succeskriterier periodiseret på halve år.

Kapitel 3

Støtteberettigede udgifter

§ 9. Der kan kun medtages støtteberettigede udgifter i perioderegnskaberne og det endelige projektregnskab. Det er en forudsætning for støtteberettigelse, at en given udgift er relevant for det projekt, hvortil der ydes tilskud. Alle udgifter skal være afholdt og betalt for at kunne medtages i regnskaberne, der danner grundlag for udbetaling af tilskud, medmindre bestemmelserne i forordning nr. 1303/2013 af 17. december 20134) om finansiering efter en fast takst finder anvendelse.

Stk. 2. Uanset stk. 1, kan:

1) bidrag, der er naturalydelser og afskrivningsomkostninger, behandles som udgifter, som modtagerne har betalt i forbindelse med gennemførelsen af projekterne, såfremt udgifterne dokumenteres ved hjælp af dokumenter med bevisværdi svarende til fakturaer og

2) udgifter i forbindelse med revision af slutregnskab til den revisor, som tilsagnsgiver har udpeget, jf. § 23, stk. 2, omkostninger i forbindelse med revision af slutregnskab til den tilsynsførende, jf. § 33 i bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2014 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, behandles som udgifter, som modtagerne har betalt i forbindelse med gennemførelsen af projekterne, såfremt udgifterne dokumenteres ved hjælp af dokumenter med bevisværdi svarende til fakturaer.

Stk. 3. Medfinansieringen fra fondene for så vidt angår naturalydelser, jf. stk. 2, nr. 1, kan ikke overstige de samlede støtteberettigede udgifter med fradrag af den opgjorte værdi af naturalydelserne.

§ 10. Udgiftstypen øvrige udgifter er et udokumenteret tillæg, som beregnes automatisk i henhold til forordning nr. 1303/2013 af 17. december 2013 artikel 68, stk. 1, litra a, og kan medtages som en støtteberettiget udgift. De nærmere krav til medtagelse af udgiftstypen øvrige udgifter fastsættes af tilsagnsgiver.

§ 11. Følgende udgifter er hverken støtteberettigede under Regionalfonden eller under Socialfonden:

1) udgifter til refundérbar moms og

2) udgifter til renter af gæld.

§ 12. Følgende udgifter er ikke støtteberettigede under Socialfonden, men kan støttes under Regionalfonden i det omfang det er fastsat i programmet:

1) udgifter til investeringer i maskiner og udstyr samt

2) udgifter til køb af patenter, knowhow og produktionslicenser.

§ 13. Ved anvendelse af løn som støtteberettiget udgift kan der maksimalt medregnes den faktiske timeløn ganget med det antal timer, som anvendes på projektet, jf. dog stk. 5. Timelønnen for månedslønnede beregnes efter retningslinjer udsendt af tilsagnsgiver. Den beregnede løn (den faktiske timeløn ganget med det antal timer, som anvendes på projektet) kan ikke overstige den betalte løn.

Stk. 2. For lønninger skal der etableres en særskilt skriftlig eller elektronisk opgørelse fordelt pr. medarbejder med oplysninger om arbejdsopgaver, tidsforbrug pr. dag, løn, timesatser m.v. Opgørelsen af timer skal ske kontinuerligt og omhyggeligt, og opgørelsen skal være elektronisk godkendt eller underskrevet af medarbejderen og påføres en godkendelse af en overordnet. Godkendelsen fra den overordnede skal ske regelmæssigt dog senest på det tidspunkt, hvor lønudgiften indgår i et regnskab, der danner grundlag for udbetaling af tilskud. Den overordnedes godkendelse kan ske ved fysisk underskrift eller elektronisk.

Stk. 3. For medarbejdere, der udelukkende er tilknyttet ét støttet projekt hos støttemodtager, og som i øvrigt ikke udfører andre opgaver hos den pågældende støttemodtager, kan dokumentation for den anvendte tid på projektet ske i form af en skriftlig ansættelsesaftale eller et tillæg til en eksisterende ansættelsesaftale. I aftalen eller tillægget skal arbejdsopgaver, tidsforbrug og løn være angivet. Aftalen eller tillægget skal være dateret og underskrevet personligt eller elektronisk af arbejdsgiveren og medarbejderen. Lønudgifterne kan først medtages i projektregnskabet fra den dato, hvor aftalen eller tillægget er signeret.

