Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00579

Resumé

DR sendte forbrugermagasinet ”Kontant: Rod i regnskaberne” om TDCs regninger til kunderne.

Selv om en rådgiver siger, at TDCs fakturaer ”aldrig” stemmer, får DR dog ikke kritik for ikke at forelægge udsagnet for TDC.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, der kan være krænket. Kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt, jf. punkterne A.1-A.3.

Rasmus Tharsgaard er indehaver af Tharsgaard Consulting ApS, der har specialiseret sig i fakturakontrol og kontraktforhandling blandt andet for telekunder. Som rådgiver for TDCs kunder kan Rasmus Tharsgaard have et modsætningsforhold til TDC og en interesse i at fremstille TDCs fakturering af sine kunder på en negativ måde. Dette forhold gav DR særlig anledning til at være særlig varsom med, at de oplysninger og udtalelser Rasmus Tharsgaard fremkom med i udsendelsen var korrekte, og at TDC fik lejlighed til at udtale sig. Nævnet finder imidlertid ikke, at forholdet i sig selv er tilstrækkeligt til at fastslå, at god presseskik er tilsidesat. Forholdet gav imidlertid DR anledning til at være opmærksom over for rigtigheden af hans udtalelser.

Pressenævnet finder, at beskyldningen om, at ”der aldrig er overensstemmelse mellem det aftalte og det, der bliver faktureret” kan være skadelig for TDC, og oplysningen burde derfor være forelagt TDC inden offentliggørelse. Ved e-mails af 9. oktober 2013 forelagde DR TDC Rasmus Tharsgaards generelle kritik om, at han ”oplever, at der er rigtig mange fejl på TDCs fakturaer, og at de er mere komplekse og vanskeligere at gennemskue end fakturaerne fra andre af de store teleselskaber”.

Uanset, at det ikke er faktisk korrekt, at der altid er uoverensstemmelser mellem fakturaen og det aftalte, finder nævnet ikke, at udsagnet er tilstrækkeligt til at udtale kritik. Nævnet har lagt vægt på, at TDC har haft problemer med sin fakturering, ligesom TDC forud for offentliggørelsen var gjort bekendt med, at kritikken vedrørte både privat- og erhvervskunder. Nævnet udtaler derfor ikke kritik.

TDC Group (TDC) har klaget til Pressenævnet over udsendelsen ”Kontant: Rod i regnskaberne” om TDCs fakturering af privat- og erhvervskunder på DR1 den 15. oktober 2013, idet klager mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

Forløbet forud for udsendelsen

I forløbet op til udsendelsens offentliggørelse var TDC og DR i kontakt omkring TDCs fakturerings- og inkassopraksis. Ved e-mail af 4. oktober 2013 skrev DR til TDC angående forholdene og stillede en række spørgsmål.

Den 9. oktober 2013 genfremsendte DR spørgsmålene. Senere samme dag skrev DR:

”Vi har, som du ved, været i dialog med [Person A] fra Flexpay om, hvilke oplysninger, vi kunne have med i programmet, da der er nogle ting omkring Flexpays kundeforhold, som vanskeliggør denne del. Det har vist sig, at disse udfordringer er for store, og derfor kommer [Person A] ikke til at medvirke i programmet.

Vi har talt med Rasmus Tharsgaard fra Tharsgaard Consulting, som blandt andet beskæftiger sig med fakturakontrol for erhvervskunder, og en stor del af kunderne er TDC-kunder. Han oplever, at der er rigtig mange fejl på TDCs fakturaer, og at de er mere komplekse og vanskeligere at gennemskue end fakturaerne fra andre af de store teleselskaber. Ifølge ham er TDC også mindre samarbejdsvillig end andre teleselskaber i forhold til at udlevere kundernes datagrundlag og specifikation omkring forbrug.

[…]”

Den 10. oktober 2013 skrev DR blandt andet følgende til TDC vedrørende et planlagt interview med TDCs kundeservicedirektør, der skulle optages til brug for udsendelsen:

”Interviewet i morgen kommer som sagt langt overvejende til at dreje sig om privatkunder, men som du ved, bruger vi også fakturaproblemer i forhold til erhvervskunder for at brede problematikken ud – og for at anskueliggøre at der i et ikke uvæsentligt antal regninger og fakturaer fra TDC er fejl. Jeg er indforstået med, at kundeservicedirektøren ikke kan forholde sig detaljeret til den del, der vedrører erhvervskunderne, men jeg skal lige være sikker på, at hun godt kan forholde sit til den overordnede kritik om, at der er problemer med fejl i regningerne hos begge kundetyper?”

Den 11. oktober 2013 var TDC’s pressechef i telefonisk kontakt med DR’s vært, [Studievært]. Af DRs afskrift af samtalen fremgår blandt andet følgende:

Pressechef: De spørgsmål, som du stiller der, dem kan du få svar på i tv-interviewet.

[…]

Pressechef: Hvorfor skal vi så svare på de spørgsmål på forhånd?

