Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for andet halvår af 2014

I medfør af § 36, stk. 3, i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 15. januar 2014, § 1 a, stk. 2, og § 4, stk. 2, i lov om statsgaranterede studielån, jf. lovbekendtgørelse nr. 1240 af 22. oktober 2007, § 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 1467 af 20. december 2005 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet, og § 2, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 1592 af 13. december 2007 om administration af statsgaranterede studielån, der overføres til Økonomistyrelsen fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Misligholdte studielån, slutlån og statslån forrentes med den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg på 2 procentpoint p.a.

§ 2. Statsgaranterede studielån, som overføres til Statens Administration, forrentes med en nominel rente på 0,75 pct. p.a. i perioden 1. juli 2014 til 31. december 2014.

§ 3. Indfriede, misligholdte statsgaranterede studielån forrentes med 1,75 pct. p.a. i perioden 1. juli 2014 til 31. december 2014.

§ 4. Bekendtgørelsen har virkning for renter der påløber fra og med den 1. juli 2014.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1474 af 5. december 2013 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for første halvår af 2014.

SKAT, den 16. juni 2014

Jesper R. Simonsen

/ Susse Meulengracht