Stk. 4. For medarbejdere, der helt eller delvist er tilknyttet et eller flere projekter, kan tilsagnsgiver fastsætte nærmere retningslinjer for medtagelse af løn i støttegrundlaget.

Stk. 5. Tilsagnsgiver kan godkende, at der i stedet for faktisk løn, jf. stk. 1, anvendes en standardsats, som fastsættes af tilsagnsgiver. De støtteberettigede udgifter beregnes herefter som det antal timer, der anvendes på projektet ganget med standardsatsen. Reglerne om dokumentation i stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse i disse tilfælde.

§ 14. Udgifter til tilstedeværende deltageres løn i kompetenceudviklingsforløb er støtteberettigede.

Stk. 2. Udgifter til tilstedeværende deltageres underhold i kompetenceudviklingsforløb kan være støtteberettigede.

Stk. 3. De nærmere krav til medtagelse af udgifter til tilstedeværende deltageres løn og underhold fastsættes af tilsagnsgiver.

Stk. 4. De nærmere krav til dokumentation for deltageres tilstedeværelse fastsættes af tilsagnsgiver.

Stk. 5. Tilskuddet fra fondene i et projekt må ikke overstige de samlede støtteberettigede udgifter med fradrag af værdien af deltagerlønnen eller deltagerunderholdet.

§ 15. Prisen for en given ydelse må ikke være bestemt af f.eks. sammenfald af interesser mellem sælger og køber.

Stk. 2. Afregning af udgifter mellem parter, hvor der ikke er uafhængighed, skal ske til kostpris. Ved kostpris forstås, at sælger ikke må beregne sig en fortjeneste på den leverede vare eller tjenesteydelse.

Stk. 3. For projekter eller dele af projekter, der gennemføres i Danmark under programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde, kan det i det enkelte program være fastsat, at afregning af udgifter mellem parter, hvor der ikke er uafhængighed, ikke er støtteberettigede.

Kapitel 4

Registrerings- og regnskabsmæssige forhold

§ 16. De projektrelaterede udgifter og indtægter skal enten bogføres på konti i en særskilt dimension i støttemodtagers regnskabssystem eller på særskilte konti i et regnskabssystem, der omfatter samtlige transaktioner, og som løbende giver mulighed for, at der kan redegøres for projektets økonomiske stade i forhold til den af tilsagnsgiver fastsatte kontoplan, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 2. I forbindelse med udarbejdelse af perioderegnskaber og endeligt projektregnskab skal støttemodtager kunne fremlægge en opgørelse over afholdte og betalte udgifter, herunder de benyttede fordelingsnøgler. Samtlige udgifter og indtægter skal kunne dokumenteres med godkendte bilag, som skal være projektrelevante og bogførte i overensstemmelse med bogføringsreglerne, som støttemodtager i øvrigt er underlagt, jf. dog stk. 9.

Stk. 3. Er støttemodtager ikke bogføringspligtig, anvendes bogføringslovens regler for projektet, jf. dog stk. 7.

Stk. 4. Til enhver transaktion skal der forefindes et fysisk eller elektronisk bilag, der dokumenterer registreringens rigtighed. Bilaget skal beskrive den vare eller den ydelse, som ligger bag udgifter og indtægter fratrukket eventuelle rabatter. Indeholder bilaget ikke-støtteberettigede udgifter, skal det afmærkes, hvilke poster der ikke anses som støtteberettigede. Bilagets samlede nettobeløb for støtteberettigede udgifter skal anføres. Udgifterne skal være afholdt inden for projektperioden, hvilket skal fremgå af bilaget. Bilaget skal godkendes elektronisk eller påføres en godkendelse for korrekt modtagelse af vare eller levering af ydelse.

Stk. 5. Regnskabets tal skal kunne opløses i de registreringer, hvoraf de er sammensat (transaktionssporet). Registreringerne og tilhørende bilags- og dokumentationsmateriale skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige til dokumentation af registreringens rigtighed (kontrolsporet).