Vært: Fordi vi gerne vil vide, hvor I står henne i forhold til det.

Pressechef: Og så indrette jeres spørgsmål efter det?”

Den påklagede udsendelse

DR1 bragte tirsdag den 15. oktober 2013 kl. 21.05 forbrugermagasinet ”Kontant: Rod i regnskaberne”. Af udsendelsen fremgik blandt andet følgende:

Vært: Jeg skal møde en, der kender telebranchen rigtig godt. Rasmus Tharsgaard har arbejdet ni år i TDC og et år i Telenor. I dag ejer han sin egen konsulentvirksomhed, hvor han hjælper offentlige og private virksomheder med at finde hoved og hale i telejunglen.

Rasmus Tharsgaard, direktør, Tharsgaard Consulting: Det jeg primært bruger min tid på, det er gennemførsel af udbudsforretninger, altså at forhandle deres kontrakter på plads med teleselskaberne. Priser, vilkår, løsninger, og så bruger jeg, ikke mindst, ligeså meget tid på fakturakontrol.

Vært: Altså, simpelthen at tjekke om regningen den passer?

Rasmus Tharsgaard: Korrekt.

Vært: Så du er vant til at kigge rigtig mange regninger og fakturaer igennem?

Rasmus Tharsgaard: Det er jeg, ja. Jeg har næsten ikke bestilt andet de sidste seks år.

Vært: Rasmus Tharsgaard har kun med erhvervskunder at gøre, og her oplever han, at alle teleselskaber har fejl i deres regninger, men TDC er de værste. Hvad er det for problemer, du ser ved TDCs regninger?

Rasmus Tharsgaard: Det helt altoverskyggende problem ved TDCs fakturaer det er, at der aldrig er overensstemmelse mellem det aftalte og det, der bliver faktureret.

Speak: De mange fejl ved TDCs regninger betyder, at de erhvervskunder, som Rasmus Tharsgaard checker regninger for, betaler mere end de i virkeligheden skal.

Rasmus Tharsgaard: Den største fejl, jeg har fundet i kroner og ører, affødte en tilbagebetaling på ca. 1,2 millioner kroner.”

TDC bliver i udsendelsen spurgt til faktureringen af to konkrete privatkundeforhold og indkrævningen af betalingen.

Den 16. oktober 2013 klagede TDC til DR over udsendelsen. Ved e-mail af 30. oktober 2013 afviste DR klagen. Sagen er herefter indbragt for Pressenævnet den 26. november 2013.

2 Parternes synspunkter

2.1 TDC Groups synspunkter

TDC har anført, at DR har undladt at forelægge klager afgørende oplysninger. TDC blev først orienteret om, at udsendelsen ville bygge på et interview med [Person A] fra firmaet Flexpay, hvor der ville blive udtalt kritik af TDC’s regninger til erhvervsdrivende for levering af medarbejderbredbånd. Der var således tale om en meget specifik kritik af en bestemt type regninger.

Senere oplyste DR TDC, at konsulent Rasmus Tharsgaard ville deltage i udsendelsen i stedet for [Person A]. Rasmus Tharsgaard ville dog efter det oplyste fremføre samme kritik som den, [Person A] skulle have fremført. TDC var bekendt med konsulenten Rasmus Tharsgaard, men havde ingen anledning til at tro, at kritikken fra ham ville udbrede sig til en generel kritik af TDC’s faktureringspraksis overfor erhvervskunder.

Konsulenten Rasmus Tharsgaard giver i udsendelsen udtryk for, at der hos TDC ”aldrig er overensstemmelse mellem det aftalte og det, der bliver faktureret”. Dette udsagn er egnet til at så tvivl om TDCs faktureringssystemer og forretningsetik generelt. TDC er imidlertid hverken blevet gjort bekendt med udsagnet før eller under udsendelsen. Dermed har DR ikke givet TDC tilstrækkelig mulighed for at kommentere på udsagnet. Hensynet til en foranstående deadline er ikke et holdbart argument for at undlade høring af den berørte part.

I forlængelse af e-mailen af 10. oktober 2013 ringede TDCs pressechef den 11. oktober 2013 til DR og meddelte, at TDC ikke agtede at svare på forhånd, så DR kunne indrette udsendelsen herefter. TDC afviste ikke at svare på spørgsmål vedrørende erhvervskunder, såfremt de blev stillet i interviewet. Der kan således ikke have været tvivl om, at TDC gerne ville svare på den generelle kritik vedrørende erhvervsforhold, herunder kritikken fra Rasmus Tharsgaard.

DR har desuden ikke udvist den fornødne kritik overfor Rasmus Tharsgaards udtalelser. Rasmus Tharsgaard har en direkte personlig og forretningsmæssig interesse i at medvirke og kommentere TDCs forretningspraksis, idet hans kommercielle forretningsgrundlag er at rådgive virksomheder om teleaftaler. Jo mere kritisk han er overfor televirksomheder, des større berettigelse og indtjeningsmuligheder har hans virksomhed. DR havde således en særlig forpligtelse til at fremlægge Rasmus Tharsgaards udtalelser for TDC.

