Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger, som ændret ved lov nr. 303 af 19. april 2006, bekendtgørelse nr. 373 af 23. maj 2008, bekendtgørelse nr. 540 af 11. juni 2009 og bekendtgørelse nr. 373 af 19. april 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:

»Hvis geografiske eller andre hensyn tilsiger det, kan der fastsættes en radius af indtil 1.000 meter.«

2. I § 18, stk. 2, ændres »fængsel indtil 6 måneder« til: »fængsel indtil 1 år og 6 måneder«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014.

Justitsministeriet, den 10. juni 2014

Karen Hækkerup

/ Anne Berg Mansfeld-Giese