Stk. 6. Som regnskabsmateriale og bilag anses bl.a.:

1) projektrelaterede registreringer, herunder transaktionssporet,

2) beskrivelse af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling,

3) instruks for interne forretningsgange f.eks. vedrørende kontering, registrering, lønberegning samt godkendelse af disse,

4) beskrivelse af systemer, hjælpemidler og lignende vedrørende benyttelse af elektronisk databehandling m.v.,

5) beskrivelser af systemer til at opbevare og genfinde opbevaret regnskabsmateriale,

6) projektrelaterede bilag og anden projektrelateret dokumentation, herunder timeregistreringer, lønberegninger og lønsedler,

7) støttemodtagers regnskaber samt perioderegnskaber, endeligt projektregnskab og lignende opstillinger m.v.,

8) revisionsprotokoller og revisorpåtegninger eller erklæringer,

9) dokumentation for opfyldelse af tilsagnskontraktens vilkår, herunder vilkårene om lige muligheder, udbud, statsstøtte og informationsforanstaltninger,

10) eksterne bilag, som f.eks. fakturaer, bankkontoudtog, bankkvitteringer og elektroniske systemgodkendelser og

11) øvrige oplysninger, som er nødvendige for kontrolsporet.

Stk. 7. Vedrørende opbevaring af projektets bilag med henblik på opfyldelse af kravene i bogføringsloven5), EU’s strukturfondsforordninger og EU’s statsstøtteforordninger henvises til § 33.

Stk. 8. Tilsagnsgiver kan kræve, at regnskabsmaterialet indsendes til tilsagnsgiver eller andre, og overføres digitalt, jf. § 5.

Stk. 9. Ved anmodning om udbetalinger skal de projektrelevante og bogførte udgifter være afholdt og betalt i overensstemmelse med § 9 for at kunne indgå i opgørelsen.

Afrapporteringer og perioderegnskaber

§ 17. Tilsagnsmodtagere skal efter nærmere anvisning fra tilsagnsgiver under projektets gennemførelse udarbejde afrapporteringer og perioderegnskaber, jf. § 18 samt endeligt projektregnskab og slutrapport ved projektafslutningen, jf. §§ 21 og 22.

Stk. 2. Afrapporteringer, opdaterede projektbudgetter, perioderegnskaber, endeligt projektregnskab og slutrapport skal omfatte de godkendte støtteberettigede aktiviteter. De støtteberettigede aktiviteter skal ligge inden for den godkendte projektperiode, der fremgår af tilsagnskontrakten.

Stk. 3. Projektbudgetter, perioderegnskaber og endeligt projektregnskab skal udarbejdes efter de til enhver tid gældende normer for god regnskabsskik. Perioderegnskaber skal indeholde oplysning om finansieringen af projektet samt vedlægges erklæringer fra revisor, jf. § 28.

Stk. 4. Tilsagnsgiver skal skriftligt acceptere afvigelser fra et godkendt projektbudget, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Afvigelser på en godkendt budgetteret udgiftspost på mindre end 10 % af den pågældende udgiftspost, kræver ikke forhåndsgodkendelse, når afvigelsen ikke fører til, at projektets samlede godkendte budgetramme ændres.

Stk. 6. Projektbudgetter, perioderegnskaber og afrapporteringer skal underskrives ved fysisk underskrift eller elektronisk af den tegningsberettigede eller en dertil bemyndiget.

§ 18. Tilsagnsmodtager skal to gange årligt sende en afrapportering og et perioderegnskab til tilsagnsgiver. Tilsagnsgiver kan forlange, at indsendelse skal foregå digitalt, jf. § 5. Afrapporteringen og perioderegnskabet skal være opgjort ved udgangen af februar og august måned og indsendes senest tre uger efter opgørelsesdagen, medmindre andet fastsættes af tilsagnsgiver. Tilsagnsgiver kan fastlægge en anden periodisering for afrapporteringer og perioderegnskaber end den anførte.

Stk. 2. Afrapporteringen skal, jf. dog stk. 3, indeholde:

1) en status for projektets gennemførelse opdelt på de af tilsagnsgiver godkendte aktiviteter, output og effekter/resultater,

2) en beskrivelse og kommentering af eventuelle afvigelser i forhold til det oprindeligt planlagte og godkendte projekt, herunder tidsmæssige forsinkelser i gennemførelsen,

3) en opdateret oversigt over projektets økonomiske partnere og statsstøttemodtagere samt ved socialfondsprojekter en opdateret status for de deltagende personer,

4) en redegørelse for, hvordan nationale udbudsregler og EU’s udbudsregler er overholdt, samt for projektets overholdelse af principperne om sund finansforvaltning og sparsommelighed, herunder hvordan projektet har valgt sine eksterne leverandører og sikret, at afregning sker til markedspris, og

5) en redegørelse for, om der er ændringer i partnerskabskredsen og i samarbejdsrelationerne mellem projektets partnere.