I e-mailen af 9. oktober 2013 fremgår det alene, at Rasmus Tharsgaard ”oplever, at der er rigtig mange fejl på TDC’s fakturaer”. DR har således ikke forelagt TDC de akkurate og præcise udsagn.

2.2 DR’s synspunkter

DR har anført, at der er sket fornøden forelæggelse. DR gjorde det fra starten klart, at den generelle problematik var udsendelsens ærinde, og at problemerne for erhvervskunderne udbredte og udbyggede den kritik, som rejstes af privatkunder, og som i programmet eksemplificeredes ved de enkelte privatkundeforhold.

Klager blev ved e-mail af 9. oktober 2013 informeret om kritikken fra Rasmus Tharsgaard, herunder også, at den var rettet mod klagers faktureringssystem generelt.

Desuden blev klager både telefonisk og ved e-mail af 10. oktober 2013 informeret om, at programmet ville omtale fakturaproblemer i erhvervskundeforhold for at brede problematikken ud. Det blev i denne e-mail gjort klart, at der ikke ville blive fremlagt konkrete erhvervskunde-eksempler i udsendelsen, men at kritikken var generel. Der drøftes ikke konkrete udtalelser fra Rasmus Tharsgaard, da redaktionen endnu ikke er gået i gang med at udarbejde manuskript til udsendelsen og endnu ikke har taget stilling til brug af citater. Mailene af 9. og 10. oktober 2013 henstår ubesvarede.

TDC har særligt fremhævet Rasmus Tharsgaards udsagn: ”Det helt altoverskyggende problem ved TDCs fakturaer, det er, at der aldrig er overensstemmelse mellem det aftalte og det, der bliver faktureret”. Dette udsagn er dog et resultat af det frisprog, der er adgang til i medierne.

Et generaliserende udsagn om, at der aldrig er overensstemmelse mellem det aftalte og det, der bliver faktureret, må ligge inden for rammerne for frisprog i forbindelse med en kritisk vurdering af generelle forhold.

Det står endvidere klart for seerne, at Rasmus Tharsgaard udtaler sig som uafhængig konsulent ud fra sit indgående kendskab til området. Hans kritik er baseret på et bredt erfaringsgrundlag med teleselskaber og omfatter en sammenligning af klagers fakturaer med andre teleselskabers fakturaer.

DR har både i programmet og i forelæggelsen for klager neutralt og loyalt oplyst om Rasmus Tharsgaards baggrund, virksomhed og karakteren af de ydelser, han tilbyder offentlige og private virksomheder i forbindelse med indgåelse af telekontrakter. Også Flexplay og rådgivningsvirksomheden Netplan A/S har udtrykt kritik af TDC. Rasmus Tharsgaard står således ikke alene med sin kritik.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Hanne Schmidt, Hans Peter Blicher, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, der kan være krænket. Kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt, jf. punkterne A.1-A.3.

Rasmus Tharsgaard er indehaver af Tharsgaard Consulting ApS, der har specialiseret sig i fakturakontrol og kontraktforhandling blandt andet for telekunder. Som rådgiver for TDCs kunder kan Rasmus Tharsgaard have et modsætningsforhold til TDC og en interesse i at fremstille TDCs fakturering af sine kunder på en negativ måde. Dette forhold gav DR særlig anledning til at være særlig varsom med, at de oplysninger og udtalelser Rasmus Tharsgaard fremkom med i udsendelsen var korrekte, og at TDC fik lejlighed til at udtale sig. Nævnet finder imidlertid ikke, at forholdet i sig selv er tilstrækkeligt til at fastslå, at god presseskik er tilsidesat. Forholdet gav imidlertid DR anledning til at være opmærksom over for rigtigheden af hans udtalelser.

Pressenævnet finder, at beskyldningen om, at ”der aldrig er overensstemmelse mellem det aftalte og det, der bliver faktureret” kan være skadelig for TDC, og oplysningen burde derfor være forelagt TDC inden offentliggørelse. Ved e-mails af 9. oktober 2013 forelagde DR TDC Rasmus Tharsgaards generelle kritik om, at han ”oplever, at der er rigtig mange fejl på TDCs fakturaer, og at de er mere komplekse og vanskeligere at gennemskue end fakturaerne fra andre af de store teleselskaber”.

Uanset, at det ikke er faktisk korrekt, at der altid er uoverensstemmelser mellem fakturaen og det aftalte, finder nævnet ikke, at udsagnet er tilstrækkeligt til at udtale kritik. Nævnet har lagt vægt på, at TDC har haft problemer med sin fakturering, ligesom TDC forud for offentliggørelsen var gjort bekendt med, at kritikken vedrørte både privat- og erhvervskunder. Nævnet udtaler derfor ikke kritik.

Afgjort den 27. maj 2014