Stk. 3. Tilsagnsgiver kan stille krav om, at afrapporteringen skal indeholde yderligere oplysninger.

Stk. 4. Perioderegnskabet skal udvise en samlet akkumuleret opgørelse over de faktisk bogførte, godkendte, betalte og projektrelaterede udgifter og indtægter. Der skal ligeledes være en samlet opgørelse over finansieringen af de betalte udgifter. Perioden skal være fra start af den godkendte tilskudsperiode til opgørelsestidspunktet. Perioderegnskabet skal revideres og vedlægges en erklæring fra revisor, jf. §§ 24 og 28.

Stk. 5. Indeholder perioderegnskabet udgifts- eller indtægtsposter eller overskridelser af disse, der ikke på forhånd er godkendt af tilsagnsgiver, vil disse nye poster eller overskridelser ikke kunne påregnes medtaget i grundlaget for beregning af udbetalingen. Ved beregningen sammenlignes de godkendte samlede akkumulerede budgetposter for den forløbne del af projektperioden med de realiserede akkumulerede omkostninger.

§ 19. Tilsagnsgiver, sekretariaterne for de regionale vækstfora, jf. § 8, stk. 7 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling6), offentlige eller private juridiske enheder, jf. § 8, stk. 1 og 2 og § 13, stk. 1 og 2 i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer, relevante regionale myndigheder eller Rigsrevisionen kan fra projektet kræve nærmere oplysninger af betydning for vurdering af projektet. Vedrørende projektevaluering og effektmåling henvises til § 32.

§ 20. Væsentlige afvigelser i projektet, herunder at projektet ikke afholder udgifter som budgetteret, at de i projektperioden forudsatte effekter/resultater ikke opnås, eller at der foreligger tidsmæssige forsinkelser, er alene godkendt, hvis tilsagnsgiver har givet skriftlig meddelelse herom.

Stk. 2. Ved væsentlige afvigelser i projektet kan tilsagnsgiver bestemme, at tilskuddet kan bortfalde helt eller delvist.

Endeligt projektregnskab og slutrapport

§ 21. Efter projektets afslutning skal det endelige projekt-regnskab indsendes til tilsagnsgiver inden for en af tilsagnsgiver fastsat frist.

Stk. 2. Det endelige projektregnskab skal indeholde en opgørelse over samtlige godkendte og bogførte bilag på projektrelaterede udgifter og indtægter. Endvidere skal udgifterne være afholdt og betalt, jf. dog § 9, stk. 2 og § 10.

Stk. 3. Regnskabet skal være sammenligneligt med og indeholde de samme udgifts- og indtægtsposter som det godkendte projektbudget. Der skal ligeledes være en samlet opgørelse over finansieringen af de betalte udgifter.

Stk. 4. Afvigelser på en godkendt budgetteret udgiftspost på mindre end 10 % af den pågældende udgiftspost, kræver ikke forhåndsgodkendelse, når afvigelsen ikke fører til, at projektets samlede godkendte budgetramme ændres.

Stk. 5. Afvigelser mellem det endelige projektregnskab og det godkendte projektbudget eller forhåndsgodkendte ændringer af projektbudgettet skal kommenteres. Afvigelser, udover de i stk. 4 nævnte, kan ikke påregnes godkendt som grundlag for tilskuddet.

Stk. 6. Det endelige projektregnskab skal revideres og vedlægges tilhørende erklæringer fra revisor, jf. § 28.

§ 22. Til brug for en vurdering af projekternes aktiviteter, output og effekter/resultater, jf. § 8, stk. 1, skal tilsagnsmodtager på vegne af alle støttemodtagere ved afslutningen af projektet afgive en slutrapport til tilsagnsgiver om forløbet sammenholdt med de oprindelige målsætninger.

Stk. 2. Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektets formål, realiserede aktiviteter, output og effekter/resultater, projektets deltagerkreds, udgifter og finansiering, de væsentligste erfaringer fra projektet, de iværksatte informationsforanstaltninger, samt en beskrivelse af, hvordan projektets resultater planlægges anvendt efter projektets afslutning, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Tilsagnsgiver kan stille krav om, at slutrapporten skal indeholde yderligere oplysninger.

Stk. 4. For projekter under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse skal slutrapporten og det endelige projektregnskab underskrives ved fysisk underskrift eller elektronisk af den tegningsberettigede.

Stk. 5. Slutrapporten skal indsendes samtidig med projektets afsluttende regnskab. Tilsagnsgiver kan i særlige tilfælde beslutte, at slutrapporten indsendes senere.

Kapitel 5

Revision

§ 23. Revisionen udføres af en uafhængig godkendt revisor7) eller af Rigsrevisionen. For projekter eller dele af projekter, der gennemføres i Danmark under målet om europæisk territorialt samarbejde, gennemføres revisionen af den tilsynsførende, jf. § 33 i bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2014 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Bestemmelserne i dette kapitel, bortset fra de anførte undtagelser, gælder tilsvarende for de tilsynsførende.

Stk. 2. Tilsagnsgiver kan pålægge et projekt at anvende en af tilsagnsgiver udpeget revisor.

§ 24. Revisionen foretages i overensstemmelse med internationalt anerkendte revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, således som dette er fastlagt i stk. 2-3, i § 25 samt i § 3 i lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber m.m.8)

Stk. 2. Revisor skal:

1) afgive erklæring til støttemodtager med kopi til tilsagnsgiver om, at støttemodtagers forretningsgange og registreringssystemer er tilrettelagt forsvarligt,

2) yde rådgivning og vejledning til støttemodtager, samt

3) revidere perioderegnskaber og det endelige projektregnskab efter nærmere retningslinjer fastlagt af tilsagnsgiver.

Stk. 3. For at påse, om den interne kontrol er betryggende, undersøger revisor som led i revisionen de eksisterende forretningsgange hos støttemodtager, herunder forretningsgangene for registrering af udgifter og forhold, der danner grundlag for udbetaling af tilskud.

§ 25. Ved revisionen skal revisor efterprøve om:

1) regnskaberne er rigtige, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler,

2) de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love, forordninger og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis,

3) tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2014 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond9) og nærværende bekendtgørelse,

4) tilskuddet er anvendt til det godkendte formål, jf. § 16, stk. 6, nr. 9, og til de godkendte projektaktiviteter,

5) de rapporterede udgifter svarer til de gennemførte aktiviteter i henhold til afrapporteringer,

6) støttemodtager har udvist sparsommelighed,

7) projektet opfylder de af tilsagnsgiver senest godkendte aktiviteter, output og effekter/resultater i forhold til planen,

8) de oplysninger, som støttemodtager har meddelt tilsagnsgiver om opfyldelsen af forudsatte aktiviteter, output og effekter/resultater, kan dokumenteres,

9) støttemodtagers ledelse har udarbejdet de produktivitets- og effektivitetsanalyser samt virksomhedsregnskaber, som tilsagnsgiver eventuelt har foreskrevet, samt at de data, der ligger til grund herfor, er pålidelige og

10) nationale og EU-retlige udbudsregler og EU’s statsstøtteregler overholdes.

Stk. 2. Revisionens omfang afhænger af tilsagnsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol, og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Projektrevisionen skal omfatte projektets tilsagnsmodtager og alle økonomiske partnere. Revisor kan basere sin revision på en risiko- og væsentlighedsvurdering.

Stk. 3. Revisor skal i sin revisionsprotokol oplyse om de udførte revisionshandlinger hos tilsagnsmodtager og projektets økonomiske partnere.

Stk. 4. Revisionen kan udføres ved stikprøveundersøgelser.

Stk. 5. For projekter under målet om europæisk territorialt samarbejde fastsætter tilsagnsgiver nærmere regler for, hvorledes revisor skal afrapportere vedrørende de udførte revisionshandlinger.

§ 26. Støttemodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af perioderegnskaberne og det endelige projektregnskab samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder godkendte aktiviteter, output og effekter/resultater.

Stk. 2. Støttemodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 27. Bliver revisor, inden for den periode hvor en kontrol kan finde sted, jf. § 35, stk. 2, opmærksom på uregelmæssigheder, lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter, herunder tilsidesættelse af tilsagnsvilkår af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, herunder ejerskifte, er revisor forpligtet til straks at gøre støttemodtager opmærksom på dette samt påse, at støttemodtager inden tre uger meddeler tilsagnsgiver dette. Meddelelsen skal være ledsaget af en redegørelse fra revisor, der beskriver de konkrete forhold.

Stk. 2. Hvis støttemodtager ikke inden for fristen, jf. stk. 1, underretter tilsagnsgiver, er det revisors pligt straks at give meddelelse til tilsagnsgiver. Revisors bemærkninger indgives sammen med meddelelsen.

Stk. 3. Underretningspligten, som angivet i stk. 1 og 2, træder endvidere i kraft, hvis projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 28. Revisor afgiver erklæringer om de reviderede perioderegnskaber og det reviderede endelige projektregnskab, jf. § 21. For projekter under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse fører revisor efter anmodning fra tilsagnsgiver en revisionsprotokol.

Stk. 2. Kravene til erklæringer og revisionsprotokoller for projekter under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse er angivet i stk. 3 og i § 29. Under målet om europæisk territorialt samarbejde fastsættes anvisningerne for erklæringerne af tilsagnsgiver.

Stk. 3. Af erklæringen skal det fremgå, at regnskaberne er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse, samt at udgifterne er afholdt og betalt i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse og med de af tilsagnsgiver fastsatte vilkår. Eventuelle forbehold skal fremgå af erklæringen. Tilsagnsgiver kan forlange, at indsendelse skal foregå digitalt, jf. § 5.

Stk. 4. Tilsagnsgiver kan stille krav om, at revisor besvarer forespørgsler om den udførte revision m.v.

§ 29. Ved revision af det endelige projektregnskab skal revisor føre en revisionsprotokol med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. § 25. Protokollen skal indeholde en udtalelse om projektets forløb i relation til de oprindelige målsætninger, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Det skal endvidere fremgå, at udgifterne er behørigt bogført, at der for eventuelt støtteberettigede lønudgifter kontinuerligt er ført en fyldestgørende opgørelse, og at der er anvendt korrekte priser m.v. ved opgørelsen af disse udgifter, samt at der foreligger bogførte bilag og dokumentation for betaling eller betalingsmåde for de opførte udgifter. Endelig skal øvrige forhold som nævnt i § 25 indgå i protokollen. Der skal indføres bemærkning om den udførte revision, herunder om:

1) revisor opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser,

2) revisor under sin revision har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om,

3) revisor anser det endelige projektregnskab for aflagt efter lovgivningens og nærværende bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelse samt

4) udbetalt tilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, jf. § 16, stk. 6, nr. 9, og om de støtteberettigede udgifter er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 2. Revisor skal påse og udtale sig om, at slutrapporten og det endelige projektregnskab er underskrevet af den tegningsberettigede, jf. § 22, stk. 4.

Stk. 3. Genpart af revisionsberetningen indsendes af tilsagnsmodtager til tilsagnsgiver sammen med revisors erklæring om det endelige projektregnskab. Tilsagnsgiver kan kræve kopi af støttemodtagers årsrapport eller årsregnskab fremsendt. Tilsagnsgiver kan forlange, at indsendelse skal foregå digitalt, jf. § 5.

Kapitel 6

Betaling

§ 30. Udbetaling af tilskud sker i overensstemmelse med vilkårene i tilsagnskontrakterne.

Stk. 2. Tilskudsbeløbene udbetales, med mindre andet fremgår af tilsagnet, når tilsagnsgiver har taget stilling til og godkendt perioderegnskaber og afrapporteringer eller det endelige projektregnskab og slutrapport samt revisors erklæringer, og har konstateret, at tilsagnsvilkårene er opfyldt. Tilsagnsgiver kan beslutte at udbetale tidligere end fastsat i tilsagnet.

Stk. 3. Såfremt det endelige projektregnskab med revisors erklæring og revisionsprotokol ikke er indsendt rettidigt, kan tilsagnsgiver beslutte, at der skal ske tilbagebetaling med tillæg af morarenter eller bortfald af tilskuddene.

Kapitel 7

Information evaluering og effektmåling

§ 31. Støttemodtager skal bl.a. ved brug af EU-logoet og plakater informere offentligheden om, at projektet er iværksat med tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden.10)

Stk. 2. Støttemodtager skal informere offentligheden om projektets indhold og resultater.

§ 32. Til brug for en vurdering af projekternes aktiviteter, output og effekter/resultater, jf. § 8, stk. 1, samt det økonomiske og samfundsmæssige udbytte af de støttede foranstaltninger skal støttemodtager under gennemførelsen og efter afslutningen afgive evaluerings- og effektoplysninger om forløbet, resultaterne m.v. af projektet sammenholdt med de oprindelige målsætninger og forudsatte effekter/resultater. Oplysningerne afgives til sekretariaterne for de regionale vækstfora, relevante regionale myndigheder, Erhvervsstyrelsen eller Europa-Kommissionen. Tilsagnsgiver kan forlange, at materialet skal overføres digitalt, jf. § 5.

Stk. 2. Til brug for en vurdering af projekternes effekter/resultater, jf. § 8, stk. 1, samt det økonomiske og samfundsmæssige udbytte af de støttede foranstaltninger skal støttemodtager under gennemførelsen af projektet oplyse CVR-nummer og P-nummer for projektets økonomiske partnere, statsstøttemodtagere og øvrige virksomheder, som projektet kan have en effekt på.

Kapitel 8

Bilagsopbevaring, kontrol og tilsyn med projekter

§ 33. For projekter, hvori der ikke indgår statsstøtte, skal alle rapporter og alt regnskabsmateriale m.v. opbevares i fem et halvt år efter den dato, hvor der er foretaget slutafregning over for projektet på baggrund af det endelige projektregnskab.

Stk. 2. For projekter, hvori der indgår statsstøtte, skal alle rapporter og alt regnskabsmateriale m.v. opbevares i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler.

§ 34. Repræsentanter fra Europa-Kommissionen kan med deltagelse af repræsentanter fra Erhvervsstyrelsen, eller den styrelsen bemyndiger dertil, på stedet kontrollere de projekter, der har opnået tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen, eller den styrelsen bemyndiger dertil, kan på stedet kontrollere de projekter, der har opnået tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden.

Stk. 3. Udover de i stk. 2 nævnte myndigheders kontrol af projekterne kan repræsentanter fra Den Europæiske Revisionsret, Rigsrevisionen, Europa-Kommissionen eller andre enheder i centraladministrationen kontrollere projekterne.

Stk. 4. Til brug for kontrol kan Erhvervsstyrelsen indhente de fornødne oplysninger hos SKAT og andre offentlige myndigheder.

§ 35. Støttemodtager, de regionale vækstforumsekretariater, de relevante regionale myndigheder eller kompetente institutioner skal efter anmodning stille alle relevante rapporter og alt regnskabsmateriale m.v. til rådighed for kontrol og revision.

Stk. 2. Kontrol kan finde sted så længe som projektets rapporter og regnskabsmateriale m.v. skal opbevares, jf. § 33.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. juni 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 207 af 5. marts 2010 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Stk. 3. For projekter, der har modtaget tilsagn om tilskud inden denne bekendtgørelses ikrafttræden, gælder de hidtil gældende regler.

Stk. 4. For ansøgninger, der er modtaget efter bekendtgørelsens ikrafttræden, og dertil knyttede projekter vedrørende anvendelse af uforbrugte regionalfonds- og socialfondsmidler fra programperioden 2007-2013, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Erhvervsstyrelsen, den 3. juni 2014

Anders Hoffmann

/ Preben Gregersen

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1301/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 289, om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006, Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1304/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 470, om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1299/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 34, side 259, om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.

2) Specielt Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæisk Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådet forordning (EF) nr. 1083/2006, Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1301/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 289, om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006, Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1304/2013 af 17. december 2013, EU-tidende 2013, nr. L 347, side 470, om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1299/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 259, om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde, herunder artikel 18(3), der fastlægger i hvilke tilfælde national lovgivning om støtteberettigelse finder anvendelse.

3) Jf. § 6 a, stk. 1 og stk. 2, og § 6 c, stk. 2, i lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer.

4) Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013, om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006.

5) Jf. Bekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006 af bogføringsloven med senere ændringer.

6) Jf. bekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010 af lov om erhvervsfremme og regional udvikling med senere ændringer.

7) Jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) med senere ændringer.

8) Jf. lov nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber m.m.

9) Bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2014 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

10) Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006.